Спеціальність 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник в галузі будівництва спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція».
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
 • Теоретичне навчання (90 кредитів ECTS) за дисциплінами у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання кваліфікації спеціаліст теплогазопостачання і вентиляції складає 49,5 кредитів ECTS;
 • виконання 3 курсових робіт (5,5 кредитів ECTS) та 3 курсових проектів (9 кредитів ECTS) за спеціальністю;
 • проходження виробничої практики (4,5 кредитів ECTS) та практики за темою дипломного проекту (роботи) (6 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (15 кредитів ECTS);
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п. 4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальних дисциплін, захисту курсових робіт та курсового проекту, захисту звітів практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи магістра.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • структури, принципів роботи та проектування, технічних характеристик і особливостей функціонування систем теплогазопостачання і вентиляції;
 • законодавчих актів, державних стандартів, нормативних документів та типових проектних рішень в галузі теплогазопостачання і вентиляції;
 • методики лабораторних та експериментальних досліджень;
 • технологій будівництва, монтажу та реконструкції, проведення пуско-налагоджувальних робіт та експлуатації споруд та мереж теплогазопостачання і вентиляції.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • розроблення проектно-кошторисної документації об’єктів теплогазопостачання і вентиляції;
 • виконання пусконалагоджувальних робіт систем теплогазопостачання і вентиляції;
 • організація будівництва, монтажу та реконструкції мереж та споруд теплогазопостачання і вентиляції;
 • оптимальне управління роботою споруд та систем теплогазопостачання і вентиляції;
 • контроль за технологічними процесами в галузі теплогазопостачання і вентиляції.

3. Практичні навички

 • проектування систем теплогазопостачання і вентиляції;
 • будівництво та реконструкція мереж та споруд теплогазопостачання і вентиляції;
 • пусконалагоджувальні роботи та експлуатація об’єктів теплогазопостачання і вентиляції;
 • дослідження та розробка оптимальних технологій в галузі теплогазопостачання і вентиляції;
 • підготовка фахівців різних рівнів зі спеціальності теплогазопостачання і вентиляції.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі будівництва і теплогазопостачання та вентиляції за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція. Можливість займати певні посади: керівник (інженер) проектно-конструкторського бюро; майстер виробничої дільниці; інженер-конструктор; майстер будівельних і монтажних робіт; інженер-технолог; начальник лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва); викладач навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно проведений захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович