Спеціальність 8.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів»

Кваліфікація, що присвоюється: 
інженер-дослідник, інженер-технолог
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
диплом бакалавра або спеціаліста
Профіль програми: 
Підготовка професіонала в галузі фармації з кваліфікацією:
 • інженер-технолог, інженер-дослідник передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку. Науково-дослідницький модуль включає: збір та опрацювання матеріалів з теми магістерського дослідження; підготовка тез на студентську наукову конференцію; підготовка наукової статті до фахового збірника; написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт; узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі магістерської кваліфікаційної роботи.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 7 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 83 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • методи синтезу лікарських субстанцій фармацевтичних препаратів;
  • властивості різноманітних лікарських форм та фармацевтичних продуктів, методи їх стандартизації та контролю;
  • основи законодавства України в галузі контролю якості лікарських засобів;
  • теоретичні основи процесів і технологію виробництва та застосування фармацевтичних препаратів, препаратів з рослинної і тваринної сировини, техніку безпеки та екологічні аспекти цих виробництв;
  • проектування виробничих і допоміжних приміщень хіміко-фармацевтичних виробництв в системі належної виробничої практики (GMP), принципи компонування технологічного обладнання;
  • основи інженерних знань для проведення процесів з використанням апаратів, обладнання та устаткування на фармацевтичних виробництвах та для надання професійних послуг при створенні практично корисної продукції у дотичних галузях промисловості і охорони здоров’я, щоб керуватись їх вимогами у практичній діяльності з удосконалення технології виробництва, методів лабораторного контролю, запровадження нової техніки забезпечення відповідності процесу технологічним нормам, якості продукції за відповідними стандартами, економічної вигоди виробництва, конкурентно-спроможності продукції;
  • економічні засади хіміко-фармацевтичних виробництв менеджмент, маркетинг, товарознавство та економічний аналіз фармацевтичного виробництва в умовах ринкової економіки для вирішення практичних задач зі створення та реалізації фармацевтичної продукції.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність використовувати теоретичні знання і практичні навики при виборі оптимальних способів одержання фармацевтичної продукції належної якості;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань хімічної та фармацевтичної технологій;
  • здатність застосовувати системний підхід при розробленні технологій хіміко-фармацевтичних виробництв лікарських субстанцій в різних лікарських формах, ветеринарних та лікувальних косметичних препаратів і технологій процесів виробництва препаратів з рослинної і тваринної сировини;
  • здатність обирати шлях подальшого напрямку підвищення свого професійного рівня.
 3. Практичні навички з предметної області:
  • здатність використовувати теоретичні знання, професійно-профільні знання для вирішення конкретних завдань технології фармацевтичних препаратів, з впровадженням більш ефективних і економічно вигідних видів сировини, матеріалів, обладнання тощо;
  • здатність вибирати оптимальні способи одержання фармацевтичних препаратів;
  • здатність застосовувати системний підхід при проведенні чинних та розробленні нових технологій; вести моніторинг технології виробництва, методів лабораторного аналізу, випробувань і дослідницьких робіт з розроблення освоєння і запровадження у виробництво нових продуцентів, препаратів, прогресивних технологічних процесів, нових споживацьких форм продукції (в тому числі лікарських форм) і новітнього лабораторного і промислового обладнання;
  • здатність виконувати обчислення та обробку даних шляхом складання матеріальних балансів по витратах компонентів на виробництво одиниці (в прийнятому вимірі) продукції, проведення технологічних розрахунків обладнання, складання планів розміщення обладнання у відповідних будівельних приміщеннях, вибору засобів автоматизації та контролю процесів;
  • здатність організовувати та контролювати безпечне проведення технологічного процесу, проводити інструктажі робітників лабораторії або виробничої ділянки з правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, забезпечуючи утилізацію відходів виробництва та визначаючи ступінь чистоти кінцевої продукції;
  • готовність до зміни виду та характеру своєї професійної діяльності;
  • здатність розробляти нові і вдосконалює чинні технологічні регламенти виробництва продукції, здійснювати необхідний облік і звітність структурного підрозділу, вести наукову, аналітичну і технічну документацію, налагоджувати зв’язок з науково-дослідними закладами з спеціальних питань технологічного процесу, методик і аналізів, робочих інструкцій, статистичне опрацювання експериментальних даних, здійснення та освоювати нові методи комплексного контролю продуцентів, субстанції і готової продукції;
  • здатність презентувати науковий матеріал у вигляді доповідей на конференціях та симпозіумах в усній формі для фахової аудиторії; подавати науковий матеріал та аргументи у письмовій формі для фахових видань.
 4. Загальні уміння та навички
  • здатність формувати стійкий світогляд, займати активну громадянську позицію; здатність до ефективної комунікаційної взаємодії; здатність до освоєння нових знань;
  • здатність на практиці застосовувати знання з хімічних і фармацевтичних технологій, здійснювати управління підприємствами в умовах ринкової економіки; вміти експлуатувати обладнання сучасного фармацевтичного виробництва; керуватись вимогами Державної Фармакопеї України, галузевих стандартів щодо виробництва, контролю та використання готової продукції; забезпечувати дотримання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  • викладання хіміко-фармацевтичних дисциплін у вищій школі, організація та проведення наукових досліджень.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускники спеціальності 8.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» можуть:
 • працювати на підприємствах і в установах, де вивчаються чи використовуються хімічні та фармацевтичні технології, способи та методи виробництва лікарських засобів, в тому числі, на підприємствах медико-біологічної, фармацевтичної, ветеринарної, парфумерно-косметичної промисловості та в установах з дослідження новітніх технологій (фундаментальні, теоретичні експериментальні та прикладні дослідження);
 • проводити наукові, проектні та виробничі дослідження в галузі фармацевтичного виробництва; розробку нових способів виробництва та методів аналізу ефективності лікарських препаратів, вивчення можливостей запровадження отриманих результатів у практичну фармацію та медицину;
 • досліджувати вплив допоміжних речовин на біодоступність лікарської форми з метою забезпечення максимальної фармакологічної дії ліків; визначати чинники впливу на терапевтичну ефективність лікарських засобів;
 • розробляти ліки з контрольованим вивільненням і спрямованою доставкою лікарських речовин; створювати раціональні, терапевтично адекватні препарати з мінімумом побічних ефектів;
 • працювати на посадах, що вимагають відповідних професійних знань та вмінь, зокрема, головний технолог, технолог І категорії, інженер технічного відділу (технічного контролю, якості продукції, патентного відділу), інженер-технолог, інспектор з ліцензування, інженер з впровадження нової технології, інженер з підготовки фармацевтичного виробництва, директор підприємства, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник, викладач тощо;
 • Головний технолог: стаж роботи на посаді технолога І категорії повинен складати не менше 2 років.
 • Інженер-технолог І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки та підвищення кваліфікації. Стаж роботи не менше 2 років.
 • Первинна посада — посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності (стажу роботи) — магістр може займати первинні посади — інженер-технолог ІІ категорії, інженер-технолог, майстер виробництва, молодший науковий співробітник, асистент тощо.
Доступ до подальшого навчання: 
аспірантура, друга вища освіта
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доцент кафедри ТБСФБ, к.х.н. Губицька Ірина Іванівна