Спеціальність 8.18010024 «Прикладна економіка»

Спеціалізація: 
 • Економіка підприємств промисловості, будівництва та транспорту
 • Економіка митно-брокерських організацій
Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з прикладної економіки, економіст-аналітик
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста та магістра будь-яких напрямів підготовки (спеціальностей). За результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови на конкурсній основі.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Прикладна економіка» отримують необхідні знання, вміння та навички, для вирішення широкого спектру економічних завдань на підприємствах промисловості, будівництва та транспорту у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній (діагностичній), обліково-контрольній, проектній сферах.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 84 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • знання існуючої спеціалізованої та чинної нормативно-правової бази у сфері регулювання витрат і собівартості продукції підприємства;
  • знання теоретико-методологічних засад планування, калькулювання та розрахунку собівартості продукції підприємства;
  • уміння ідентифікувати, структурувати та оцінювати фактори впливу на ціну продукції підприємства;
  • володіння навиками впорядкування та оброблення зібраної інформації для цілей контролювання економічної діяльності підприємства;
  • знання базового та сучасного інструментарію факторного аналізування виробничо-господарської діяльності підприємства та володіння навиками його прикладного застосування;
  • знання базового та сучасного інструментарію діагностичного аналізування виробничо-господарської діяльності підприємства та володіння навиками його прикладного імплементування;
  • уміння здійснювати пошук інформації у цілях фінансового обґрунтування бізнес-плану підприємства;
  • уміння підбирати фахові інформаційні ресурси.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність до аналізу й синтезу соціально-значущих проблем та процесів;
  • уміння оперувати економічними категоріями та поняттями;
  • уміння оцінювати перспективи глобалізації як новітнього етапу соціально-економічних перетворень;
  • розуміння сутності чинників і наслідків макроекономічного розвитку та їх вплив на діяльність організації;
  • розуміння сутності та наслідків процесів, що відбуваються на мезорівні економічної системи, включаючи галузеві ринки, мережеві структури, групові та корпоративні взаємозв’язки;
  • розуміння сутності та наслідків мікроекономічних процесів, поведінки окремих економічних суб’єктів на товарних ринках;
  • уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
  • уміння організовувати процес виконання завдань;
  • уміння добирати і використовувати методи соціально-психологічного впливу у професійній та інших сферах діяльності.
 3. Практичні навички з предметної області
  • уміння здійснювати планування економічних перспектив розвитку підприємства;
  • уміння здійснювати попередній, поточний та завершальний контроль економічної діяльності підприємства, володіння навиками інформаційного забезпечення контролювання економічної діяльності підприємства, здатність виконувати регулювання економічної діяльності підприємства;
  • володіння навиками інформаційного та інструментального забезпечення факторного та діагностичного аналізування виробничо-господарської діяльності підприємства;
  • володіння навиками формування розрахунково-фінансової та кошторисної документації в межах бізнес-плану підприємства;
  • уміння здійснювати оцінювання інвестиційної привабливості, володіння навиками формування розрахунково-фінансової та кошторисної документації для інвестиційного проекту, здатність здійснювати комплексний фінансово-аналітичний супровід підготовки та реалізації інвестиційного проекту на підприємстві;
  • володіння навиками формування розрахунково-фінансової та кошторисної документації для інноваційного проекту, здатність здійснювати комплексний фінансово-аналітичний супровід підготовки та реалізації інноваційного проекту на підприємстві.
 4. Загальні уміння та навички
  • здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури;
  • здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах;
  • здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях;
  • здатність до саморегуляції та здорового способу життя;
  • здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах;
  • здатність здійснювати комунікаційну діяльність;
  • уміння працювати у колективі та команді;
  • здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію;
  • здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості;
  • уміння реалізовувати проект.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
 • керівники підприємств, установ і організацій;
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі;
 • інші професіонали;
 • інші фахівці.
Випускник може займати такі первинні посади:
 • завідувач відділу (самостійного);
 • завідувач відділу (в складі управління);
 • завідувач сектору;
 • заступник директора департаменту — начальник відділу;
 • заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу;
 • керівник головного управління;
 • керівник служби;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • економіст із збуту, консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу, консультант із зовнішньоекономічних питань, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог), фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з міжнародної торгівлі, економіст з планування, економіст з податків і зборів, економіст з праці, економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу, економіст з фінансової роботи, економіст із ціноутворення, економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, економічний радник, аналітик з інвестицій, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань;
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • фахівець з управління активами;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач (методи навчання), методист, методист з економічної освіти.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Прикладна економіка» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна