Наукова діяльність кафедри геодезії (КГ)


На кафедрі геодезії працює потужний загін науковців, які творчо й наполегливо провадять наукові дослідження. Результати цих досліджень високо оцінюють як в Україні, так і за кордоном, переважну їх більшість впроваджено у виробництво і навчальний процес.

Працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу за різними напрямками, які об’єднано загальною кафедральною темою.

Основні напрямки наукових досліджень

 • Дослідження і врахування впливу атмосфери на астрономо-геодезичні вимірювання (А. Л. Островський, Д. І. Маслич, Л. С. Хижак, С. І. Плахотний, Р. М. Тартачинський, Б. Т. Тлустяк, Ф. Д. Заблоцький, І. С. Тревого, М. І. Кравцов, О. І. Мороз, С. Г. Власенко, І. Н. Кметко, В. О. Перваго, В. О. Літинський, М. К. Дрок, С. С. Перій, А. С. Суюнов, О. І. Терещук, А. Ю. Федорищев, М. П. Лисевич, В. О. Сажин, І. Ф. Гарасимчук, Л. А. Куліш, В. П. Вексин, І. Я. Покотило, О.В.Кіселик). Дослідники цього напрямку складають основу широко відомої у світі Львівської школи рефракції, лідером якої був професор А. Л. Островський.
 • Проблеми створення державних і міських геодезичних мереж (А. Д. Моторний, А. Л. Островський, І. С. Тревого, Б. Т. Тлустяк, А. Є. Філіпов, П. М. Шевчук, Д. І. Маслич, М. І. Кравцов, В. І. Муха, Ю. М. Корницький, В. М. Колгунов, А. А. Листопадський).
 • Теоретичні й експериментальні дослідження міської полігонометрії (А. Д. Моторний, І. С. Тревого, А. Л. Островський, Б. Т. Тлустяк, П. М. Шевчук, С. Г. Власенко).
 • Дослідження й підвищення точності та ефективності світловіддалемірних вимірів (І. С. Тревого, А. Л. Островський, Д. І. Маслич, Б. Т. Тлустяк, С. І. Плахотний, П. М. Шевчук, В. О. Літинський, О. І. Мороз, М. П. Лисевич, В. І. Муха, С. Г. Власенко, І. Ф. Гарасимчук, С. С. Перій).
 • Дослідження й мінімізація похибок та вдосконалення технології високоточного геометричного нівелювання (А. Л. Островський, З. Ф. Патова, І. Н. Кметко, Д. І. Маслич, О. І. Терещук, О. І. Мороз, В. М. Новосад, В. О. Літинський, М. І. Кравцов, О. В. Кіселик). Дослідження точності й створення геодезичних мереж із використанням гіроскопічних приладів (Р. С. Сидорик, В. І. Муха, Д. І. Маслич, І. С. Тревого, А. Л. Островський, С. Г. Власенко).
 • Створення еталонних базисів і полігонів та метрологічна атестація на них світловіддалемірів та GPS-приймачів (І. С. Тревого, Б. Т. Тлустяк, Р. С. Сидорик, В. О. Літинський, О. І. Мороз, І. Ф. Гарасимчук, В. М. Колгунов). Створено і функціонують 4 еталонних базиси. З 1996 до 2011 року створено багатофункціональний науковий еталонний геодезичний полігон (керівник проекту — І. С. Тревого) та ведеться його вдосконалення. НГП має два метрологічних об’єкти — еталонний базис і фундаментальна геодезична мережа (еталонний полігон), які отримали державні свідоцтва від метрологічного відомства країни і використовуються за призначенням.
 • Дослідження й застосування GPS-методу та розробка GPS-технологій (А. Л. Островський, І. С. Тревого, І. С. Сидоров, С. І. Бохонко, В. О. Літинський). Із застосуванням GPS-технології створено Яворівський і модернізовано Бережанський наукові геодезичні полігони, визначено довжини еталонних інтервалів Яворівського, Бережанського та Жовківського взірцевих базисів.
