Наукова діяльність кафедри аналітичної хімії (АХ)


Науково-дослідна робота на кафедрі АХ здійснюється у напрямках створення нових речовин із заданими властивостями і розробці методик визначення речовин у різних технічних і природних об’єктах та об’єктах навколишнього.

Серед найперспективніших розробок можна виділити такі:
  • «Синтез та фізико-хімічні дослідження ціанідних комплексів перехідних металів»;
  • «Розробка та впровадження у виробництво нейтралізаторів відпрацьованих газів автомобілів та промислових викидів»;
  • «Синтез і впровадження у виробництво платиновмісних онкологічних препаратів»;
  • «Розробка теоретичних і практичних засад процесів одержання αалкілакролеїнів, їх димерів та реакційноздатних поліфункціональних мономерів на основі алкілакрилових кислот»;
  • «Синтез і дослідження нових матеріалів для альтернативних джерел енергії».
Роботи щодо синтезу та фізико-хімічного дослідження ціанідних комплексів деяких перехідних металів координуються Науковою радою з проблеми «Неорганічна хімія» НАН України.

Наукові розробки по темах «Розробка теоретичних і практичних основ синтезу алкілциклогексанових кислот та їх естерів» (№ держ. реєстрації 0110U001105) та спільна з кафедрою загальної фізики ІМФН НУ «Львівська політехніка» «Тривимірний сонячний елемент» (№ держ. реєстрації 0111U001221) координуються МОНМС України.

На замовлення Науково-виробничої компанії «Галичина» (м. Дрогобич, Україна) виконується госпдоговіона робота на тему «Розроблення технології одержання полікарбоксилатних гіперпластифікаторів для бетону та впровадження їх у виробництво».

Державне підприємство «Львівстандартметрологія» та ПАТ «Іскра» уклали договори про творчу співпрацю з кафедрою АХ.

Наукові дослідження на кафедрі АХ проводяться на сучасних приладах: хроматографи «Цвет-500», «Хром-5», «ЛХМ-80», «ЛХМ-72»,; рН-метри «рН — 150 МИ», «рН-160 МИ»; іономір «ЕВ-74»; полярографи «ПУ-1», «ППТ-1»; вольтамперометричний аналізатор «АКВ-07МК»; спектрограф «ИСП-28»; мікрофотометр «МФ-2»; полум’яний спектрофотометр «ФПЛ-1»; спектрофотометр «Xion-500» (Hach-Lange); фотоелектроколориметри «КФК-2», «КФК-3»; електронні ваги «XAS-200»; атомно-абсорбційний спектрофотометр «КАС-120»; рідинний хромаограф «Міліхром-1А».