Наукова діяльність кафедри автоматизованих систем управління (АСУ)


Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних методів, моделей, інформаційних, програмних та технічних засобів автоматизованих систем обробки інформації та управління. На кафедрі сформовані наукові школи, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження, готують спеціалістів вищої кваліфікації, мають налагоджені міжнародні зв’язки:
 • Інформаційні управляючі системи та технології для енергетики

  1. проф., д.т.н. Медиковський М.О. — керівник
  2. проф., д.т.н. Сікора Л.С.
  3. доц., к.ф.-м.н. Дронюк І.М.
  4. доц., к.т.н. Ковівчак Я.В.
  5. доц., к.т.н. Струк Є.С.
  6. доц., к.т.н. Огородник І.М.
  7. асп.Шуневич О.Б.
 • Дослідження нееквідистантних структур методом комбінаторної оптимізації

  1. проф., д.т.н. Різник В.В.- керівник
  2. доц., к.т.н. Кузьмін О.В.
  3. доц., к.т.н. Шпак З.Я.
  4. доц., к.т.н. Обельовська К.М.
  5. ст. викл. Балич Б.І.
  6. аспір. Скрибайло-Леськів Д.Ю.
 • Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі

  1. проф.,д.т.н. Цмоць І.Г. — керівник
  2. доц., к.т.н. Демида Б.А.
  3. доц., к.т.н. Марцишин Р.С.
  4. доц., к.т.н. Зербіно Д.Д.
  5. доц., к.т.н. Батюк А.Є.
  6. доц., к.т.н. Стрямець С.П.
  7. аспір. Скорохода О.В.

За період з 2009-2011 років колективом кафедри було:

 • видано 3 наукових монографій та 3 навчальних посібники;
 • опубліковано 369 наукових публікацій, з них у фахових виданнях — 198;
 • зроблено 152 доповіді на 35 міжнародних конференціях, 16 доповідей на 7 державних конференціяї;
 • захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертацій;
 • виконано 1 держбюджетну тему КПКВ 2201040;
 • отримано 2 охоронні документи;
 • експоновано розробки наукових шкіл на 1міжнародній та 1 державній виставках.
У 2011 році на кафедрі було захищено дипломних робіт — 122, в тому числі реальних дипломних проектів — 90.
Форми організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі АСУ: наукові семінари, конференції, гуртки, науково-дослідна лабораторія.
Загалом у науково-дослідній роботі бере участь 35 студентів, з них 29 магістрів. Чотири студенти зараховані до виконання НДР з оплатою: Дережицький Р.Й., Легкий Л.В., Вербенко І.О., Миронюк О.С. У 2011 році студентами було опубліковано 7 наукових статей та 9 тез конференцій.
Студенти регулярно доповідаються на наукових конференціях, зокрема у 2011 році на 5 конференціях було представлено 30 доповідей.
Постійно діючі наукові семінари «Інформаційні управляючі системи та технології» (науковий керівник — д.т.н., професор Медиковський М .О.) та " Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі" (науковий керівник —д.т.н., проф. Цмоць І.Г.).
На кафедрі діє НДЛ, яка проводить роботи з розробки нових інформаційних технологій із залученням студентів. На протязі 2011 року в НДЛ виконувались роботи за темою «Створення та освоєння інформаційної технології захисту цінних паперів на основі нових методів цифрової обробки графічної інформації».

На кафедрі діють наукові гуртки за напрямками:
 • Нейронні мережі (апарат для прогнозування), керівник доцент, к.т.н. Цимбал Ю.В.
 • Моделювання систем, керівник доц., к.т.н. Кузьмін О.В.
 • Проблеми моделювання транспортних мереж, керівник доц., к.ф.-м.н. Дронюк І.М.
Назва та кількість ПІБ наукового керівника К-ть залучених студентів(окремо за кожним гуртком, групою, лабораторією тощо)
Наукові гуртки Нейронні мережі (апарат для прогнозування); Моделювання систем 2 Цимбал Ю.В. Кузьмін О.В. 15
Проблемні гуртки Проблеми моделювання транспортних мереж Дронюк І.М. 10
На кафедрі ведеться наукова робота із студентами шляхом прикріплення їх до викладачів кафедри за науковими інтересами. Відповідальним за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі є професор Цмоць І.Г. Результатом науково-дослідної роботи є опублікування спільних наукових праць і визначення наукових задач для наступної реалізації у вигляді дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт. Кращі наукові доробки студентів рекомендуються до опублікування та виступів на наукових конференціях. На кафедрі проводяться наукові семінари із студентами за науковою проблематикою кафедри.

На кафедрі розроблені методичні вказівки до дипломного проектування для спеціалістів і виконання магістерських кваліфікаційних робіт по спеціальностях «Інформаційні управляючі системи та технології » та «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». В цих методичних вказівках акцентовано увагу на те, що дані роботи носять науково-дослідний характер.