Спеціальність 8.130102 «Соціальна робота»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за напрямом «Соціальна робота»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
диплом бакалавра соціальної роботи, вступне випробовування з іноземної мови, іспит із спеціальності
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання в галузі соціальної роботи та інших наук про людину і суспільство. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень. Ґрунтовне засвоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки (за час навчання на бакалавраті заплановано 39 кредитів ЄКТС практики та навчально-дослідницьких практикумів), методик збору емпіричної інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів (кафедра має власний комп’ютерний клас із ліцензованим програмним забезпеченням), методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця — практика у галузі соціальної роботи.
Фахівці здатні досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчати поведінку людей, їх потреби та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу з людьми, які зіштовхнулися з проблемами виживання та праці в сучасному суспільстві, на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.
Характерною ознакою програми професійної підготовки магістрів соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка» є спрямованість на застосування випускниками програми інноваційних технологій роботи з людьми (окремими особами, родинами, групами та громадами), управління процесами запланованої соціальної зміни, планування та виконання соціальних програм, сприяння формуванню мережі соціальних послуг у громаді, активна громадянська позиція фахівця.
Загальний обсяг навчальної програми 84 кредити ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 7,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 77 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області

  • Ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, різноманітних теорій, що складають базу еклектичних знань у галузі соціальної роботи, викладання яких зорієнтоване на практичне застосування отриманих теоретичних знань з урахуванням відповідності конкретній ситуації у роботі з вразливими групами населення.
  Базові уявлення про:
  • сучасну методологію наукових досліджень у галузі соціальної роботи,
  • методи практичної соціальної роботи,
  • особливості практики соціальної роботи в контексті соціальної політики,
  • соціальне забезпечення вразливих груп населення.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • Уміння та навики абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці.
  • Здатність застосовувати знання на практиці на основі усвідомлення професійних цінностей, якими визначається унікальність фаху «Соціальна робота», їх важливості у професійній діяльності для розв’язання практичних завдань у галузі соціальної роботи.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
  • Уміння та навички володіння соціальними технологіями у майбутній професійній діяльності.
 3. Практичні навички з предметної області

  • ведення наукового пошуку в соціальній сфері;
  • надання соціальних послуг у закладах соціального обслуговування населення, експертиза практичної соціальної роботи;
  • захист громадянських прав та законних інтересів клієнтів (осіб, родин, груп, організацій і громад) у відповідності до конституції України, державного законодавства та міжнародних правових актів;
  • планування, реалізація та моніторинг інновацій у соціальному розвитку;
  • здійснення управлінських функцій у закладах соціальної сфери;
  • діагностика конфлікту та вибір доцільної процедури розв’язання спорів
  • викладання навчальних курсів з теорії та практики соціальної роботи для студентів вищих навчальних закладів;
 4. Загальні уміння та навички

  • здатність застосовувати базу еклектичних знань, професійні цінності та широкий спектр умінь та навичок з метою здійснення професійного втручання в мікро-, мезо- та макросоціальних системах;
  • здатність застосовувати інноваційні технології соціальної роботи, пристосовуючи їх до реалій сучасної України;
  • здатність виконувати поліваріантні ролі у фаховій діяльності, спираючись на розуміння проблем споживачів соціальних послуг;
  • здатність застосовувати інноваційні підходи в адмініструванні соціальних послуг та програм соціального забезпечення;
  • здатність формувати мережу соціальних послуг у громаді, засновану на партнерстві;
  • здатність здійснювати науковий пошук у соціальній сфері, визначати соціальну проблему, діагностувати і обґрунтовувати її актуальність, обирати і застосовувати комплекс методів наукових досліджень, адекватних меті та завданням наукової роботи в соціальній сфері.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом «Соціальна робота» є соціальні технології, соціальна політика, соціальне забезпечення.
 • Професійний профіль — працівник державних структур та органів місцевого самоврядування

Займається управлінською діяльністю, плануванням соціальних ініціатив, інформаційних, рекламних, PR- кампаній. Робота в галузі соціальної роботи та соціального управління, можливість обіймати первинні посади: фахівець із соціальної роботи, соціальний педагог, державний інспектор, інспектор з професійної адаптації, інспектор з охорони дитинства, вихователь-методист, фахівець з питань зайнятості, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, науковий співробітник (соціальний захист населення), завідувач позашкільного закладу, викладач вищого навчального закладу, начальник відділу (місцеві органи державної влади), вища посадова особа громадської організації (в області благодійності, прав людини тощо), голова (інша посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру.
 • Професійний профіль — працівник державних та громадських соціальних організацій

Випускники за напрямом «Соціальна робота», застосовуючи інноваційні технології у роботі з людьми (окремими особами, родинами, групами та громадами) та здійснюючи управління процесами запланованої соціальної зміни, працюють у державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, зокрема у відділах праці, соціальної політики, соціального захисту, соціального забезпечення; у державних та громадських організаціях, які надають соціальні послуги різним категоріям населення у стані ризику; у науково-дослідних центрах; у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах — школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, професійно-технічних училищах; у місцях позбавлення волі; у закладах системи охорони здоров’я, зокрема у лікарнях та геріатричних центрах.
 • Професійний профіль — працівник закладів системи охорони здоров’я

Бере участь у роботі команди професіоналів різного профілю, наданні соціально-медичних послуг, плануванні та здійсненні заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини.
 • Професійний профіль — соціальний педагог, викладач загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, коледжів, гімназій

Займається соціально-педагогічною діяльністю, плануванням навчально-виховного процесу, викладанням валеології, навчальних дисциплін соціальної роботи.
 • Професійний профіль — працівник науково-дослідницьких центрів

Досліджує явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за напрямом «Соціальна робота» може продовжити навчання в аспірантурі за суміжними галузями науки
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи — Гайдук Ніна Михайлівна