Наукова діяльність кафедри архітектурного проектування (АП)


Сьогодні кафедра архітектурного проектування є профілюючою в Інституті архітектури і готує архітекторів за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалаврів за напрямом «Архітектура» та спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» (за двома спеціалізаціями «Архітектура житла» та «Архітектура інтер’єру»). Щороку кафедра випускає біля 70-80 бакалаврів, 35-40 архітекторів-спеціалістів, і стільки ж магістрів. Виконання дипломних проектів та магістерських робіт виконується на основі реальних замовлень та перспективних наукових досліджень у сфері житла та громадських будівель. Наукові пріоритети досліджень кафедри визначаються актуальними проблемами, які ставлять перед архітекторами реалії сьогодення й зосереджені за такими напрямами:
 • архітектура житла (доц., к.арх. І. Гнесь, доц., к.арх. І. Данчак, доц., к.арх. Ю. Рочняк, доц., к.арх. С.Лінда, ст.викл. В. Якубовський, доц., к.арх. У. Іваночко, ст.викл. Л. Лучко, ас., к. арх. О. Моркляник);
 • архітектура громадських будівель і споруд (доц., к.арх. С.Лінда, доц., к.арх. І. Данчак, доц., к.арх. Л. Грицюк, доц., ас., к.арх. О. Юрчишин);
 • нормативно-правові основи проектування будівель і споруд (доц., к.арх. І. Гнесь, доц., к.арх. У. Іваночко, доц., к.арх. І. Данчак, ас., к.арх. О. Юрчишин);
Основною сферою наукових інтересів викладачів, аспірантів та студентів кафедри є дослідження у сфері архітектури житла, започатковані к. арх. доц. Гнесем І.П., які провадяться за наступними темами:
 1. Розробка пропозицій щодо впровадження принципово нових типів будинків, квартир і прийомів організації прибудинкового середовища, які забезпечують суттєве підвищення комфортності проживання, екологічність, покращення санітарно-гігієнічних параметрів без збільшення вартості будівництва.
 2. Принципи формування енергоощадних та енергоавтономних об’єктів однородинних і багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель, кварталів з мінімальним споживанням теплоенергетичних ресурсів і використанням альтернативних джерел енергії.
 3. Дослідження впливів багатоквартирного багатоповерхового житла на здоров’я мешканців і соціалізацію дітей.
 4. Розробка регіональної програми комплексної та вибіркової реконструкції житлових кварталів і будинків перших серій індустріального типового домобудування (60-70-х років).
 5. Дослідження впливів багатоквартирного багатоповерхового житла на антисоціальну поведінку і криміногенну ситуацію в мікрорайонах.
 6. Розробка пропозицій щодо вирішення проблем проживання неповносправних людей похилого віку в структурі сформованих житлових мікрорайонів 60-80-х років XX ст.
 7. Дослідження потенційних можливостей підвищення експлуатаційних якостей іпокращення технологічності крупнопанельного домобудування.
 8. Розробка принципів формування екологічно орієнтованих житлових кварталів і поселеньз врахуванням, екологічних (енергоінформаційних) чинників, необхідності економії природних ресурсів.
 9. Розробка пропозицій щодо мансардного будівництва як в об’ємі горищ, так і в плані розбудови плоских крівель житлових будинків 60-90-х років, в тому числі пентхаузів.
 10. Альтернативні форми забезпечення житлом.
 11. Розробка ефективних засобів боротьби з шумовим забрудненням житловогосередовища.
 12. Розробка пропозицій щодо вирішення проблеми паркування індивідуальногоавтотранспорту в структурі сформованих житлових мікрорайонів 60-80-х років XX ст.
У сфері архітектури громадських будівель і споруд:
 1. Обґрунтування необхідності та розробка принципів формування об’єктів для підлітків і молоді в структурі житлових кварталів і мікрорайонів.
 2. Розробка програми реконструкції і модернізації (при необхідності розширення таспеціалізації) дитячих дошкільних закладів і шкіл, збудованих в 50-70-х роках XX ст.
У сфері нормативно-правових основ проектування будівель і споруд:
 1. Розробка пропозицій по коригуванню державних проектних норм ДБН В.2.2-15-2005, «Житлові будинки. Основні положення».
 2. Розробка регіональної програми, проектних норм і рекомендацій для проектування доступного житла.
 3. Розробка регіональної програми, проектних норм і рекомендацій для проектування соціального житла.
 4. Розробка проектних норм і рекомендацій щодо проектування житла для бездомних.
 5. Дослідження можливих сфер застосування, соціально-економічної ефективності, розробка проектних норм і рекомендацій щодо проектування орендного житла.
 6. Розробка принципів ефективної житлової політики в Україні.
Велика увага приділяється викладачами кафедри створенню навчально-методичної літератури, написанню монографій. Так доц. Лінда С.М. видала посібник «Архітектурне проектування громадських будівель і споруд», а також разом з доц. Іваночко У.І. у складі авторського колективу взяла активну участь у роботі над фундаментальною колективною монографією «Архітектура Львова. Час і стилі». Авторськими колективами у складі Данчака І.О., Лінди С.М. видано навчальний посібник «Пристосування житлового середовища до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями» (з грифом МОН України) та навчальний посібник «Однородинний житловий будинок» (автори Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В.). За участю працівника кафедри Іваночко У.І., у співпраці з викладачами інших кафедр було видано навчальні посібники з грифом МОН України «Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження» та «Німецько-український термінологічний посібник з історії архітектури та містобудування». Криворучко О.Ю. видала термінологічний словник «Сучасна архітектура» (з грифом МОН України). В 2010 р. вийдуть з друку рукописи навчальних посібників «Проектування закладів громадського харчування» (Лінда С.М., Грицюк Л.С., Якубовський В.Б) та «Дитячі дошкільні заклади» (Гнесь І.П., Лучко Л.І., Юрчишин О.М). Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня: з 2000 р. було захищено 8 кандидатських дисертацій. Підготовкою аспірантів керують доц. Гнесь І.П. (під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій), доценти Лінда С.М., Данчак І.О., Рочняк Ю.А. Доц. Гнесь І.П. є членом спеціалізованої Вченої ради К 35.052.11 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури і 18.00.02 — архітектура будівель і споруд. Зараз на кафедрі готуються до захисту кандидатські дисертації присвячені типології житла для бездомних і особливостям планувальної організації квартир доступного та соціального житла. Працівники кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, співпрацюють з різними міжнародними організаціями у галузі архітектури. Щороку викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію різноманітними формами стажування, зокрема за кордоном (Австрія, Німеччина, Польща).