 • Напрямок геодинамічних досліджень очолював А. Л. Островський. Під його керівництвом створено еталонний геодинамічний полігон у Карпатах, він очолював редакційну колегію нового наукового журналу «Геодинаміка», був розробником керівних нормативних документів.
 • Розробка методів, підвищення точності і об’єктивності, ефективності і рівня автоматизації інженерно-геодезичних робіт та великомасштабного картографування (А. Л. Островський, Д. І. Маслич, Т. Г. Шевченко, І. С. Тревого, Е. С. Гаврилова, П. І. Конюхов, О. І. Мороз, В. Г. Гребенюк, А. С. Суюнов, Р. С. Сидорик, В. В. Тиханич, В. О. Літинський, О. Й. Дрбал, М. І. Кравцов, С. Г. Хропот, Р. М. Тартачинський, О. І. Терещук, Ф. Д. Заблоцький, І. Ф. Гарасимчук, С. Є. Євченко, Й. В. Лаврецький, Б.Т. Тлустяк, Ю. К. Успенський, І. С. Сидоров, С. Г. Власенко, В. М. Колгунов, В. В. Карлова, В. І. Ващенко, В. І. Поліщук, В. М. Новосад та інші). За цим напрямком кафедра працює вже багато років: розробляються і вдосконалюються методи спостережень за деформаціями промислового устаткування, бортів кар’єрів і відвалів великих земленасипних гребель, за динамікою геодезичних пунктів на високих будинках і спорудах, за підкрановими шляхами і кренами споруд; створено спеціальний контуромір та інші прилади та пристрої; розроблено метод оперативного визначення об’ємів ґрунту; видано керівні документи тощо.
 • Дослідження в галузі геодезичної астрономії, теорії фігури Землі, гравіметрії (А. Є. Філіпов, Д. І. Маслич, Ф. Д. Заблоцький, Е. М. Євсєєва, А. Л. Островський, В. М. Колгунов, І. Б. Щербань, З. Р. Тартачинська, Н. П. Ярема, О. В. Серант).
 • Геодезичне забезпечення кадастрових робіт (А. Л. Островський, І. С. Тревого, О. І. Мороз, В. О. Літинський, І. Ф. Гарасимчук, В. І. Ващенко, О. Й. Дрбал).
 • Наукова геодезична термінологія. Видано «Російсько-український геодезичний словник», роботу над яким розпочав у 1950-х рр. А. Д. Моторний, а завершив у 1990-х рр. В. О. Літинський. За його редакцією вперше в Україні видано «Геодезичний енциклопедичний словник (2001 р.).
 • Розроблення інженерно-геодезичних способів і засобів встановлення великогабаритного промислового обладнання (А. Л. Островський, В. Г. Гребенюк, С. Г. Хропот, Т. Г. Шевченко, О. Д. Приступа).
Теоретичні й експериментальні дослідження пов’язані із чисельними науковими експедиціями, госпдоговірними і держбюджетними темами. Їх результати періодично висвітлюються в наукових публікаціях і доповідях на фахових виставках, захищаються авторськими свідоцтвами та патентами. Наукові розробки кафедри геодезії впроваджено у виробництво, їх результати використано під час написання підручників та науково-методичної літератури, а наукові здобутки стали основою докторських і кандидатських дисертацій працівників кафедри.

Найважливіші і найвагоміші конгреси, симпозіуми, наради, конференції:

 • Науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу Львівської політехніки.
 • Інтернаціональний конгрес «ХV General Assembly IAG» (м. Москва, 1971).
 • Перша Всесоюзна нарада «Современные методы учeта и исключения влияния световых волн при геодезических и астрономических измерениях» (м. Львів, 1974).
 • Всесоюзна нарада «Всесоюзное совещание ГУГК по использованию топографических светодальномеров в производстве» (м. Свердловськ, 1975).
 • Республіканська науково-технічна конференція «60 лет советской геодезии» (м. Київ, 1979).
 • Всесоюзна науково-технічна конференція «Совершенствование программы и схемы построения опорных геодезических сетей на территории городов» (м. Новосибірськ, 1980).
 • Інтернаціональний конгрес «ХVІІІ General Assembly IAG» (м. Гамбург, 1983).
