Спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Спеціалізація: 
 1. Бізнес-адміністрування малих та середніх підприємств
 2. Бізнес-адміністрування ІТ-підприємств
Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з бізнес-адміністрування
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра будь-якого напряму підготовки. За результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови на конкурсній основі.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Бізнес-адміністрування» отримують необхідні знання, вміння та навички, для створення, забезпечення ефективного функціонування та економічного оцінювання діяльності підприємств, управління бізнес-процесами на підприємстві в умовах мінливого бізнес-середовища.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі цикли професійно- орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 2 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 53 кр., модулі циклу природничо-наукової підготовки — 27 кр., професійні дисципліни спеціалізацій — 8 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • розуміння сутності процесу розвитку та діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління ними;
  • базові уявлення про координацію діяльності функціональних підрозділів підприємств;
  • базові уявлення про розроблення бізнес-моделі сучасного підприємства та формування стратегічних напрямів його розвитку;
  • розуміння основ забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах мінливого бізнес-середовища;
  • розуміння системного аналізу діяльності підприємства, установи, організації;
  • сучасні уявлення про методологію наукових досліджень щодо діяльності підприємств;
  • розуміння процесу створення та розвитку креативного внутрішнього середовища функціонування підприємства;
  • системні знання щодо оцінювання результатів діяльності підприємств.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність застосовувати сучасні методи системних досліджень у сфері управління бізнес-процесами підприємств;
  • здатність застосовувати знання та уміння в галузі маркетингу щодо формування комплексу маркетингу, створення системи стратегічного маркетингу та забезпечення ефективного розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі;
  • здатність та уміння формувати та оцінювати показники господарсько-виробничої діяльності підприємства, з урахуванням чинників внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища;
  • здатність застосовувати отримані знання щодо наскрізного управління бізнес-процесами підприємства.
 3. Практичні навички з предметної області
  • вміння визначати стратегічні та тактичні цілі діяльності підприємств та розробляти комплекс заходів щодо їх досягнення;
  • вміння визначати конкурентні переваги підприємства на ринку;
  • здатність до розроблення ефективної організаційної структури управління діяльністю підприємства;
  • здатність до розроблення системи мотивування працівників підприємств;
  • здатність до формування ефективної системи моніторингу та контролю за діяльністю підприємства у сучасному бізне-середовища;
  • здатність визначати масштаби та причини відхилень фактичних показників результативності діяльності підприємств від планових;
  • здатність враховувати та визначати ризики діяльності підприємств, зокрема ринковий ризик;
  • здатність адаптувати стратегію підприємства до змін умов зовнішнього бізнес-середовища;
  • вміння визначати якість та конкурентоспроможність продукції підприємства;
  • вміння та навички використання сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємством;
  • здатність застосовувати методи і прийоми роботи фінансового менеджера для здійснення професійного управління фінансовими активами суб’єктів виробничо-господарської діяльності;
  • здатність до аналізування і розрахунку основних економічних показників діяльності підприємства.
 4. Загальні уміння та навички
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в практичній інноваційній діяльності;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем інноваційної діяльності господарюючого суб’єкта;
  • здатність розробляти стратегічні альтернативи розвитку інноваційної діяльності підприємства;
  • здатність до формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства;
  • здатність управляти інноваційним проектом;
  • здатність до аналізування чинного законодавства у сфері інноваційної діяльності.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями:
 • керівники підприємств, установ і організацій;
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі;
 • інші професіонали;
 • інші фахівці.
Випускник може займати такі первинні посади:
 • завідувач відділу (самостійного);
 • завідувач відділу (в складі управління);
 • завідувач сектору;
 • заступник директора департаменту — начальник відділу;
 • заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу;
 • керівник головного управління;
 • керівник служби;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • експерт із питань стратегічного розвитку;
 • консультант із питань розвитку;
 • фахівець-аналітик з дослідження ринку;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • методист, молодший науковий співробітник вищого навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович