Наукова діяльність кафедри соціології та соціальної роботи (СР)


Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень із соціології, комунікативних технологій, соціальної роботи, соціальної політики, соціальної психології, конфліктології, педагогіки тощо.

З червня 2008 р. по червень 2011р. науково-дослідна робота кафедри велась в рамках двох тем: «Гуманістичний вимір соціального реформування» (№ держреєстрації — 0108U006647) та «Соціально-педагогічні аспекти професійної підготовки соціальних працівників» (№ держреєстрації — 0108U006648).

Під час роботи над науково-дослідною темою «Гуманістичний вимір соціального реформування» працівниками кафедри проводились дослідження умов впровадження соціальних реформ у багатьох сегментах суспільного життя щодо різних соціальних груп, вивчались результативність та наслідки соціального реформування в сучасних умовах. Результати теоретичного та емпіричного пошуку дозволили втілити в життя низку соціальних проектів, що мали на меті створення мережі якісних соціальних послуг у громаді, наближених до отримувачів, формування фахового ресурсу, спроможного надалі здійснювати керівництво цією оновленою системою соціальних послуг та інноваційними процесами.

Упродовж роботи над науково-дослідною темою «Соціально-педагогічні аспекти професійної підготовки соціальних працівників» викладачі, аспіранти та студенти кафедри здійснювали різні види професійної діяльності, спрямованої на узагальнення та систематизацію з точки зору зарубіжної та української історіографії теорії соціальної роботи, технологій практичної діяльності соціальних працівників у процесі розв’язання широкого спектра соціальних проблем, зарубіжного та вітчизняного досвіду професійної підготовки соціальних працівників; розбудову змісту існуючих навчальних курсів; розроблення і включення в навчальні плани нових курсів; проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів з питань практичного застосування інноваційних підходів професійної діяльності; проведення науково-практичних заходів задля підвищення рівня поінформованості в суспільстві щодо інноваційних технологій професійної діяльності соціальних працівників.

Видавнича діяльність, участь у конференціях, семінарах, круглих столах сприяють впровадженню інновацій у сферу соціального реформування та соціальних послуг, популяризації інноваційних підходів до професійної освіти в галузі соціальної роботи тощо. Результати наукового пошуку відображені в одноосібних та колективних монографіях, наукових статтях, матеріалах численних конференцій різних рівнів, що відбувались як в Україні, так і за кордоном. У навчально-методичній літературі, посібниках, підручниках, словниках також викладені інноваційні ідеї, що торкаються проблем професійної освіти соціальних працівників, становлення громадянського суспільства, його інститутів, різноманітних соціальних груп, громад, а також реформування у соціальній сфері тощо.

Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», зокрема кафедра соціології та соціальної роботи, були організаторами та співорганізаторами низки міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Від конфлікту до порозуміння: теорія і практика громадянського суспільства» — Львів, червень 2007р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання організації соціальної роботи з дітьми, що проживають у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах» — Львів, червень 2008р.;
 • ІІ міжнародний соціологічний форум «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін» — Львів , травень 2008р.;
 • Міжнародна наукова конференція «Перспективи посередництва: від теорії до практики порозуміння у роботі з дітьми та сім’ями» — Львів, 2 — 3 червня 2009 р.;
 • 2—ий Екуменічний Соціальний Тиждень «Соціальна відповідальність» — Львів, 5-11 жовтня 2009 р.;
 • Міжнародний круглий стіл «Самогубство: волання про допомогу чи спосіб розв’язання життєвих проблем». — Львів, 5 березня 2010р.;
 • 3-й Екуменічний соціальний тиждень: «Довіра. Відповідальність. Філантропія». — Львів, 4-10 жовтня 2010 р.;
 • 4-й Екуменічний соціальний тиждень «Реформи через довіру» — Львів, 27 вересня −1 жовтня 2011р.;
 • Міжнародний круглий стіл «Соціальний капітал та політична участь: сучасні аспекти дослідження та розвитку». — Львів, 29 вересня 2011 р.;
 • Студентсько-аспірантська конференція, присвячена 10-річчю кафедри соціології та соціальної роботи: «Соціологія — соціальна робота — регулювання соціальних проблем» — Львів, 17 березня 2011 р.;
 • ІІ конференція молодих науковців «Соціологія — соціальна робота — регулювання соціальних проблем» — Львів, 16 — 17 березня 2012 р.;
За час існування кафедри була захищена одна докторська та шість кандидатських дисертацій.
Члени кафедри здійснюють офіційне опонування на захистах дисертацій. Двоє викладачів беруть участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: Черниш Н.Й. (Спеціалізована вчена рада Д3505105 Львівського національного університету ім. І. Франка; Спеціалізована вчена рада Д 26.001.30 Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка); Коваліско Н.В. (Спеціалізована вчена рада К 11.128.03 Донецького державного університету управління; Спеціалізована вчена Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка).

До науково-дослідної роботи активно долучаються студенти та аспіранти кафедри. При кафедрі функціонує Студентське наукове товариство, яке об’єдную юних науковців спеціальностей «Соціологія» та «Соціальна робота». Щороку студенти займають призові місця на різноманітних конкурсах студентських наукових робіт, беруть участь в олімпіадах, конференціях та семінарах, долучаються до міжнародної співпраці, зокрема задіяні у студентських проектах, фінансованих Благодійним фондом Генрі Наумена. Кращі студенти отримують іменні стипендії за успішну навчальну та наукову діяльність.

Вагомим результатом науково-дослідницької діяльності кафедри є створення наукових шкіл соціології та соціальної роботи.
Наукова школа соціальної роботи виникла у Національному університеті «Львівська політехніка» у процесі створення програми професійної підготовки соціальних працівників у рамках виконання міжнародного українсько-канадського проекту «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.).

Професія «Соціальна робота» є новою в Україні. Ефективність професійної підготовки соціальних працівників значною мірою залежить від наукового пошуку з питань теорії і практики соціальної роботи та професійної освіти у цій галузі. Вивчення передового світового досвіду, проектування нового досвіду на український ґрунт у процесії його адаптації до національних умов, дослідження особливостей формування вітчизняного досвіду на шляху становлення фаху «Соціальна робота» в Україні дозволило створити на базі кафедри соціології та соціальної роботи систему професійної підготовки соціальних працівників «університет-громада». Очолює школу соціальної роботи завідувачка секції соціальної роботи, доцент кафедри Гайдук Ніна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, магістр соціальної роботи Манітобського університету (Канада), яка працює нині над докторською дисертацією. Науковими консультантами досліджень у галузі соціальної роботи є доктор Бредлі МакКензі, професор Факультету соціальної роботи Манітобського університету (Канада), доктор honoris causa Національного університету «Львівська політехніка», а також відомий вчений, доктор соціологічних наук Скідін Олег Леонідович, професор Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного і муніципального управління».

Розвиток наукової думки представниками школи соціальної роботи посприяв виокремленню соціальної роботи як самостійного напряму підготовки фахівців в Україні.

Наукова школа соціології діє на кафедрі соціології та соціальної роботи паралельно з науковою школою соціальної роботи і тісно пов’язана з нею. Очолює наукову школу знаний в Україні соціолог, доктор соціологічних наук, професор Піча Володимир Маркович. У межах наукової школи соціології зусилля викладачів і науковців зосереджені передусім на створенні наукової бази викладання соціології як навчальної дисципліни. Під керівництвом Пічі В. М. було створено низку підручників з соціології, що мають гриф Міністерства освіти і науки України (останнє перевидання — Соціологія: Підручник/ за ред. докт. соціол. наук, проф. Пічі В.М. — 4-те видання, виправлене. — (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-5066 від 4 грудня 2003 р.) —Львів: «Магнолія 200», 2008.- 278 с. Піча В.М., Хоронжий А.Г., Черниш Н.Й. Полторак В.А. Семашко О.М.,Савельєв В.П., Савка В.Є. Магазинщикова І.П., Мельникова Н.В.), словник соціологічних термінів Соціологія. Короткий навчальний словник: Терміни та поняття. Гриф МОН 14/18-456 від 14.03.2008 р. — Київ. «Каравела»; Львів «Новий Світ-2000»; Львів «Магнолія-2006» 2008 — 340 с.)

Ще одним напрямком роботи наукової школи є соціологічне аналітичне забезпечення розвитку соціальної роботи в Україні, зокрема реформування соціальної сфери. У цьому напрямку працює завідувач секції соціології, доцент кафедри Савка Віктор Євгенович, чиє докторське дисертаційне дослідження присвячено інституціоналізації соціальної роботи.

Наукова школа соціології існує на кафедрі соціології та соціальної роботи паралельно з науковою школою соціальної роботи і тісно пов’язана з нею. Очолює наукову школу знаний в Україні соціолог, доктор соціологічних наук, професор Піча Володимир Маркович. У межах наукової школи соціології зусилля викладачів і науковців були зосереджені в основному на створенні наукової бази викладання соціології як навчальної дисципліни.