Наукова діяльність кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Напрями наукових досліджень кафедри ЕОМ:
Архітектура комп’ютерних систем (науковий керівник напряму д.т.н., проф. Мельник А.О.), зокрема:
 • основи архітектури комп’ютера
 • нові типи архітектури комп’ютера
 • архітектура паралельного процесора
 • конфігуровна архітектура комп’ютера
Засоби високорівневого проектування комп’ютерних систем (науковий керівник напряму д.т.н., проф. Мельник А.О.), зокрема:
 • автоматична побудова потокових графів алгоритмів та їх структурних матриць
 • синтез комп’ютерних пристроїв на основі структурних матриць алгоритмів
 • синтез комп’ютерних пристроїв з мови асемблера
 • синтез комп’ютерних пристроїв з алгоритмічного рівня
 • синтез комп’ютерних пристроїв з мов високого рівня
Теоретичні основи побудови комп’ютерних систем високої продуктивності (науковий керівник напряму д.т.н., проф. Мельник А.О.), зокрема:
 • теорія проектування паралельних спеціалізованих процесорів
 • питання побудови паралельної пам’яті комп’ютера
 • організація багатопроцесорних комп’ютерних систем на основі паралельної пам’яті
Високоефективні спеціалізовані комп’ютерні системи опрацювання сигналів та зображень (науковий керівник напряму д.т.н., проф. Мельник А.О.), зокрема:
 • процесори опрацювання сигналів та зображень
 • процесори швидких ортогональних перетворень
 • програмні та апаратні системи контролю і діагностики систем опрацювання сигналів
Теоретичні основи побудови та засоби практичної реалізації відмовостійких систем опрацювання сигналів та зображень (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Ваврук Є.Я.), зокрема:
 • Аналіз алгоритмів опрацювання сигналів та зображень стосовно забезпечених їх відмово стійкості.
 • Розробка високопродуктивних обчислювальних структур опрацювання сигналів та зображень.
 • Методи забезпечення гарантоздатності систем реального часу.
Комп’ютерні засоби захисту інформації, зокрема:
 • процесори криптографічного захисту інформації (науковий керівник напряму д.т.н., проф. Мельник А.О.)
 • розробка методів і засобів побудови пристроїв для формування цифрового підпису (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Глухов В.С.)
 • методи та програми для побудови криптографічних систем з відкритим ключем (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Морозов Ю.В.)
 • протоколи захисту даних симетричними блоковими шифрами в локальних комп’ютерних мережах (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Морозов Ю.В.)
 • принципи побудови систем захисту інформації, визначення стійкості до вторгнень, виявлення атак і доступу до інформації (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Морозов Ю.В.).
Методи та засоби підвищення продуктивності мультитермінальних систем (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Парамуд Я.С.), в т.ч.:
 • розробка ефективних структур та моделей мультитермінальних систем;
 • розробки ефективних засобів опрацювання запитів термінальних пристроїв.
Методи опрацювання даних ультразвукової та рентгенівської діагностики (науковий керівник напряму д.ф-м.н., проф. Ємець В. Ф.)
Методи та засоби опрацювання медико-біологічної інформації (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Березко Л.О.), зокрема:
 • Ефективні методи опрацювання біометричних даних
 • Принципи побудови адаптивної біометричної системи
 • Методи та засоби компресії біомедичних сигналів у реальному часі для дистанційного моніторингу
Методи, програмне забезпечення та спеціалізовані апаратні засоби систем опрацювання та ідентифікації зображень, інформаційно-вимірювальних систем, систем керування технологічними процесами (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Пуйда В.Я.), зокрема:
 • Автоматична система виділення та ідентифікації рухомих об’єктів в полі зору відеокамери
 • Розробка адаптивного інтерфейсу відеопроцесора
 • Дослідження завадостійкості в системах опрацювання сигналів
 • Підсистема визначення координат візуального об’єкта у просторі
 • модель автоматизованої системи опрацювання зображень відбитків пальців людини.
Принципи побудови автономних децентралізованих вимірювально-обчислювальних систем розподілених досліджень на основі мобільних дослідницьких станцій (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Голембо В.А.), зокрема:
 • методи структурної та функціональної адаптації автономних децентралізованих вимірювально-обчислювальних систем на основі принципів самоорганізації та самонавчання
 • функціонально повний набір базових алгоритмів колективної поведінки та універсальні нарощувані архітектури інтелектуальних агентів на їх основі
 • колективи штучних інтелектуальних агентів-дослідників здатних самостійно генерувати нові дослідницькі задачі та знаходити способи їх вирішення за рахунок спільних узгоджених дій
Вбудовані системи
 • Розробка ефективних інтерфейсних засобів введення-виведення інформації (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Парамуд Я.С.).
 • Реконфігуровані процесори для бортових систем (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Глухов В.С.).
Інформаційно-вимірювальні системи для контролю параметрів електроенергії (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Лавров Г.М.)
 • Аналого-цифрові засоби вимірювання, алгоритми опрацювання параметрів енергооб’єктів, алгоритми компенсації похибок вимірювання цих параметрів.
 • Інформаційно-вимірювальні системи для контролю параметрів електроенергії енергооб’єктів (електричних станцій та підстанцій) та станів комутаційної апаратури (вимикачів ліній, трансформаторів, генераторів).
Методики, алгоритми та програми розпізнавання складно структурованих зображень різної природи, зокрема:
 • апаратно-орієнтовані алгоритми спрощення тривимірних моделей об’єктів (науковий керівник напряму к.т.н., доц. Акимишин О.І.)
Методи, алгоритми та програмні засоби для навчального процесу з дисциплін напряму «Комп’ютерна інженерія», із спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі» та «Системне програмування» (науковий керівник напряму д.т.н., проф. Мельник А.О.).