Спеціальність 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»

Кваліфікація, що присвоюється: 
інженер-дослідник з геоінформаційних систем і технологій
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
ОКР — бакалавр з геодезії, картографії та землеустрою
Профіль програми: 
студенти за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи і технології» отримують необхідні знання для введення, збереження, обробки, математико-картографічного моделювання й образного інтегрованого представлення географічних і співвіднесених з ними атрибутивних даних при вирішенні проблем територіального планування і керування. Фахівці з геоінформаційних систем і технологій за допомогою потужного спеціалізованого програмного забезпечення обробляють матеріали польового та аерокосмічного знімання, дистанційного зондування, лазерного сканування, оновлюють картографічні матеріали та готують їх до друку, займаються збереженням різноманітної просторової інформації та пов’язаних з об’єктами документів (планів території, земельно-кадастрової інформації, інформації по об’єктах нерухомості, комунікацій та інших документів). Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрі функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним ГІС-забезпеченням. Важливим аспектом підготовки фахівців є навчальні та виробничі практики, які проходять в лабораторіях кафедри, геодезичному полігоні в м. Бережани, навчально-науковому геоінформаційному центрі в смт. Східниця, топографо-геодезичних підприємствах, кадастрових бюро, відомчих установах інженерного профілю.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в.т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 2,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 40,5 кр., модулі варіативних дисциплін — 47 кр.
Ключові результати навчання: 
  • проектування тематичних ГІС для забезпечення їх функціонування в складі інформаційних систем різного призначення та територіального охоплення;
  • організація досліджень сучасних методик обробки геоданих та оцінки ефективності програмних засобів;
  • організація та здійснення процедур тестування всіх компонентів програмно-апаратного забезпечення, налагодження та експлуатація нової апаратури і програмних засобів;
  • програмування задач згідно вимог тематичних ГІС;
  • обробка цифрових зображень в середовищах спеціальних пакетів, програм та ГІС;
  • опрацювання даних дистанційного зондування та їх використання для редагування векторних карт;
  • створення ГІС для зберігання значних масивів просторової інформації та її аналізу для моніторингу навколишнього природного середовища.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності інженера-дослідника з геоінформаційних систем і технологій за освітньо-кваліфікаційним рівнем — магістр є обробка матеріалів польового та аерокосмічного знімання, даних дистанційного зондування та лазерного сканування, оновлення картографічних матеріалів та підготовка їх до друку, проектування тематичних і прикладних ГІС для забезпечення їх функціонування в складі інформаційних систем різного призначення та територіального охоплення, проектування методики збору та структуризації інформації для наукових досліджень у галузі геоінформатики, фотограмметрії та ДЗЗ. Саме спеціалісти цієї сфери створюють ГІС для зберігання значних масивів просторової інформації та її аналізу для моніторингу навколишнього природного середовища. ГІС можуть використовуватись практично в будь-якій сфері, надаючи користувачам певний базовий набір операцій по зберіганню та обробці растрових, векторних та матричних картографічних даних, доступ до інформації в базах даних та засоби по створенню власних спеціалізованих додатків.
Доступ до подальшого навчання: 
фахівець з геоінформаційних систем і технологій за ОКР — магістр може навчатися в аспірантурі та виконувати різні наукові дослідження для створення та розробки геоінформаційних систем, моделей або додатків; може займати штатні посади наукового співробітника (картографія, топографія), головного фахівця з геоінформаційних систем і технологій, фахівця з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, фахівця з геоінформатики
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно виконана державна атестація із захистом магістерської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович