Навчальний процес кафедри загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС)


Бакалавр:

Перші чотири роки навчання за напрямом «Комп’ютерні науки» дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання за напрямом підготовки, зокрема в галузі інформаційно-екологічних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам працювати на первинних посадах інженерів та техніків, програмістів та менеджерів проектів. Фахівці цього напряму отримують ґрунтовні знання з методів розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, Pascal, C++, Lisp, Prolog); методів аналізу і побудови інтелектуальних моделей обробки інформації в сферах бізнесу, менеджменту, екології та природоохоронної діяльності.

Вибравши напрям «Комп’ютерна інженерія», студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, зокрема комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно-аналітичними системами, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень. Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких галузях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови та аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем методів моделювання та проектування програмних засобів для природоохоронної діяльності; створення мультимедійних систем.

Спеціаліст:

Навчальний рівень «спеціаліст» може отримати бакалавр після 1 року навчання і успішного захисту дипломної роботи. Випускнику спеціалісту присвоюється кваліфікація «Інженер з інформаційних управляючих систем і технологій».

У трудовій діяльності спеціаліст орієнтований як на розробку оригінальних інформаційних управляючих систем, що покликані автоматизувати процес управління виробничою діяльністю, складними об’єктами інженерної техніки та іншими складними динамічними об’єктами, а також і на адаптацію до використання в цих цілях сучасних об’єктно-орієнтованих програмних пакетів та систем імітаційного моделювання.

Спеціаліст може керувати діяльністю групи програмістів, ІТ-відділом та проводити консультаційну діяльність.

Магістр:

Навчальний рівень «магістр» може отримати бакалавр після 1 року навчання за спеціальною програмою і успішного захисту кваліфікаційної роботи магістра. Випускнику магістру присвоюється ступінь «Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій (за галузями)».

Магістр отримує поглиблену фундаментальну підготовку в галузі інформаційних технологій проектування, моделювання та розроблення управляючих систем, котрі зорієнтовані на проведення оригінальних досліджень в наукових підрозділах підприємств, установ і організацій. Підготовка магістра передбачає значний обсяг самостійної роботи, і ведеться, як правило, за індивідуальним планом. Мають право на підготовку магістрів лишень провідні викладачі кафедри. Магістрів, які виявляють інтерес до науково-педагогічної діяльності, кафедра скеровує для навчання в аспірантуру за спеціальністю кафедри та суміжними спеціальностями.

Нормативна частина учбового плану підготовки випускників кафедри відповідає державним стандартам вищої освіти. У варіативній частині плану студент може вибирати для вивчення ті дисципліни, які розширюють професійні межі спеціальності, наприклад, ознайомитися з основами комп’ютерного дизайну, методами імітаційного моделювання, вивчати принципи роботи комп’ютерних нейромереж чи інтелектуального захисту інформації.