 • Всесоюзна нарада «Рефракция электромагнитных волн в атмосфере» (м. Томськ, 1983).
 • Республіканська науково-технічна конференція «Научно-техническая конференция Ростовского инженерно-строительного института» (м. Ростов-на-Дону, 1984).
 • Всесоюзна науково-практична нарада «Всесоюзное научно-практическое совещание по проблемам совершенствования аппаратурных средств и таблиц для определения рефракции электромагнитных волн в земной атмосфере» (м. Іркутськ, 1984).
 • Всесоюзна науково-технічна конференція «Состояние и перспективы развития геодезии и картографии» (м. Москва, 1986).
 • Міжнародна міжвідомча нарада «Межведомственное совещание по изучению современных движений земной коры на геодинамических полигонах СССР» (м. Дагомис, 1987; м. Ташкент, 1991).
 • VIII з’їзд Всесоюзного астрономо-геодезичного товариства (м. Ленінград, 1985).
 • IX з’їзд Всесоюзного астрономо-геодезичного товариства (м. Новосибірськ, 1990).
 • Республіканський семінар «Автоматизация инженерно-геодезических изысканий» (м. Київ, 1991).
 • Міжнародна конференція The 2nd Baltic conference «Geodesy and cartography» (м. Рига, 1992).
 • Міжнародна наукова конференція «Aktualne problemy dydaktyczne i naukowo-badawcze w geodezji budowlanej» (м. Жешув, 1992).
 • Перша Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології» (м. Львів, 1992).
 • Науково-практична конференція, присвячена 70-річчю від дня народження і 50-річчю наукової діяльності професора А. Л. Островського (м. Львів, 1993).
 • Науково-технічна конференція «Метрологічне забезпечення геодезичних робіт в Україні» (м. Харків, 1993).
 • Перша Українська науково-технічна конференція «Комплексні дослідження сучасної геодинаміки земної кори» (м. Алушта, 1993).
 • Міжнародний симпозіум «Геодинаміка гірських систем Європи» (м. Яремче, 1994).
 • Робоча нарада з проблем геодинаміки (м. Алушта, 1994).
 • Міжнародний семінар «Badania geodynamiczne na obszarach g?rskich» (м. Вроцлав, 1994).
 • Міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаціний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології» (м. Алушта, 1995-2012).
 • Українська науково-технічна конференція «Метрологія в геодезії» (м. Харків, 1994, 1996).
 • Інтернаціональний симпозіум «Professional practice, education of surveyors and new technologies» (м. Софія, 1995).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Геодезична освіта та наука в Україні» (м. Львів-Славське, 1995).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» (м. Львів, 1996, 1997, 1999).
 • Міжнародна конференція «Geodezja i kartografia u progu XXI wieku» (м. Варшава, 1997).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «IV Medzinarodne Slovensko-Polsko-Ceske Geodeticke Dni» (м. Стара Лесна, 1998).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі XXI століття» (м. Львів, 1998).
 • Кафедра геодезії Львівської політехніки. 1998 р.
 • Інтернаціональний конгрес «FIG XXI. International Congress» (м. Брайтон, 1999).
 • Європейські конгреси «European Geophysical Society. General Assembly» (м. Відень, 1997; м. Ніцца, 1998, 2000; м. Гаага, 1999).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» (м. Яворів, 2000).
 • Інтернаціональний конгрес «Intergeo-2000» (м. Берлін, 2000).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологічне забезпечення в галузі електронних, магнітних та радіовимірювань» (м. Харків, 2000).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум» (м. Яворів, 2000-2011).
 • Міжнародний симпозіум ЕГМ (м. Дубровник, 2001).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми розвитку топографо-геодезичних робіт», присвячена 130-й річниці кафедри геодезії (м. Львів, 2001).
 • Міжнародний робочий семінар «GPS-кінематика у реальному часі. Освіта і практика» (м. Львів, 2001).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Геодезія, картографія та кадастр ХХІ століття: Сучасні технології національної інфраструктури геопросторових даних, — проблеми та перспективи розвитку», присвячена 10-річчю геодезичної служби України (м. Київ, 2001).
