Наукова діяльність кафедри економіки підприємства та інвестицій (ЕПІ)


На даний час науково-дослідна робота кафедри здійснюється за трьома напрямками з державною реєстрацією:
  1. ЕПІ-1: № 0108U004755 «Економічне оцінювання інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств». Основною метою досліджень є розроблення теоретико-методологічних засад оцінювання інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств; формування положень управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на підприємствах; обґрунтування ефективності інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства тощо.
  2. ЕПІ-2: № 0108U005046 «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, регіонального розвитку». Основними аспектами цього наукового напрямку цієї теми є обґрунтування тематико-методичних та прикладних засад управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробничо-господарських структур, регіонального розвитку; підвищення ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку виробничо-господарських структур, стратегічне проектування регіональних інноваційних та інвестиційних процесів.
  3. ЕПІ-3: № 0108U004756 «Економічне оцінювання соціальної інфраструктури та діяльності підприємств — природних монополістів». Метою роботи за цим науковим напрямком є розроблення теоретико-методологічних засад оцінювання соціальної інфраструктури та діяльності підприємств — природних монополістів; обґрунтування інструментарію регулювання соціальної інфраструктури для природних монополій.
Науковий керівник науково-дослідних робіт кафедри — завідувач кафедри, к.е.н., професор Козик В.В. В рамках наведеної вище тематики протягом останніх років виконані наукові дослідження, які успішно впроваджені у виробництво. Це зокрема: «Методологія перетворення результатів науково-дослідної роботи в інноваційний продукт». Розробники: к.е.н., проф. Козик В.В., к.т.н. Манзій В.П., к.е.н. доц. Данилович Т.Б., к.т.н., доц. Мельник В.М., к.е.н., доц. Іванова О.Б., ст. викл. Тимчишин І.Є., ас. Стояновський А.Р. В результаті досліджень узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід у сфері трансферу технологій; сформовано і апробовано інструментарій збору інформації про результати науково-дослідних робіт для проведення їх трансферу в інноваційний продукт; розроблено методичні рекомендації щодо проведення моніторингу елементів інноваційної інфраструктури, зокрема науково-виробничих підрозділів; розроблено комплексний підхід до вивчення і прогнозування розвитку ринків збуту інноваційного продукту; проведено державну реєстрацію інноваційного проекту «Методи та геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України» в дозвільній системі Міністерства освіти і науки України, та отримано свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку; результати науково-дослідної роботи перетворені в інноваційний продукт, який впроваджений у виробничо-господарську діяльність приватного підприємства «Земсервіс».

Успішно впроваджена у виробництво науково-дослідна робота «Розробка системи управління витратами та положення про збалансовану систему економічних і фінансових показників діяльності кожного структурного підрозділу на підприємстві ВАТ „Конвеєр“». Розробники: д.е.н., доц. І.Б.Скворцов, к.е.н., доц. І.Й. Яремко, асист. О.Я.Загорецька, асист. О.І.Гудзь, ст.викл. Л.І. Ріжко, асист. А.І.Ясінська, асист. Т.І.Свідрик. Науковий керівник, к.е.н., проф. В.В.Козик. В результаті досліджень теоретично обгрунтувано та визначено напрямки удосконалення управління витратами з урахуванням особливостей підприємства; запропоновано нові підходи до визначення ціни виготовленої продукції; запропоновано систему мотивації працівників структурних підрозділів з урахуванням кількісних і якісних показників роботи; запропоновані підходи до формування інвестиційної привабливості товариства на основі систематизації його вартісних показників та матеріального і нематеріального потенціалу; впроваджено економічний інструментарій управління витратами; впроваджено модель оцінювання ефективності управління витратами; впроваджено збалансовану систему економічних і фінансових показників у структурні підрозділи товариства; впроваджено методику оцінювання ефективності діяльності підприємства за вартісними критеріями на основі інтегрального показника.

Науково-дослідна робота на кафедрі економіки підприємства та інвестицій здійснюється за наступними темами:

  1. «Трансфер технологій. Формування та розвиток інноваційної інфраструктури». Керівник групи — к.т.н., доцент, доцент кафедри ЕПІ Володимир Петрович Манзій. Кадровий потенціал групи: Стояновський А.Р., Біляк А.М., Козик В.В., Жураковська М.Б., Жигало О.Ю., Мусійовська О.Б., Кравець А.В., Довбенко В.І., Воловець Я.В.
  2. «Економічне оцінювання діяльності, потенціалу та конкурентоспроможності господарських структур, обґрунтування трансформації бізнесу». Керівник групи — д.е.н., професор, професор кафедри ЕПІ Ігор Борисович Скворцов. Кадровий потенціал групи: Загорецька О.Я., Гудзь О.І., Мрихіна О.Б., Крет І.З., Тимчишин І.Є., Висоцький А.Л., Клімковський М.І., Селюченко Н.Є., Кривцун І.М., Ріжко Л.І., Колещук О.Я., Кравець А.В., Довбенко В.І., Ємельянов О.Ю., Залуцький В.П., Гришко В.А., Дашко І.М., Зарицька О.Л., Кудря Я.В., Плукар Л.А.
  3. «Формування та розробка інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку виробничо-господарських структур, галузей та регіону». Керівник групи — к.е.н., професор, завідувач кафедри ЕПІ Василь Васильович Козик. Кадровий потенціал групи: Ємельянов О.Ю., Гавриляк А.С., Кічор В.П., Воробець С.Й., Соловій Х.Я., Мирощенко Н.Ю., Яневич Н.Я., Шийко О.Я., Петрушка Т.О., Мищишин О.Л., Гришко В.А., Дашко І.М., Зарицька О.Л., Макаревич Т.Т., Данчак Л.І., Лесик Л.І.
  4. «Просторова організація інвестиційної діяльності». Керівник групи — д.е.н., професор, професор кафедри ЕПІ Юрій Іванович Стадницький. Кадровий потенціал групи: Войцеховська В.В., Симак А.В., Товкан О.Е., Данилович Т.Б., Музиченко-Козловська О.В.
  5. «Методологія, стратегії і механізми вартісно-орієнтованого корпоративного управління. Управління трансформацією бізнесу». Керівник групи — д.е.н., професор, професор кафедри ЕПІ Василь Васильович Козик. Кадровий потенціал групи: Ємельянов О.Ю., Кравець А.В., Тимчишин І.Є., Кудря Я.В.