Спеціальність 8.08010103 «Землеустрій та кадастр»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр із землеустрою та кадастру
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
ОКР — бакалавр з геодезії,картографії та землеустрою
Профіль програми: 
Концепція навчання фахівців за спеціальністю 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, охорони земель, управління земельними ресурсами, геосистемного моніторингу навколишнього середовища та ведення державного земельного кадастру. Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять магістру самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.
В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації у сфері землеустрою та кадастру. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. В період дослідницької практики за темою магістерської роботи студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.
Загальний обсяг навчальної програми:
 • теоретичне навчання (90 кредитів ECTS)
 • виконання 2 курсових проектів (7,5 кредитів ECTS) за спеціальністю;
 • проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи ( 6 тижнів, 9 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (16,5 кредитів ECTS).
Ключові результати навчання: 
 1. Знання і розуміння
  • Нормативної — правової бази державних кадастрів та землеустрою;
  • Правової та методичної основи проведення оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна;
  • Методів і засобів використання геодезичної техніки при виконанні робіт із землеустрою;
  • Методології та методики ведення інформаційно-реєстраційних робіт в кадастрі;
  • Науково-методологічні засади використання та охорони земель;
  • Принципів і способів здійснення моніторингу земель.
 2. Застосування знань
  • Розроблення загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель;
  • Розроблення проектів упорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових;
  • Розроблення окремих видів геодезичних робіт та оцінку якості продукції на земельно-кадастровому виробництві;
  • Розробка принципів державного управління земельними ресурсами;
  • Оптимізація кадастрового забезпечення робіт при відведенні земельних ділянок;
  • Організація та управління земельно-кадастровим виробництвом.
 3. Формулювання суджень
  • Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів;
  • Здатність здійснювати контроль за використання та охороною земель;
  • Організація роботи по оцінці земельних ресурсів та нерухомого майна;
  • Здатність організовувати земельно-кадастрові роботи;
  • Застосування кадастрових даних для вирішення планово-економічних, землевпорядних та інших завдань на місцевому та загальнодержавному рівні.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі кадастру та землеустрою, може займати такі посади:
 • головного інженера проектів землевпорядної організації;
 • провідного спеціаліста науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою;
 • заступника начальника районного відділу земельних ресурсів або районної філії центру державного земельного кадастру;
 • головного спеціаліста в органі земельних ресурсів області;
 • науковий співробітник (територіально-просторове планування землекористування), інженер-проектувальник (розробка землевпорядних проектів планування міст), науковий співробітник (топографо-геодезичне забезпечення кадастрових робіт), інженер з землевпорядкування та кадастру, інженер-дослідник в галузі кадастру, інженер з управління та обслуговування автоматизованих інформаційних кадастрових систем, викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, консультант по маркетингу (ринок земель), керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу, викладач.
Доступ до подальшого навчання: 
фахівець з землеустрою та кадастру за ОКР — магістр може навчатися в аспірантурі та виконувати різні наукові дослідження у сфері землеустрою та кадастру.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно виконана державна атестація із захистом магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
доктор технічних наук, професор Перович Лев Миколайович.