 • ІІ науково-практична конференція «Застосування GPS в Україні» (м. Харків, 2002).
 • Науково-технічний симпозіум «Геомоніторинг — 2002» (м. Славське, 2002).
 • VII Міжнародна конференція кафедр і закладів геодезії на відділах негеодезичних (м. Польща, м. Жешув-Ольшпниця, 2002).
 • ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція Magellan-Ashtech (м. Москва, 2002).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми розвитку топографо-геодезичних та кадастрових робіт» Конференція, присвячена 80-річчю від дня народження і 60-річчю наукової діяльності професора А. Л. Островського (м. Львів, 2003).
 • 5-й Міжнародний Антарктичний геодезичний симпозіум (AGS 03) (м. Львів, 2003).
 • Геодезичний конгрес «Intergeo-2003» (м. Гамбург, 2003).
 • Міжнародна конференція, присвячена 225 річчю МІІГАіК (м. Москва,2004).
 • Науково-технічний семінар «Геомоніторинг-2004» (м. Славське, 2004).
 • Интернаціональний геодезичний конгрес «Intergeo-2004» (м. Штутгарт, 2004).
 • Міжнародна конференція «Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика» (м. Краків, 2005).
 • Інтернаціональний геодезичний конгрес «Intergeo-2005» (м. Дюссельдорф, 2005).
 • Всеукраїнська конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості в 2005 р.» (м. Кривий Ріг, 2005).
 • Міжнародна конференція «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування — Європейський досвід» (м. Чернігів, 2005-2010).
 • Міжнародна конференція «EGU General Assembly» (м. Відень, Австрія, 2006).
 • Інтернаціональний геодезичний конгрес «Intergeo-2006» (м. Мюнхен, 2006).
 • EGU General Assambly (м. Відень, 2006).
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологічна та вимірювальна техніка» (м. Харків, 2006).
 • Інтернаціональний геодезичний конгрес «Intergeo-2007» (м. Бремен, 2007).
 • Світовий картографічний конгрес (м. Москва, 2007).
 • Інтернаціональний геодезичний конгрес «Intergeo-2008» (м. Лейпціг, 2008).
 • Геодезичний саміт країн СНД (м. Львів-Ужгород, 2008).
 • Міжнародна наукова конференція «Геодезичний моніторинг навколишнього середовища» присвячена 85-річчю від дня народження і 60-річчю науково-педагогічної діяльності професора А. Л. Островського (м. Львів, 2008).
 • Інтернаціональний геодезичний конгрес «Intergeo-2009» (м. Карлсруе, 2009).
 • Карлсруе, Німеччина, 2009 р.
 • Міжнародна п’ята науково-практична конференція «Вплив руйнівних повеней, паводків, небезпечних геологічних процесів на функціонування інженерних мереж та безпеку життєдіяльності» (м. Яремче, 2009).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні» (м. Ужгород, 2009).
 • The 6th Orlov Conference. The Conference dedicated to the 100th anniversary of E. P. Fedorov (Kyiv, 2009).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Геодезія, картографія і кадастр — ХХІ століття», присвячена 230-річчю заснування Московського державного університету геодезії і картографії (м. Москва, 2009).
 • нагороджує цінними подарунками ректора МІІГАіК, професора В. А. Маліннікова та президента МІІГАіК, академіка Міжнародної академії астронавтики, Російської інженерної академії, члена-кореспондента РАН, професора, В. П. Савіних. Москва, 2009 р.
 • Науково-технічна конференція «Геодезичний моніторинг великогабаритного технологічного обладнання» присвячена 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності професора Тараса Георгійовича Шевченка (м. Львів, 2009).
 • Інтернаціональний геодезичний конгрес «Intergeo-2010» (м. Кельн, 2010).
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні» (м. Ужгород, 2010).
 • XXXVI з’їзд товариства геодезистів Польщі (м. Краків, 2010).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум» (с.м.т. Брюховичі, 2010).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум» (м. Яворів, 2011).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум» (м. Яворів, 2012).