Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація»

Кваліфікація, що присвоюється: 
аналітик консолідованої інформації
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують підготовку фахівців з створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур, розроблення та використання комп’ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації, розроблення методологій та технологій проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією, забезпечення комп’ютерної інформаційної підтримки, автоматизації й оптимізації усіх видів робіт з консолідованою інформацією.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в тому числі: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку 6 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 54 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Загальнонаукові знання, вміння та навички:

  • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
  • володіння основами методів та технологій системного аналізу
  • здатність розв’язувати математичні, фізичні, технічні та економічні задачі;
  • здатність використовувати можливості технічного та програмного забезпечення для вирішення науково-технічних та прикладних задач.
 2. Знання з предметної області:

  • створення, застосування інформаційних систем і технологій інформаційного аналізу;
  • інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
  • розроблення та використання комп’ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;
  • комп’ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт;
  • методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;
  • систем керування базами знань.
 3. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

  • здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • використовувати інтернет — ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
  • здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних;
  • уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
  • здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;
  • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Можливе місце праці:
 • заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи,
 • керівник інформаційної служби,
 • начальник відділу стратегічного планування та прогнозування,
 • начальник аналітичного відділу,
 • аналітик-консультант директора.
Доступ до подальшого навчання: 
Кращі випускники спеціальності «Консолідована інформація» успішно продовжують навчання в аспірантурі Львівської політехніки за профілем сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, державна атестація — захист магістерської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Пелещишин Андрій Миколайович