Спеціальність 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр з оцінки землі та нерухомого майна
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
ОКР — бакалавр з геодезії,картографії та землеустрою
Профіль програми: 
Студенти за професійним спрямуванням «Оцінка землі та нерухомого майна» застосовуючи законодавчу та нормативно-правову базу, методичні підходи займаються організацією та виконанням робіт з оцінки землі та нерухомого майна, формуванням звітів з оцінки.
В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації, пов’язаної з оцінкою землі та нерухомого. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. В період дослідницької практики за темою магістерської роботи студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.
Загальний обсяг навчальної програми:
 • теоретичне навчання (90 кредитів ECTS).
 • виконання 2 курсових проектів (7,5 кредитів ECTS) за спеціальністю;
 • проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи ( 6 тижнів, 9 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (16,5 кредитів ECTS).
Ключові результати навчання: 
 1. Знання і розуміння:
  • Правової та методичної основи проведення оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна;
  • Методів і засобів використання ГІС-технологій при оцінці нерухомості;
  • Нормативно-правового регулювання іпотечного кредитування
  • Методичних засад оцінки майнових прав.
  • Методологічних основ прогнозування та розвитку ринку нерухомості.
  • Принципів і способів здійснення державного контролю оцінки нерухомості.
 2. Застосування знань:
  • Проведення нормативної та експертної грошової оцінки землі;
  • Проведення оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав;
  • Використання ГІС-технологій при оцінці нерухомого майна;
  • Планування та прогнозування розвитку ринку нерухомості для управлінських цілей;
  • Формування та рецензування звітів про оцінку;
  • Розроблення проектів регулювання ринків нерухомості та земельних ресурсів.
 3. Формулювання суджень:
  • Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів;
  • Здатність застосовувати на практиці методи аналізу ринку;
  • Здатність виконувати економіко-планувальне зонування території;
  • Здатність розраховувати нормативну та експертну грошову оцінку земель використовуючи різні методичні підходи;
  • Здатність вирішувати питання використання нерухомості на користь вирішення соціально-економічних завдань.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник в галузі оцінки землі та нерухомого майна може займати такі посади:
 • науковий співробітник (аналіз ринку нерухомості, соціально-економічних перспектив розвитку території, бізнес-планування, маркетингові дослідження ринку землі та нерухомого майна, розроблення нових методів оцінки), оцінювач (оцінка землі, нерухомого майна, паїв, цілісних майнових комплексів, майнових прав), викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, консультант по маркетингу (ринок земель), керівник проектів та програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу.
Доступ до подальшого навчання: 
фахівець з землеустрою та кадастру за ОКР — магістр може навчатися в аспірантурі та виконувати різні наукові дослідження у сфері оцінки землі та нерухомого майна.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно виконана державна атестація із захистом магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
доктор технічних наук, професор Перович Лев Миколайович