Спеціальність 8.090701 «Радіотехніка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю Радіотехніка напряму підготовки Радіотехніка
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Радіотехніка »; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти програми отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих природничих дисциплін у галузі сучасної радіоелектроніки та інформаційно-комунікаційних систем, систем управління і програмно-апаратних засобів. Отримані знання забезпечують рівень підготовки для проведення наукових досліджень нових фізичних принципів побудови радіоелектронної апаратури, математичного та комп’ютерного моделювання фізичних процесів, що відбуваються в радіоелектронних пристроях, проведення дослідно-конструкторської та дослідно-технологічної роботи з розроблення нових та удосконалення існуючих радіоелектронних пристроїв.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS.
 • теоретичне навчання (60 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи; обсяг теоретичного навчання професійного спрямування складає 51,5 кредитів ECTS.
 • виконання 3 курсових робіт (5 кредитів ЕCTS), в т.ч. 2 курсових робіт (3,5 кредитів ECTS) за спеціальністю;
 • проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (9 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (роботи) (16,5 кредитів ECTS);
 • захист магістерської кваліфікаційної роботи (4,5 кредитів ECTS);
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчального модуля, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють знаннями сучасної елементної бази, яка застосовується при розробці радіоелектронних, телекомунікаційних, електронно-обчислювальних засобів, програмного забезпечення для проектування радіоелектронних пристроїв та систем, систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури (САПР), знаннями в області цифрової обробки сигналів та цифрових методів реалізації радіотехнічних систем, методами і засобами інженерної та комп’ютерної графіки, принципами економічної діяльності радіотехнічних виробництв, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження пристроїв радіоелектроніки;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва радіоелектронних пристроїв;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень вузлів та пристроїв радіоелектронної техніки;
 • проектування схемних та конструкторських рішень радіоелектронних пристроїв, у тому числі схемотехнічного проектування вузлів та пристроїв, призначених для генерування, формування, приймання та підсилення радіосигналів;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
 • Кваліфікація випускників дає змогу працювати їм в наукових установах, навчальних закладах І—IV рівнів акредитації, конструкторських бюро, виробничих підприємствах різних форм власності, ІТ-фірмах.
 • Магістр за спеціальністю Радіотехніка може працювати на посадах наукових співробітників в наукових установах, інженерів та інженерів-дослідників на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, комп’ютерним моделюванням та дослідженнями радіоелектронних пристроїв і систем найрізноманітнішого призначення, а також викладачів у вищих навчальних закладах і професійних навчально-виховних закладах в галузі освіти.
Доступ до подальшого навчання: 
випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій», 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю Радіотехніка (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань , д.т.н., проф. Недоступ Леонід Аврамович