Наукова діяльність кафедри фотоніки


Науковий напрям кафедри — дослідження взаємодії фотонних потоків з гетерогенними системами, розробка лазерних технологій та фотонних систем.

У рамках наукового напряму на кафедрі працює дослідницька група з проблем фотоніки, в рамках якої ведуться наукові дослідження за такою тематикою:
 • Математичне моделювання та дослідження процесів взаємодії лазерного випромінювання з гетерогенними та періодичними структурами;
 • Розробка та дослідження елементів і пристроїв для систем передачі даних з полімерними оптичними волокнами;
 • Розробка фотоакустичних та фототеплових методів неруйнівного контролю матеріалів та елементів конструкцій;
 • Розробка інтерференційних методів неруйнівного контролю;
 • Створення волоконно-оптичних давачів з ґратками Брегга для контролю будівельних споруд та елементів конструкцій;
 • Застосування лазерних методів та наноматеріалів у біофотоніці;
 • Розробка ink-jet технологій (струменевого друку) для виробництва елементів та структур сучасної фотоніки.
Серед найбільш вагомих наукових результатів колективу слід виділити такі:
 1. Розроблено загальну теорію дифракції, яка описує поширення світла в об’ємних періодичних структурах. Теорія ґрунтується на точному розв’язку хвильового рівняння з точними крайовими умовами.
 2. Розроблено теорію поширення світла в одномодових волокнах із ґратками Брегга. На основі системи ґраток у волокні розроблено керований інтерферометр із розділенням 0,1 пм у діапазоні довжин хвиль 1,549-1,551 мкм.
 3. Розроблено технологію виготовлення пластикових мікролінз методом фотополімеризації лежачої краплі. Цей метод може забезпечити дешеве серійне виробництво, в тому числі напівпровідникових, мікролінз. За цією технологією отримуються мікролінзи з такими параметрами: фокусна відстань від 3 до 10 мм, діаметр від 1 до 5 мм.
 4. Розроблено компенсаційну методику вимірювання швидкості та затухання акустичних хвиль ультразвукового діапазону з високою точністю. Точність вимірювання поглинання акустичних хвиль становить 0,001. Запропонована методика може бути використана для дослідження твердих та рідких середовищ в області фазових переходів.
 5. Розроблено високочутливі фототеплові методи дослідження оптичних та теплофізичних характеристик матеріалів.
 6. Розроблено програмне забезпечення для розрахунку взаємодії ультракоротких лазерних імпульсів з гетерогенними системами, у тому числі з живою тканиною.
 7. Розроблено програмне забезпечення для моделювання взаємодії лазерного випромінювання з гетерогенними структурами з врахуванням поглинання та розсіяння в окремих шарах із застосуванням методу Монте-Карло.
 8. Розроблено методику синтезу і відповідне програмне забезпечення для розробки інтерференційних дзеркал лазерів із заданою спектральною залежністю коефіцієнта відбивання.
 9. Розроблено кореляційні оптичні методи аналізу зображень, які можуть використовуватись у криміналістиці та для захисту цінних паперів за допомогою оптичних міток складної фазової структури.
 10. Досліджено резонансну взаємодію лазерного випромінювання з металевими наночастинками при збудженні плазмонів для медичних застосувань.
 11. Встановлено закономірності взаємодії оптичного випромінювання з діелектричними та металевими ґратками, які вказують на вузькосмугове резонансне поглинання за рахунок збудження плазмонів, що може бути використано для розробки біосенсорів нового типу.
 12. Створено новий метод аналізу зонної структури 2D-фотонних кристалів.
 13. Розроблено лазерну технологію синтезу і модифікації наноструктурних матеріалів як люмінесцентних середовищ.
 14. Розроблено дешеву волоконно-оптичну систему передачі відеосигналу з використанням полімерного оптичного волокна в якості каналу передачі.