Спеціальність 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник з автомобільного транспорту
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань, в основному, технологічного та конструкторського напрямку; отримують досконалі знання ділової української мови та іноземної в межах освітньої програми При цьому студенти володіють необхідними знаннями з програмування, навичками роботи із програмним забезпеченням. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі нормативного блоку — 45,5 кредитів, варіативного — 44,5 кредитів.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • Cистемні підходи, алгоритми, методи моделювання, аналізу і синтезу мехатронних систем автомобілів.
 • Аналіз роботи мехатронних модулів і систем автомобіля; сучасні методи та засоби для їх дослідження і проектування.
 • Умови роботи систем силових агрегатів автомобіля, їх особливості.
 • Методи розрахунку основних деталей силових агрегатів.
 • Вплив конструктивних особливостей автомобіля на безпеку руху.
 • Організаційні та технічні методи забезпечення безпеки руху.
 • Основні задачі та принципи управління системи управління якістю на автомобільному транспорті.
 • Законодавчі основи та методологія сертифікації на автомобільному транспорті.
 • Методологія планування експерименту і статистичного оцінювання результатів дослідження.
 • Характеристика чинників забруднення автотранспортним комплексом природного довкілля, особливості нормування і визначення рівня викидів автомобілів та їх двигунів.
 • Проведення замірів показників екологічної безпеки автомобіля, визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу автотранспортними потоками на магістралях.
 • Типаж спеціалізованого рухомого складу, специфіку конструкцій тягачів та автопоїздів, компоновочні рішення, перекидні пристрої та елементи їх розрахунку.
 • Організація та закономірності розвитку автосервісу.
 • Проектування автосервісу та організація виробництва.
 • Стандарти і протоколи передачі даних для електронних систем керування двигуном та автомобілем.
 • Алгоритми пошуку неполадок електронних систем керування автомобіля та діагно-стування сенсорів і виконавчих пристроїв.

2. Практичні уміння і навички

 • розроблення нових конструкцій обладнання, машин, виконання роботи з технологічного забезпечення промислового виробництва, модернізації, експлуатації машин, обладнання;
 • планування діагностичного експерименту, підбір необхідного діагностичного обладнання,
 • використання знання теорії організації та інфраструктури сервісу, оптимізація транспортної мережі автомобільних перевезень;
 • застосування сучасних методів та засобів автоматизованого проектування і моделювання мехатронних систем автомобіля;
 • прогнозування реальної перспективи освоєння і впровадження новітніх автомобільних систем;
 • орієнтування у відношеннях між виробничою та соціально-культурною сферою;
 • застосування елементів соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також законів та основ права, основ ринкових відносин, основ екології та безпеки життєдіяльності.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Магістр може займати такі посади:
 • науковий співробітник (інженерна механіка);
 • інженер-конструктор (машинобудування);
 • інженер з механізації та автоматизації виробництва;
 • інженер-механік;
 • науковий співробітник (інші галузі інженерної справи);
 • інженер-дослідник;
 • інженер з патентної та дослідницької роботи;
 • інженер з впровадження нової техніки та технології;
 • інженер з керування та обслуговування технічних систем;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр може продовжити навчання в аспірантурі університету за спеціальностями «Автомобілі та трактори», «Машинознавство», «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Кіндрацький Богдан Ілліч