Наукова діяльність кафедри фінансів (ФН)


Науковий напрям кафедри:
«Розвиток фінансово-кредитних відносин у сучасних ринкових умовах»

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою навчального процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал. Викладачі кафедри — високоосвічені фахівці, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри фінансів орієнтуються на світові стандарти, свій практичний досвід, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог та реалій макросередовища та вимог сучасного бізнесу, впровадженням інноваційних технологій та методів.

На базі кафедри фінансів у березні 2011 році функціонували такі секції міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, яка щорічно проходить на базі Інституту для викладачів та студентів: секція «Управління фінансово-кредитними відносинами (ресурсами) в умовах інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» та «Розвиток фінансово-кредитних відносин у сучасних умовах господарювання».