Спеціальність 8.06010105 «Автомобільні дороги та аеродроми»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник в галузі будівництва спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми».
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Конкурсний відбір згідно з правилами прийому.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання, необхідні для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності. Вони володіють знаннями в області вишукування, проектування, організації технологічних процесів будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів в напрямку підвищення їх техніко-економічної ефективності; ресурсо- та енергозбереження; впровадження інноваційних проектних та технологічних рішень при будівництві, реконструкції, ремонті автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів на них.
В процесінавчання студенти засвоюють методи автоматизованого проектування САПР-АД з використанням ГІС- і GPS- технологій, а також програмні системи Excel, AutoCAD, ArhiCAD, Credo, Lira, RADON, ГРИС; використовують комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄСТС, в т. ч.: модулі соціально-гуманітарноїпідготовки — 8,5 кр., модулі професійно-орієнтованої та практичної підготовки — 81,5 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • принципи проектування доріг в плані, поздовжньому та поперечних профілях залежно від місцевості, гідрологічних, геологічних умов;
 • методи і принципи конструювання та розрахунку дорожніх (аеродромних) одягів;
 • засади і нормативну базу для складання проектно-кошторисної документації та джерела фінансування дорожнього будівництва;
 • основні принципи та сучасні рішення в інженерно-економічних вишукуваннях та проектуванні автомобільних доріг та аеродромів;
 • принципи організації технологічних процесів при спорудженні земляного полотна та дорожнього одягу (аеродромного) одягу в різних кліматичних умовах;
 • принципи організації технологічних процесів будівництва автомобільних доріг у складних природних та інженерно-геологічних умовах;
 • вимоги до дорожньо-будівельних матеріалів, технології їх приготування, використання та утилізації;
 • методи організації будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів в напрямку ресурсо- та енергозбереження;
 • методи техніко-економічного обґрунтування необхідності проведення реконструкції автомобільних доріг, основних технологічних прийомів при цьому;
 • моделі календарногопланування робіт;
 • базові положення про автоматизоване проектування плану, поздовжнього профілю, земляного полотна, дорожніх одягів, транспортних розв’язок, об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури;
 • методи і технічні засоби для оцінювання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, ремонтних та експлуатаційних заходів;
 • сучасні методи оцінювання проектних рішень;
 • методи проведення наукових досліджень при розробленні дорожньо-будівельних технологій і матеріалів із застосуванням комп’ютерних технологій, методів узагальнення інформації, аналізу та оптимізації даних.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність організовувати контроль якості технологічних процесів та забезпечувати своєчасне виконання виробничої програми;
 • здатність виконувати доручену роботу на будь-яких стадіях та етапах проектування автомобільної дороги (аеродрому), їх будівництва та введення в експлуатацію;
 • здатність оцінювати відповідність стану доріг (аеродромів) вимогам руху та розробляти заходи щодо покращення умов роботи дороги і транспортного засобу;
 • здатність оцінювати і впроваджувати у виробництво нові прогресивні проектні та технологічні рішення;
 • здатність приймати рішення з економії технологічного палива, раціонального використання сировинних ресурсів, утилізації відходів та усунення негативних наслідків діяльності в дорожньо-транспортному комплексі;
 • здатність виконувати порівняльний техніко-економічний аналіз результатів застосування заходів з ресурсо- та енергозбереження;
 • вміння застосовувати системи автоматизованого проектування САПР-АД;
 • вміння використовувати ГІС- та GPS-технологій при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів;
 • здатність використовувати комп’ютерні технології при прийнятті основних проектних технологічних та науково-технічних рішень;
 • здатність виконувати конкретні задачі при вирішенні науково-технічної проблеми, проводити теоретичні та експериментальні дослідження та аналізувати їх результати;
 • здатність до проведення лабораторних та практичних занять при викладанні фахових дисциплін;
 • здатність до науково-дослідницької діяльності.

3. Практичні навички з предметної області

 • Виконувати інженерні розрахунки при проектуванні автомобільних доріг, аеродромів з використанням методів математичного моделювання та САПР;
 • розробляти проектно-конструкторську документацію у текстовому та графічному вигляді;
 • здійснювати вибір, оптимізацію і прогнозування експлуатаційних властивостей дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій з врахуванням навантажень та дії середовища;
 • забезпечувати інженерну підготовку, календарне і техніко-економічне планування комплексу будівельних та експлуатаційно-ремонтних робіт;
 • оцінювати технічний стан автомобільних доріг, аеродромів, споруд, інженерних комунікацій;
 • складати календарні і сіткові графіки виконання робіт, графіки необхідності в механізмах і будівельних машинах;
 • проводити аналіз виробничо-економічної діяльності підприємства;
 • здійснювати контроль, оцінку та координацію роботи між структурними підрозділами, що беруть участь в будівельних та експлуатаційно-ремонтних роботах;
 • розробляти технічні завдання на проведення науково-дослідних робіт, складати науково-технічні звіти, проводити патентний пошук, оформляти патентно-ліцензійну документацію;
 • створювати математичні моделі для теоретичних досліджень в дорожньо-будівельній галузі;
 • проводити дослідження з покращення якості та ефективності дорожнього будівництва, використовуючи новітні технології та матеріали, впроваджуючи ресурсо- та енергозбереження;
 • здійснювати методичну та організаційну підготовку лабораторних та практичних занять при викладанні фахових дисциплін;
 • використовувати в навчальному процесі при викладанні фахових дисциплін інформаційні технології та комп’ютерну техніку.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єкт діяльності магістра за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми» визначається використанням набутих знань та умінь при проектуванні, будівництві, реконструкції, експлуатації і ремонті автомобільних доріг, аеродромів, споруд та інженерних об’єктів; при дослідженні та впровадженні у виробництво нових сучасних матеріалів і технологій, інноваційних рішень.
Сфера діяльності магістрів включає дорожньо-будівельні підприємства, організаційно-управлінські служби, проектно-конструкторські організації, науково-дослідні лабораторії та інститути, навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони здатні здійснювати професійну діяльність на інженерних посадах підприємств дорожньо-будівельного комплексу; на посаді інженера-проектувальника в проектно-конструкторських організаціях; наукового співробітника науково-дослідних лабораторій та інститутів, викладача, асистента навчальних закладів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр спеціальності 8.06010105 «Автомобільні дороги та аеродроми» може продовжити навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань і визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів ECTS, успішно проведений захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович