Наукова діяльність кафедри прикладної математики (ПМ)


Розробка математичних моделей і методів їх чисельної реалізації для опису природничих і суспільних явищ. В рамках цього напрямку на кафедрі виконуються чотири зареєстровані в МОНМС України теми:
 1. Розробка ефективних чисельних методів розв’язування задач Коші, крайових задач та задач на власні числа для звичайних диференціальних рівнянь (державний реєстраційний номер 0107U009513);
 2. Дослідження сучасних проблем аналізу, диференціальних рівнянь та теорії ймовірності (державний реєстраційний номер 0107U009514); (науковий керівник теми — Чабанюк Я.М. д. фіз.-мат. наук, професор; виконавці: Пташник Б. Й., чл.-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор; Гладун В. Р., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Мединський І. П., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Ружевич Н. А., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Репетило С. М., аспірант).
 3. Дослідження математичних моделей конкретних типів систем (державний реєстраційний номер 0107U009516); (науковий керівник — Костробій П. П., докт. фіз.-мат. наук, професор.
  1. У 2010-2011 навчальному році на кафедрі виконуються договори:
   1. Д/Б Адсорбат «Моделі квантово-статичного опису каталітичних процесів на металевих підкладках» (0110U001091) (розпочалась у 2010 році, науковий керівник — проф. Костробій П.П.).
   2. Д/Б Фін «Математичні моделі державного регулювання фінансових потоків» (0110U001110) (розпочалась у 2010 році, науковий керівник — проф. Костробій П.П.).
   3. Д/Б Гео «Геоінформаційні технології побудови регіональних кадастрів емісії парникових газів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень» (0111U001210) (розпочалась у 2011 році, науковий керівник — проф. Бунь Р.А.).
   4. Проект в рамках Програми українсько-австрійського співробітництва (джерело фінансування в Україні — Міністерство освіти і науки України) «Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей» (термін виконання: 03.2009-12.2010, керівник — професор Бунь Р.А.). Проект спільний з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія, м. Лаксенберг).
   5. Проект 7-ї Рамкової Програми Євросоюзу «Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів» (термін виконання: 06.2010 — 5.2014, керівник — професор Бунь Р.А.). Проект спільний з Інститутом системного аналізу Польської академії наук (Польща), Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія, м. Лаксенберг), Національниим університетом біоресурсів та природокористування (Україна, м. Київ).
   6. Українсько-австрійський проект «Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних» (термін виконання: 04.2011 — 12.20112, керівник — професор Бунь Р.А.). Проект спільний з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія, м. Лаксенберг).
   7. Госпдоговір № 0332 «Процеси масоперенесення і накопичення енергії в неоднорідних середовищах макро- і наноструктурування: експеримент і моделювання» (термін виконання: серпень—вересень 2010 р., науковий керівник — проф. Костробій П.П.).
   8. Спільно з кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка» ведуться роботи по виконанню угоди з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області (угода № 12-058/0296 від 19.05.2009) на виконання природоохоронного заходу "Розробка обласної програми скорочення викидів парникових газів у Львівській області на 2009-2012 роки"( керівник — професор Бунь Р.А.)