Спеціальність 8.18010003 «Cудова експертиза»

Кваліфікація, що присвоюється: 
судовий експерт
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
немає
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі достатньому для їх застосування у сфері судово-експертної діяльності державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, у складі юридичної особи, що не є державною спеціалізованою установою, надання послуг юридичним і фізичним особам, консультацій з питань судово-експертної діяльності у юридичних консультаційних центрах. Загальний обсяг програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної і соціально-економічної підготовки — кр., модулі професійної та практичної підготовки — кр.
Ключові результати навчання: 
 1. знання з предметної області
  • законодавство у сфері судово-експертної діяльності
  • процесуальний порядок призначення судової експертизи та надання висновку експерта
  • вимоги до судового експерта, який працює у державних спеціалізованих науково-дослідних установах судових експертиз та у складі юридичної особи, що не є державною спеціалізованою установою
  • підстави, можливість та умови надання висновку експерта
  • особливості складання висновку експерта у кримінальному провадженні, у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про митні і податкові правопорушення та у суді
  • підстави призначення додаткової і повторної експертизи
  • загальну методику експертного дослідження та складання експертного висновку
 2. практичні уміння і навички
  • застосовувати на практиці знання основних засад судово-експертної діяльності
  • кваліфіковано проводити аналіз постанови про призначення судової експертизи
  • виявляти недоліки щодо процесуального порядку призначення експертизи
  • знаходити форми взаємодії з посадовими особами на етапах підготовки до призначення та виконання судової експертизи
  • консультувати посадових осіб, які призначають експертизу, щодо правильності винесених на її вирішення питань
  • використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності
  • творчо використовувати своє право на експертну ініціативу
  • кваліфіковано складати висновок експерта та проводити його аналіз
  • формувати наукові пошуки у галузі судових експертиз
  • визначати шляхи, механізми та порядок впровадження наукових досліджень у експертну практику
  • планувати проведення наукових досліджень, їх забезпечення та документальне оформлення
  • збирати, аналізувати матеріал, опрацьовувати його, робити висновки, проводити експерименти
  • адаптувати та використовувати нові експертні технології, сучасні техніко-криміналістичні засоби
Професійні профілі випускників з прикладами: 
 • судовий експерт
 • експерт
 • головний експерт
 • оцінювач-експерт
 • фахівець з автотехнічної експертизи
 • фахівець з технічної експертизи
 • експерт з питань інтелектуальної власності
 • державний експерт
 • оцінювач (експертна оцінка майна)
Доступ до подальшого навчання: 
Навчання (стажування) у науково-дослідних установах судових експертиз Мін’юсту України з відповідної експертної спеціальності
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор юридичних наук, доцент Гумін Олексій Михайлович