Партнери кафедри психології, педагогіки і соціального управління (ППСУ)

 • Люблінський католицький університет (Польща)
  Lyublinskiy catholic university (Poland)
  Меморандум про співпрацю за для інтенсифікації освітніх, культурних і наукових стосунків, обмін працівниками, розвитку міжнародних навчальних програм, організації спільних конференцій тощо.

 • Володимирський державний університет (Росія)
  Vladimirskiy state university (Russia)
  Договір про співпрацю з метою обміну досвідом роботи, інформацією з питань педагогіки, методики вищої школи, структури та змісту вищої освіти, підготовки висококваліфікованих фахівців тощо та дослідження освітянських систем та їх компонентів у профорієнтаційному напрямку.

 • Вища Гуманітарно-Економічна Школа ім. Яна Замойського (Польща)
  High Humanitarian Economic School the name of Jan Zamoyskogo (Poland)
  Угода про міжнародну співпрацю для обміну науковою інформацією, організацією наукових досліджень у галузі освіти дітей, молоді, вдосконалення вчителів та кадрів інших професій, обмін студентами та викладачами у межах професійної та післядипломної освіти, дослідження психолого-педагогічних факторів в освіті, аналізу можливостей експрес-діагностики параметрів молоді.

 • Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
  Іnstitute of psychology the name of G.S. Kostyuka NAPN Ukraine
  Угода про професійне співробітництво, предметом якої є партнерське професійне співробітництво сторін щодо розвитку проблем психології управління сучасними організаціями, організаційної та економічної психології шляхом проведення спільної науково-дослідної діяльності, обміну науково-практичними підходами та взаємодії щодо підвищення якості підготовки дисертаційних досліджень, взаємного здійснення наукових рецензій, спільної видавничої діяльності, організації та проведення науково-практичних конгресів, конференцій, семінарів, «круглих столів», користування бібліотеками, інформаційними фондами сторін, обміну підручниками, методичними та лекційними матеріалами.

 • Дослідницький Центр Міністерства освіти Російської Федерації
  Research Center of Department of education of Russian Federation
  Договір про співпрацю щодо надання науково-практичної допомоги шляхом представлення різноманітної науково-технічно-практичної документації, консультування фахівців обох сторін.

 • Управління Державної пожежної охорони Міністерства Внутрішніх Справ України у Львівській області.
  A management of State fire prevention of Ministry of Internal Affairs of Ukraine is in the Lviv area
  Договір про співпрацю щодо проведення комплексу спільних науково-дослідно-практичних робіт у сфері досліджень психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів УДПО, покращання стану морально-психологічного клімату у підрозділах, профілактики девіантної поведінки та недопущення спроб суїцидів серед особового складу тощо.

 • Московський видавничо-книготоргівельний Дім «Логос» (Росія)
  Moscow publishing book trade House «Logos»
  Договір про співпрацю щодо надання науково-практичної допомоги шляхом представлення різноманітної науково-технічно-практичної документації, консультування фахівців обох сторін.

 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
  Institute of innovative technologies and maintenance of education of Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine
  Договір про співпрацю щодо проведення сумісної діяльності в профорієнтаційному напрямку, наукових дослідженнях, розробці та впровадженні методичних матеріалів, в галузі створення експертних систем, комп’ютерних психодіагностичних технологій тощо.

 • Міжнародний освітній Центр «Торонто» (Канада)
  International education Centre «Toronto» (Canada)
  Угода щодо створення та організації діяльності спільного Діагностико-Консультаційного Центру з метою задоволення інформаційних потреб двох країн: запитів державних та комерційних організацій, приватних осіб щодо інформації про професійну орієнтацію, діагностику індивідуальних якостей тих, хто навчається, розгортання відповідного навчання , враховуючи попит на ринках праці двох країн.

 • Кафедра психології і педагогіки факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
  A department of psychology and pedagogics of faculty of management and marketing of the National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»
  Договір про спільну діяльність. Враховуючи науково-методичне забезпечення та можливості значного розширення умов підготовки фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) сторони домовилися здійснювати необхідні організаційні, методичні заходи для забезпечення навчального процесу.

 • Львівський учбово-виробничий комбінат Украгропромбуд та Західний експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці
  Lviv educational-productive combine «Ukragroprombud» and Western expertly-technical center «Dergnaglyadohoronprazi»
  Угода щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації спеціалістів з використанням навчально-виробничих площ, лабораторій, учбових полігонів і діючих виробництв, інструментів, приладів і обладнання, наукових та інженерно-педагогічних кадрів. Проведення спільних заходів (науково-технічних конференцій, виставок тощо).

 • Факультет психології Львівського державного університету внутрішніх справ
  Faculty of psychology of the Lviv state university of internal affairs
  Угода про співпрацю щодо проведення наукових досліджень з проблемних питань психологічного забезпечення освітньої, оперативно-розшукової діяльності та впровадження їх результатів у практичну діяльність. Підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних рекомендацій, науково-практичних коментарів, словників тощо, взаємне рецензування навчально-методичних та науково-дослідних робіт. Постійний обмін досвідом та інформацією з питань науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів.