Спеціальність 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Спеціалізація: 
 • Управління інноваційною діяльністю у сфері ІТ-технологій;
 • Управління інноваційною діяльністю у сфері інфо- та медіа-коунікаційної діяльності;
 • Управління інноваційною діяльністю у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики;
 • За основною спеціальністю "Управління інноваційною діяльністю".
Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з управління інноваційною діяльністю, Менеджер (управитель) з інноваційної діяльності
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра будь-якого напряму підготовки. За результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови на конкурсній основі.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» отримують необхідні знання, вміння та навички, для управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях у сфері інноваційної діяльності.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу професійно- орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 1 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 74 кр., професійні дисципліни спеціалізацій — 15 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області

  • розуміння сутності процесу розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління інноваціями;
  • базові уявлення про координацію діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації інноваційного спрямування;
  • базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування інноваційної моделі розвитку організації, забезпечення її конкурентоспроможності;
  • розуміння системного аналізу інноваційної діяльності підприємства, установи, організації;
  • сучасні уявлення про методологію наукових досліджень;
  • розуміння процесу створення креативної організації та розвитку креативного середовища;
  • розуміння сутності та змісту логістичної підтримки інноваційної діяльності.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • здатність застосовувати знання та уміння щодо використання інструментальних засобів в управлінні інноваційним проектом та проведення експертизи інноваційних проектів;
  • здатність застосовувати сучасні методи системних досліджень у сфері управління економічними процесами;
  • здатність застосовувати знання та уміння в галузі інноваційного маркетингу щодо формування комплексу маркетингу для нововведень на ринку, створення системи стратегічного маркетингу та забезпечення інноваційного розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі;
  • здатність та уміння формувати та оцінювати показники господарсько-виробничої діяльності підприємства, що займається інноваційною діяльністю, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища;
  • здатність застосовувати знання про організації щодо наскрізного управління інноваційними процесами.
 3. Практичні навички з предметної області

  • вміння визначати стратегічні та тактичні цілі інноваційної діяльності та розробляти комплекс заходів щодо їх досягнення;
  • вміння визначати конкурентні переваги підприємства на ринку інноваційної продукції;
  • здатність до розроблення ефективної організаційної структури управління інноваційною діяльністю підприємства;
  • здатність до розроблення системи мотивування працівників у сфері інноваційної діяльності;
  • здатність до формування ефективної системи моніторингу та контролю за діяльністю підприємства-суб’єкта інноваційної діяльності;
  • здатність визначати масштаби та причини відхилень фактичних показників результативності інноваційної діяльності від планових;
  • здатність враховувати та визначати ризики інноваційної діяльності;
  • здатність адаптувати стратегію підприємства до змін умов зовнішнього середовища;
  • вміння визначати якість та конкурентоспроможність інноваційної продукції чи послуг;
  • вміння та навички використання об’єктів інтелектуальної власності;
  • вміння та знання у сфері технологічного аудиту, трансферу технологій, введення до господарського обороту об’єктів права інтелектуальної власності;
  • вміння та навички використання сучасних інформаційних технологій в управлінні інноваційною діяльністю;
  • здатність застосовувати методи і прийоми роботи фінансового менеджера для здійснення професійного управління фінансовими активами суб’єктів виробничо-господарської діяльності на основі знань специфіки проблем та протиріч функціонування грошових потоків;
  • здатність до аналізування і розрахунку основних економічних показників інноваційної діяльності підприємства.
 4. Загальні уміння та навички

  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в практичній інноваційній діяльності;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем інноваційної діяльності господарюючого суб’єкта;
  • здатність розробляти стратегічні альтернативи розвитку інноваційної діяльності підприємства;
  • здатність до формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства;
  • здатність управляти інноваційним проектом;
  • здатність до аналізування чинного законодавства у сфері інноваційної діяльності.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
 • керівники підприємств, установ і організацій;
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі;
 • інші професіонали;
 • інші фахівці.
Випускник може займати такі первинні посади:
 • завідувач відділу (самостійного);
 • завідувач відділу (в складі управління);
 • завідувач сектору;
 • заступник директора департаменту — начальник відділу;
 • заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу;
 • керівник головного управління;
 • керівник служби;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • начальник відділу інноваційного розвитку;
 • менеджер (управитель) із інноваційної діяльності;
 • експерт із питань інноваційного розвитку;
 • консультант із питань інноваційного розвитку;
 • фахівець із розробки інноваційного товару;
 • фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій;
 • фахівець інвестиційного фонду;
 • фахівець із венчурної діяльності;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • методист, молодший науковий співробітник вищого навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович (кафедра ММП).