Наукова діяльність кафедри загальної фізики (КЗФ)


Науковий напрямок кафедри фізики — «Синтез, структура і фізичні властивості напівпровідникових матеріалів». З кінця 50-х років XX століття на кафедрі фізики виконувались НДР, які фінансувались на госпрозрахунковій основі та з державного бюджету міністерства освіти та науки України. На цей час виконується низка НДР, які фінансуються за рахунок держбюджетних коштів та грантів:
 • ДБ/Наномеш «Дослідження властивостей наноструктурованих матеріалів V2VI3 для створення високоефективних термоелектричних перетворювачів». Керівник теми Керівник теми — професор Лопатинський І.Є. Робота виконується на протязі 2012–2013 рр.
 • ДБ/4Д «Тривимірний сонячний елемент». Керівник теми — проф. Ільчук Г.А. Робота виконується на протязі 2011–2012 рр.

захищені кандидатські дисертації:

 • Кусьнеж В.В. «Одержання, фізичні властивості плівок і кластерів CdS та структури на їх основі», 2010 рік, к.ф.-м.н., 01.04.18 — фізика і хімія поверхні;
 • Петрусь Р.Ю. «Створення та фотоелектричні властивості структур на основі багато¬компонентних халькогенідів», 2010 р., к.ф.-м.н., 01.04.18 — фізика і хімія поверхні.

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР

Монографії:

 1. Курило И.В., Алехин В.П. Структура и физико-механические свойства кристаллов и пленок соединений AIIBVI. — М.: МГИУ, 2011.— 570 с.: Ил. 184. Табл. 37. Библ. 660 назв. Усл. печ. л. 35,75¬
 2. УДК 539.8 ISBN 978-5-2760-1950-5
 3. Курило І.В., Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С. Кристали і плівки сполук II–VI: морфологія, структура і фізико-механічні властивості. — Львів.: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 368 с. Ум. друк. аркушів:23.0 УДК 544 ISBN 978-617-607-164-8 ББК 24.53
 4. H. Il’chuk, P. Shapoval and V. Kusnezh. Chemical Surface Deposition of CdS Ultra Thin Films from Aqueous Solutions, Solar Cells — Thin-Film Technologies, L. A. Kosyachenko (Ed.), ISBN: 978-953-307-570-9, InTech (Хорватія), p. 381–404, 2011.

охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:

 1. US 20110110020, Int. Cl. H01G 9/155, H01G 9/038. Water-based electrolyte for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor having the same. / Wen-Ting Lin, Hung-Chang Chen, Chia-Hui Lee, Victor Tokarev, Ihor Chernilevskyy, Hryhoriy Ilchuk, Oleg Shevchuk; Assignee: Taiwan Textile Research Institute, Tu-Chen City. — Publication № US 2011/0110020 A1; Filed: Mar. 12, 2010; Pub. Date: May 12, 2011.
 2. JP2011103430, Int. Cl. H01G 9/038. Water-based electrolyte for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor having the same. / Wen-Ting Lin, Hung-Chang Chen, Chia-Hui Lee, Victor Tokarev, Ihor Chernilevskyy, Hryhoriy Ilchuk, Oleg Shevchuk; Assignee: Taiwan Textile Research Institute. — Publication № JP2010000014037; Filed: Jan 26, 2010; Pub. Date: May 26, 2011.
 3. EP 2 323 146 A1 Water-based electrolyte for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor having the same. / Wen-Ting Lin, Hung-Chang Chen, Chia-Hui Lee, Victor Tokarev, Ihor Chernilevskyy, Hryhoriy Ilchuk, Oleg Shevchuk; Assignee: Taiwan Textile Research Institute. — Date of publication: 18.05.2011 Bulletin 2011/20. Application number: 10156852.5. Date of filing: 18.03.2010.
 4. Заявка на патент України на винахід № 201105327 від 26.04.2011. «Cпосіб одержан¬ня полімерних нанокомпозитів з нанокластерами халькогенідів металів». Токарев В.С., Шевчук О.М., Ільчук Г. А., Кусьнеж В.В., Токарев С.В., Букартик Н.М.

Публікації у журналах, що входять до науковометричних баз даних:

 1. Virt I.S., Dckumbatiuk T.P., Kurilo I.V., Rudyi I.O., Lopatynskyi I.Ye., Linnik L.F., Tetyyorkin V.V., Phedorov A.G. Deposition of thin Bi2Te3 and Sb2Te3 films by pulsed laser ablation // Semiconductors. — 2010. — V. 44, No 4. — P. 544–549.
 2. I.S. Virt, I.V.Hadzaman, I.S. Bilyk, I.O. Rudyi, I.V. Kurylo, M.S. Frugynskyi, P.Potera Properties of ZnO and ZnMnO thin films obtained by pulsed laser ablation // Acta Physika Polonica. — 2010. Vol. 117, № 1. — P. 34–37.
 3. Popovych V.D., Kurylo I.V., Rudyi I.O., Sizov F.F., Shuptar D.D. A Complex study of structural imperfections of the CdTe and CdTe : Cl crystals grown by the sublimation method // Physics of the Solid State. — 2010. V. 52, No. 12. — P. 2472–2478.
 4. Virt I.S., Shkumbatyuk T.P., Kurilo I.V., Rudyi I.O., Lopatynskyi I.Ye., Linnik L.F., Tetyyorkin V.V., Phedorov A.G. Deposition of thin Bi2Te3 and Sb2Te3 films by pulsed laser ablation // Semiconductors. — 2010. — V. 44, No 4. — P. 544–549.
 5. Popovych V.D., Kurylo I.V., Rudyi I.O., Sizov F.F., Shuptar D.D. A Complex study of structural imperfections of the CdTe and CdTe : Cl crystals grown by the sublimation method // Physics of the Solid State. — 2010. V. 52, No. 12. — P. 2472–2478.
 6. Kurilo I. V., Ilchuk H. A., Lukashuk S. V., Rudyi I. O., Ukrainets V. O., Chekaylo N. V. Morphology, Elemental Composition, and Mechanical Properties of Polycrystalline CdTe Layers // Semiconductors. — 2011. — V. 44, No12. — P. 1591–1598.
 7. И. В. Курило, С. К. Губа, И. А. Рудый, И. С. Вирт Переход из неупорядоченного состояния в кристаллическое при формировании АIIBVI И AIIIBV пленок соединений // Неорг. материалы. — 2011, том 47, № 12, — С.1—5.
 8. Г.А. Ильчук, И.В. Курыло, В.В. Кусьнэж, Р.Ю. Петрусь, И.Т. Когут, Т.Н. Станько. Моделирование и получение трехмерных подложек CdTe с заданными формой и параметрами микрорельефа. Неорганические материалы. — 2012. (у друці).
 9. V. Fitio, T.Smirnova. Analysis of light wave diffraction and amplification by reflection grating operating in the second-order Bragg regime. 1. Approximate theory. JOSA B. — 2012. — V.29, No 4. — P. 1–7.
 10. Photoelectric Properties of Self Oxide/Cd1-xMnxTe Heterostructures / G. Ilchuk, R. Petrus’, V. Kusnesh, I. Kogut, Yu. Rud’ // Journal of Physical Studies. — 2011. — № 4. — P. 4701 (2).
 11. С.В. Токарєв, Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, О.М. Шевчук, Л.В. Долинська, В.С. Токарев. Вплив полімерної матриці на властивості напівпровідникових кластерів CdS. Доповіді НАН України. — 2011. — № 12. — С. 74–79.
 12. Г.А. Ильчук, В.В. Кусьнэж, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, П.Й. Шаповал, Р.Ю. Петрусь. Фоточувствительность гетеропереходов n-CdS/p-CdTe, полученных химическим поверхностным осаждением CdS. Физика и техника полупроводников. — 2010. — Т.44, № 3. — С. 335–337.
 13. И.В. Боднарь, Г.А. Ильчук, Р.Ю. Петрусь, Ю.В. Рудь, В.Ю. Рудь. Электрические свойства монокристаллов In2Se3 и фоточувствительность барьеров Шоттки Al/In2Se3. Физика и техника полупроводников. — 2009. — Т.43, № 9. — С. 1179–1182.
 14. В.С. Токарєв, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, В.О. Українець, В.В. Кусьнеж, С.В. Токарєв, Н.М. Букартик, О.Г. Гонтар, О.М. Куцай, О.С. Литвин, Р.Й. Мусій. Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні. Доповіді НАН України. — 2009. — № 8. — С. 146–152.
 15. Г.А. Ильчук, Р.Ю. Петрусь, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков. Фоточувствительность поверхностно-барьерных и точечных структур на монокристаллах Cd1-xMnxTe. Журнал технической физики. — 2008. — Т.78, № 6. — С.49-53.
За останні роки (2007 — 2011) відбулося розширення напрямків наукових досліджень наукової групи під керівництвом проф. Лопатинського І.Є. Один із таких напрямків — створення високоефективних термоелектричних матеріалів та пристроїв на їх основі для перетворення теплової енергії в електричну, і навпаки. Напівпровідникові сполуки V2VI3, зокрема Bi2Te3, Sb2Te3, Sb2Se3 та Sb2S3 активно використовуються як термоелектричні матеріали. Зусилля вчених зосереджено на розробленні методик наноструктурування та легування для покращення термоелектричних властивостей. Наноструктурування дає змогу зменшити теплопровідність термоелектриків, що є досить позитивним чинником. Ведуться пошукові роботи з метою отримання нових перспективних напівпровідникових термоелектричних матеріалів з кращими термоелектричними (характеристиками) властивостями.

Професор кафедри фізики Ільчук Г.А. керує виконанням держбюджетних тем, у 2006-2008р. керував та успішно виконав три міжнародні наукові проекти для Тайваньського Текстильного Дослідного Інституту, які скеровані на розвиток фізичних основ альтернативної енергетики. Ця розробка була удостоєна престижної премії «оскара серед винаходів» — вона увійшла до «100 найкращих наукових розробок 2011 року». Проф. Ільчук разом із співвиконавцями отримав відзнаку Львівського міського голови — «Почесний знак Святого Юрія», та почесну грамоту голови обласної державної адміністрації.
В науковому доробку проф. Ільчука Г.А. — створеня високоефективних систем фотоперетворення та акумулювання сонячної енергії.