Спеціальність 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з будівництва.
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» отримують необхідні знання для проектування, експлуатації і реконструкції об’єктів і систем в галузі водопостачання та водовідведення, об’єктів сільськогосподарського і комунального водопостачання. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі та Західного регіону. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 84 кредити.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • проектування, монтаж і налагодження систем водопостачання і водовідведення, включаючи промислові об’єкти;
 • конструктивні та експлуатаційні характеристики обладнання систем очищення та
 • знезараження природних вод;
 • принципи побудови технологічних ліній та комплексів споруд механічного, хімічного, фізико-хімічного, біохімічного очищення побутових та виробничих стічних вод;
 • принципи організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • особливості принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.;
 • принципи побудови технічних завдань на проектування;
 • принципи розробки звітної технічної документації;
 • розрахунки параметрів технологічної частини проектів;
 • методи досліджень нових технологічних рішень, критерії оптимальності;
 • проектувати мережі водовідведення поверхневого стоку;
 • система контролю виробництва, система контролю якості та технологічних параметрів виробництва;
 • принципи організації роботи структурних підрозділів виробництва;
 • схеми керування виробничими процесами;
 • засоби та методи проведення експериментальних досліджень, методи обробки результатів експерименту;
 • методи та засоби математичного моделювання.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність виконувати операційний контроль за функціонуванням технологічного обладнання механічного, хімічного, фізико-хімічного, біохімічного очищення побутових та виробничих стічних вод у виробничому підрозділі;
 • здатність організувати роботу по своєчасному виконанню виробничої програми;
 • здатність оцінити перспективи розвитку виробничого підрозділу, розрахувати технологічні потужності виробничого підрозділу та впровадження енергоощадних технологій;
 • здатність організувати та виконувати контроль якості виробничих процесів та готової продукції, вхідний, операційний та по агрегатний контроль якості;
 • здатність оцінити та впровадити у виробництво прогресивні технологічні розробки;
 • здатність розробки технологічних рішень, схем та виконання технічних розрахунків усіх рівнів складності та виконання частини проектних робіт;
 • здатність виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту;
 • здатність здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів;
 • здатність постановки задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження;
 • здатність проведення лабораторних та практичних занять з фахових дисциплін, викладання дисциплін, науково-дослідницька діяльність.

3. Практичні навички

 • виконувати розрахунок концентрації, аналітичних констант та формул складу води;
 • виконувати управлінські функції в галузі водопостачання та водовідведення на підставі діючих нормативних документів;
 • в складі комісії проводити обстеження систем водопостачання і водовідведення, включаючи промислові об’єкти, використовуючи критерії надійності;
 • проводити інвентаризацію джерел забруднень відходами, промисловими та побутовими стічними водами;
 • координація роботи структурних підрозділів по виконанню виробничих завдань, складання графіків роботи та контролю виконуваних робіт, проведення виробничих нарад;
 • проводити розрахунки по структурі водовідведення промислового підприємства на основі норм водовідведення;
 • в складі комісії проводити обстеження систем водопостачання і водовідведення в обсязі діючих галузевих програм;
 • здійснення загального керівництва проектними роботами та документацією, здійснювати технічне і методологічне керівництво напрямками проектування;
 • на основі аналізу, розробити рекомендації щодо впровадження нових технологічних рішень;
 • здійснювати управління будівельно-монтажними підрозділами;
 • здійснювати експлуатацію систем водопостачання і водовідведення, систем очищення та знезараження стічних вод.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі: водопостачання і водовідведення; промислових і комунально-побутових підприємств; системи і споруди, призначені для очищення стічних вод, знешкодження та утилізації промислових і комунально-побутових відходів і стічних вод, керування поверхневим стоком; та може займати первинні посади: директор (начальник, інший керівник) підприємства; начальник виробничого цеху підприємства; заступник начальника цеху; майстер виробничої дільниці цеху; інженер (майстер) технічного контролю підприємства; начальник (інженер) заводської лабораторії; інженер (майстер)-технолог цеху; інженер-конструктор; інженер-проектувальник відділу головного конструктора заводу; провідний інженер-конструктор (проектувальник) підприємства; головний технолог заводу; завідуючий сектором, керівник бюро, головний спеціаліст-проектувальник, головний конструктор проект; старший лаборант, науковий співробітник, старший науковий співробітник академічних, науково-дослідних інститутів, галузевих та вузівських науково-дослідних підрозділів; асистент, викладач навчальних закладів різних рівнів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно проведений захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович