Наукова діяльність кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (ПФН)


На кафедрі є всі умови для плідної науково — дослідної діяльності викладачів та майбутніх магістрів: сучасна комп’ютерна техніка, бібліотека з багатим фондом, фахові періодичні видання університету для публікації наукових статей викладачів та магістрів. У навчальному процесі використовуються результати досліджень та розробок, проведених науковим колективом кафедри. Тематика наукових досліджень кафедри визначається бюджетними програмами прикладних розробок, а також наступною кафедральною тематикою: № держ. реєстрації 0107U009438 «Дослідження фізичних процесів в гетерогенних системах з нановимірною обмеженою геометрією», керівник д.т.н., проф. Григорчак І.І..

Підготовка аспірантів ведеться за спеціальностю 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків.
Зараз на кафедрі виконуються роботи щодо виконання держбюджетної роботи, а саме «Інтеркаляційна кристалонаноінженерія екологічно безпечних мінералів для створення пристроїв надвисокоємкого генерування і накопичення електричної енергії» (керівник д.т.н., проф. Григорчак І.І.).

Над докторською дисертацією працюють голова методичної роботи, к.ф.—м.н., доцент Понеділок Г.В. і к.х.н., доцент Бахматюк Б.П. У 2011 році захищена кандидатська дисертація старшого лаборанта Покладок Н.Т., наукового співробітника Войтовича С.А., у 2012 році — захищена кандидатська дисертація молодшого наукового співробітника Іващишина Ф.О. та старшого викладача кафедри Когута З.О.. У 2012 році на кафедрі виконують дисертаційні дослідження 6 аспірантів (Курепа А.С., Матулка Д.В., Пташник В.В., Балабан О.В., Біщанюк Т.М., Швець Р.Я.). Формування кадрового складу кафедри проводиться здебільшого за рахунок залучення кращих власних випускників.

У 2011 році викладачі кафедри активно працювали у науковому напрямку: 1 монографію, 3 навчальні посібники; опубліковано 55 наукових праць: у зарубіжних виданнях — 14, з них у журналах, що входять до науковометричних баз даних — 11; у фахових виданнях України — 13; проголошено 13 доповідь на 10 міжнародних наукових конференціях, 10 доповідей на 4 державних конференціях і 1 доповідь на 1 іншій конференції. Також протягом року було проведено 7 наукових семінарів кафедри на яких було проголошено 10 доповідей, з них 2 — представлення дисертації до захисту. Подано 5 заявок на патент, отримано 3 рішення про видачу патенту і отримано 3 патенти.

Також кафедра брала участь у національних та міжнародних виставках, проведених в Україні у 2011 р. — Львівський фестиваль науки — 2011 (19 — 21 травня 2011 року, м. Львів, Друга міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади — 2011» (2 — 4 березня 2011 року, м. Київ), Четверта міжнародна спеціалізована виставка в Україні «Високі технології — 2011» (27 — 30 вересня 2011 р., м. Київ), на яких демонстрували розробки кафедри — молекулярний накопичувач енергії, фотоакумулятор, інтеркаляційний редокс — акумулятор, квантовий конденсатор. Студенти залучаються до участі в науковій роботі, що проводиться кафедрою. Активно беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних студентських олімпіадах і науково — технічних конференціях. Загалом у науково-дослідній діяльності кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики взяло участь 35 студентів, 5 з них були задіяні для виконання держбюджетних тем, і 20 виступили на конференціях з доповідями.

Результати наукових досліджень впроваджені при викладанні лекційних курсів «Фізика і технологія наносистем», «Пристрої молекулярної енергетики нового покоління».

Впровадження результатів роботи в навчальний процес сприяє ознайомленню студентів та магістрів із новітніми технологіями, активізує їх самостійну роботу при підготовці до дипломного проектування та виконання кваліфікаційних магістерських робіт.