Спеціальність 8.18010020 «Управління навчальним закладом»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з управління навчальним закладом
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста або магістра). Вступні випробування з фаху та іноземної мови
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Підготовка фахівців-керівників в системі освіти, які здатні поєднувати потреби державного стратегічного управління з інтересами освіти і народного господарства України — ось мета, з кафедра психології, педагогіки і соціального управління, яка понад десять років проводить підготовку магістрів спеціальності «Управління навчальним закладом».
Сучасний керівник навчальним закладом — це перш за все висококваліфікований менеджер освітньої галузі, господарник, організатор, лідер. Саме ці якості допоможе віднайти, виховати і розвинути навчання за спеціальністю «Управління навчальним закладом». Професійна компетентність керівника навчальним закладом структурно складається з управлінських, педагогічних і дослідницьких компонентів діяльності та визначається рівнем сформованості професійних знань та умінь, ступенем розвитку професійно важливих особистісних якостей, необхідних для оптимальної реалізації управлінських функцій і досягнення цільових установок.
Програма підготовки магістра передбачає проходження педагогічної практики та практики за темою кваліфікаційної роботи магістра.
Педагогічна практика — різновид спеціальної виробничої практики, в процесі якої студент опановує основи педагогічної майстерності, уміння і навики самостійного ведення навчально-виховної і викладацької роботи. Педагогічна практика проводиться в освітніх установах з метою отримання студентами навичок викладання та організації навчально-виховного процесу.
Практика за темою кваліфікаційної роботи магістра передбачає поглиблення теоретичних знань і набуття практичного досвіду з управління навчальним закладом, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження, які є достатніми для успішного виконання і захисту кваліфікаційної роботи. Ступінь значущості для теорії і практики одержаних студентом результатів визначається під час написання і захисту звіту з практики.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання і розуміння:

  • визначення напрямів та заходів щодо роботи закладу освіти,
  • визначення змісту навчання за певними напрямом підготовки або спеціальністю і освітньо-кваліфікаційним рівнем,
  • проектування структурно-логічної схеми підготовки,
  • проектування змісту навчання за дисципліною,
  • розроблення дидактичної задачі,
  • конструювання предметних педагогічних тестів досягнень,
  • керівництво педагогічною та економічною діяльністю закладу освіти,
  • система педагогічного контролю ефективності результатів навчання,
  • принципи організації навчально-виховного процесу,
  • формування дидактичної системи,
  • реалізація дидактичної задачі,
  • керівництво педагогічною діяльністю закладу освіти,
  • керівництво економічною діяльністю закладу освіти,
  • забезпечення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі,
  • забезпечення виконання закладом освіти установчих завдань,
  • забезпечення закладу кваліфікованими кадрами.
 2. Застосування знань і розумінь:

  • визначати структуру закладу освіти, функції структурних підрозділів закладу освіти,
  • визначати основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу,
  • розробляти комплексні навчальні завдання,
  • оптимізувати інформаційну базу навчання,
  • розробляти систему планування і організації навчального процесу,
  • організовувати діяльність закладу на підставі науково обґрунтованого планування, матеріальних, фінансових та трудових витрат, максимальної мобілізації ресурсів,
  • застосовувати методи, технології, засоби та організаційні форми навчання,
  • визначати рівень навчальних досягнень,
  • оцінювати результати педагогічного контролю, застосовуючи математичні методи,
  • вирішувати проблеми управління діяльністю закладу освіти,
  • здійснювати контроль за ходом і результатами навчально-виховного процесу в закладі та відповідати за його якість та ефективність,
  • розпоряджатися майном закладу, що належить йому на правах власності,
  • контролювати та коригувати структуру професійної діяльності викладача,
  • забезпечувати ефективне виконання професійних завдань,
  • забезпечення зовнішнього захисту окремих осіб і певних соціальних груп людей на рівні об’єкту цивільної оборони (в надзвичайних ситуаціях).
Професійні профілі випускників з прикладами: 
 • керівник школи, школи-дитячого садку, школи-інтернату, дитячого будинку, дитячого будинку-інтернату, інтернату і приймальнику розподільнику для неповнолітніх, спеціальної школи інтернату, ліцею, гімназії, училища фізичної культури;
 • керівник позашкільного закладу;
 • директор (завідуючий, начальник), завідуючий відділом, лабораторією, кабінетом;
 • керівник дитячого дошкільного закладу усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків);
 • завідувач закладу освіти;
 • керівник, заступник керівника закладу освіти;
 • керівник, заступник керівника структурного підрозділу закладу освіти.
Доступ до подальшого навчання: 
магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом» має права вступу до аспірантури та може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень — магістр) за спеціальностями специфічних категорії, зокрема, «Судова експертиза».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
Доктор біологічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович