Наукова діяльність кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП)


Наукова робота

На сучасному етапі працівники, аспіранти, докторанти та здобувачі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва провадять наукові дослідження за такими науковими напрямами: «Проблеми менеджменту і міжнародної економічної діяльності» (керівник — проф. О.Є. Кузьмін); «Розвиток комунікаційного менеджменту в машинобудуванні» (керівник — проф. Н.О. Шпак); «Формування механізмів оцінювання та оптимізації ризиків енергозабезпечення » (керівник — проф. Подольчак Н.Ю.).

При кафедрі успішно функціонує науково дослідна лабораторія НДП-87 (науковий керівник лабораторії — д-р екон. наук, проф. О.Є. Кузьмін), на базі якої у різні роки розроблялася держбюджетна тематика, зокрема, теми: «Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України» (1998–1999); «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки» (2000–2001); «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (2002–2003); «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (2004–2005); «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади» (2007–2008); «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів» (2009–2010); «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 2010-2013).

У Національному університеті «Львівська політехніка» під головуванням О.Є. Кузьміна функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій — Д 35.052.03 (спеціальності: 08.00.03 — економіка та управління національним господарством; 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), на якій у 2008 р. захищено 15 кандидатських та 1 докторська дисертація, у 2009 р. — 17 кандидатських та 1 докторська дисертація, у 2010 р. — 21 кандидатська та 2 докторські дисертації. З 1991 р. О.Є. Кузьмін є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України. Безпосередньо під керівництвом О.Є. Кузьміна захищено 9 докторських та 73 кандидатські дисертації, до захисту готується 16 кандидатських та 4 докторські дисертації. Сьогодні на кафедрі проходять підготовку 19 аспірантів та 2 докторанти. Яскравим свідченням прикладного спрямування розробок науковців кафедри є попит на них на ринку. Проводяться тренінги для персоналу підприємств та організацій (ЗАТ «ІМВО», Західноукраїнська філія Європейської бізнес-асоціації, Західноукраїнський менеджмент-консалтинг, СП «Східноєвропейська подорож», ЗАТ «Автонавантажувач» тощо), надаються консультаційні послуги керівникам організацій, укладаються госпдоговори, а саме: «Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ЗАТ „Маяк“» (2005 р., керівник проф. О.Є. Кузьмін); «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем» (2005–2007 рр., керівник проф. О.Є. Кузьмін); «Розроблення системи діагностики діяльності ЗАТ „Автонавантажувач“ на засадах індикаторів» (2008 р., керівник проф. О.Г. Мельник), «Удосконалення системи управління комунікаціями та об’єктами інтелектуальної власності ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (2008 р., керівник проф. Н.О. Шпак), «Дослідження та удосконалення системи комунікаційного менеджменту підприємства ТзОВ „Медіа-Вест“» (2011-2013рр., керівник проф. Н.О. Шпак) тощо.

Навчальна робота


Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», спеціалістів за спеціальністю 7.03050301 «Міжнародна економіка», магістрів за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка» та магістрів за спеціальністю 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» на денній та заочній формах.
1.Бакалавр з міжнародної економіки (напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»). На бакалаврат вступають після здобуття повної середньої освіти на І курс навчання або на ІІ-ІІІ курси згідно інтегрованих навчальних планів з інших вищих навчальних закладів.
Форми навчання: oДенна. oЗаочна.
Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін:
 • міжнародна економіка;
 • міжнародні фінанси;
 • облік у зарубіжних країнах;
 • міжнародна економічна діяльність України;
 • міжнародні організації та транснаціональні корпорації;
 • економіка зарубіжних країн;
 • митна справа;
 • технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій;
 • бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • міжнародні валютно-фінансові відносини;
 • міжнародні страхові послуги;
 • економіка міжнародної туристичної та інвестиційно-інноваційної діяльності тощо.

2.Спеціаліст з міжнародної економіки (спеціальність 7.03050301 «Міжнародна економіка»). Навчання для здобуття рівня спеціаліста з міжнародної економіки відбувається на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.
Форми навчання:
oДенна.
oЗаочна.
Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін:
 • міжнародна торгівля;
 • міжнародний фінансовий менеджмент;
 • управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • міжнародна економічна статистика;
 • банківське обслуговування зовнішньоекономічних операцій;
 • митне обслуговування міжнародних перевезень;
 • міжнародні валютно-фінансові відносини;
 • міжнародні програми і проекти;
 • міжнародна венчурна діяльність;
 • міжнародні страхові послуги;
 • управління міжнародною конкурентоспроможністю.

3.Магістр з міжнародної економіки (спеціальність 8.03050301 «Міжнародна економіка»).
Навчання для здобуття рівня магістра з міжнародної економіки відбувається на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів або спеціалістів.
За спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка» кафедра відкрила 4 спеціалізації: o"Економіка міжнародного туризму"; o"Економіка експортно-імпортної та митної діяльності"; o"Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність"; o"Економіка міжнародних медіа-комунікацій«.
Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін (спільних для 2 спеціалізацій):
 • міжнародний менеджмент;
 • міжнародний фінансовий менеджмент;
 • міжнародні стратегії економічного розвитку;
 • менеджмент персоналу зовнішньоекономічних служб;
 • міжнародна економічна статистика;
 • управління міжнародною конкурентоспроможністю.
 • митне обслуговування міжнародних перевезень;
 • міжнародна венчурна діяльність.
Навчальний план для спеціалізації «Економіка міжнародного туризму» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:
 • валютно-фінансове та банківське обслуговування міжнародної туристичної діяльності;
 • міжнародні програми в туристичному бізнесі;
 • торгівля міжнародними туристичними послугами;
 • страхування міжнародної туристичної діяльності;
 • банківське обслуговування та облік міжнародних туристичних послуг (курсова робота).
Навчальний план для спеціалізації «Економіка експортно-імпортної та митної діяльності» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:
 • економічна діагностика митної діяльності,
 • економіка митної діяльності;
 • бізнес-планування експортно-імпортної діяльності;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення митної діяльності;
 • економічне обґрунтування експортно-імпортної та митної діяльності (курсова робота).

Навчальний план для спеціалізації «Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:
 • валютно-фінансове та банківське обслуговування міжнародної інвестиційно-інноваційної діяльності;
 • міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність;
 • міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти;
 • міжнародне страхування інвестиційно-інноваційної діяльності;
 • банківське обслуговування та облік зовнішньоекономічних операцій (курсова робота).
Навчальний план для спеціалізації «Економіка міжнародних медіа-комунікацій» передбачає вивчення таких вибіркових фахових дисциплін:
 • валютно-фінансове та банківське обслуговування медіа-комунікаційної діяльності;
 • міжнародна медіа-економіка;
 • міжнародний медіа-менеджмент;
 • міжнародні медіа-комунікаційні організації;
 • розроблення проектів (програм) валютно-фінансового обслуговування медіа-комунікаційної діяльності (курсова робота).

Форми навчання:
o Денна.
o Заочна.
Зарахування відбувається на основі результатів тестування.
Фахівці з міжнародної економіки призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фордах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економіки; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо. Вони здатні виконувати адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку міжнародної економічної діяльності у сферах бізнесу, освіти, науки, державного управління, фінансів, банківської справи, міжнародних економічних зв’язків.

Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування і удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій; здійснювати облік і аналіз доцільності і ефективності здійснення валютних, інвестиційних, кредитних, страхових та інших операцій; проводити організаційні заходи із започаткування і активізування маркетингової діяльності на вітчизняному і зарубіжних ринках тощо.

Випускники спеціальності «Міжнародна економіка» є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці України. Вони займають провідні посади на підприємствах різних форм власності і видів діяльностей (СП «Галка», ВАТ «Світоч», КБ «Львів», КБ «Укрексімпбанк» тощо), в державних установах (Державне казначейство України тощо) і службах (Державна податкова служба України, Контрольно ревізійне управління України, Державна митна служба України тощо). Найкращі випускники-магістри продовжують навчання у аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» та інших провідних вітчизняних (Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень НАН України, Інститут економічного прогнозування НАН України, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка тощо) і зарубіжних університетів (Краківська гірничо-металургійна академія (Польща), Віндзорський національний університет (Канада), Паризький університет (Франція) тощо).
4.Магістр зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю». Навчання для здобуття рівня магістра за даною спеціальністю відбувається на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів або спеціалістів.
Форми навчання:
o Денна.
o Заочна.
Програма підготовки передбачає вивчення таких фахових дисциплін:
 • стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;
 • креативний менеджмент;
 • управління знаннями;
 • управління інноваційними проектами;
 • управління інтелектуальною власністю;
 • управління венчурним бізнесом тощо.

За побажаннями студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» (напрям «Специфічні категорії») кафедрою відкрито 4 спеціалізації.

Випускники кафедри за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» можуть працювати на керівних посадах у науково-дослідних центрах, технологічних парках, бізнес-інкубаторах, управляти НДДКР на підприємствах усіх видів економічної діяльності тощо.