Наукова діяльність кафедри екології та збалансованого природокористування (ЕЗП)


Наукова робота кафедри направлена на розроблення інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку суспільства. На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. Основний науковий напрямок — природоохоронні технології з використанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії.

На кафедрі розвиваються такі наукові напрямки досліджень:
 • Використання природних дисперсних сорбентів у природоохоронних технологіях.
 • Теоретичні основи природоохоронних технологій очищення рідинних середовищ адсорбційними методами.
 • Очищення поверхневих вод від нафтових забруднень адсорбційними методами.
 • Адсорбційні процеси очищення стоків від органічних розчинників.
 • Використання методу Анамокс для очищення висококонцентрованих амонійних стоків.
 • Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах.
 • Оцінка екологічного ризику забруднення довкілля.
 • Оцінка впливу на довкілля гірничохімічних виробництв.
 • Екологічна безпека безвідходних технологій переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів.
 • Екологічна безпека харчових виробництв (очищення стічних вод, утилізація відходів).
 • Оцінка впливу мінеральних добрив на навколишнє природне середовище.
 • Технології капсулювання мінеральних добрив плівками на основі полімерних матеріалів та природних дисперсних сорбентів.
 • Очищення дренажних вод полігонів твердих побутових відходів
 • Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива.