Спеціальність 8.06010104 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник в галузі будівництва спеціальності «Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів».
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання, необхідні для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності. Вони володіють знаннями в області побудови технологічних ліній та комплексів; організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; побудови технічних завдань на проектування; розробки звітної технічної документації;проектування підприємств будівельної індустрії; технології виробництва будівельних виробів, конструкцій і матеріалів в напрямку підвищення їх техніко-економічної ефективності; ресурсо- та енергозбереження.
В процесі навчання студенти засвоюють програмні системи Excel, AutoCAD, ArhiCAD, Lira; використовують комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄСТС, в т. ч.: модулі соціально-гуманітарноїпідготовки — 6 кр., модулі професійно-орієнтованої та практичної підготовки — 84 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • склад підприємств будівельної індустрії з різним профілем продукції (конструкції, вироби, матеріали);
 • конструктивні та експлуатаційні характеристики обладнання;
 • принципи побудови технологічних ліній та комплексів;
 • принципи організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • особливості принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.;
 • принципи побудови технічних завдань на проектування;
 • принципи розробки звітної технічної документації;
 • розрахунки параметрів технологічної частини проектів;
 • методи досліджень нових технологічних рішень, критерії оптимальності;
 • аналіз роботи підприємств будіндустрії;
 • система контролю виробництва, система контролю якості та технологічних параметрів виробництва;
 • принципи організації роботи структурних підрозділів виробництва;
 • принципи проектування підприємств будівельної індустрії;
 • схеми керування виробничими процесами;
 • методи визначення фізико-технічних характеристик будівельних виробів і матеріалів;
 • засоби та методи контролю за якість виробництва будівельних виробів;
 • технології виробництва будівельних виробів, конструкцій і матеріалів;
 • засоби та методи проведення експериментальних досліджень, методи обробки результатів експерименту;
 • методи за засоби математичного моделювання.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність виконувати операційний контроль за функціонуванням технологічного обладнання у виробничому підрозділі;
 • здатність організувати роботу по своєчасному виконанню виробничої програми;
 • здатність оцінити перспективи розвитку виробничого підрозділу, розрахувати технологічні потужності виробничого підрозділу та впровадження енергоощадних технологій;
 • здатність організувати та виконувати контроль якості виробничих процесів та готової продукції, вхідний, операційний та по агрегатний контроль якості;
 • здатність оцінити та впровадити у виробництво прогресивні технологічні розробки;
 • здатність розробки технологічних рішень, схем та виконання технічних розрахунків усіх рівнів складності та виконання частини проектних робіт;
 • здатність виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту;
 • здатність здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів;
 • здатність постановки задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження;
 • здатність проведення лабораторних та практичних занять з фахових дисциплін, викладання дисциплін, науково-дослідницька діяльність.

3. Практичні навички

 • проведення операційного контролю за функціонуванням обладнання та режимами його роботи, аналіз роботи механізмів у їх взаємозв’язку;
 • оцінка перспективи впровадження нових технологій та матеріалів, заміна морально-застарілого технологічного обладнання;
 • використання методів розрахунку технологічного обладнання на різних режимах його роботи, розрахунок окремих механічних операцій та елементів технології;
 • на основі аналізу засобів енергозберігаючих технологій та обладнання приймати рішення про впровадження нетрадиційних технологій виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • координація роботи структурних підрозділів по виконанню виробничих завдань, складання графіків роботи та контролю виконуваних робіт, проведення виробничих нарад;
 • виконання функціонального аналізу за якістю виконання технологічних операцій, проведення вхідного контролю матеріалів, сировини і напівфабрикатів;
 • на основі аналізу нових технологій виробництва будівельних конструкцій, визначення перспективних енергозберігаючих технологічних рішень у відповідності до реальних умов експлуатації обладнання при виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • проектування прогресивних технологічних ліній різноманітної складності, проведення вибору технологічного обладнання, засобів автоматизації та умов експлуатації згідно з БНиП, ДЕСТами, механічними регламентами, нормативними актами, рекомендаційними документами;
 • здійснення загального керівництва проектними роботами та документацією, здійснювати технічне і методологічне керівництво напрямками проектування;
 • на основі аналізу, розробити рекомендації щодо впровадження нових технологічних рішень;
 • формулювання задачі досліджень нових технологій, конструкцій, виробів і матеріалів;
 • створення математичних моделей для теоретичних досліджень;
 • створення схем для експериментальних досліджень;
 • володіння методикою проведення лабораторного практикуму з фахових дисциплін та спеціальних курсів, розробка методичного забезпечення.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі промисловості будівельних конструкцій, виробів і матеріалів та може займати первинні посади: начальник виробничого цеху підприємства будівельної індустрії; заступник начальника цеху; майстер виробничої дільниці цеху; інженер (майстер) технічного контролю підприємства; начальник (інженер) заводської лабораторії; інженер (майстер) — технолог цеху; інженер-конструктор; інженер-проектувальник відділу головного конструктора заводу; провідний інженер-конструктор (проектувальник) підприємства будівельної індустрії; головний технолог заводу; завідуючий сектором, керівник бюро, головний спеціаліст-проектувальник, головний конструктор проект; старший лаборант, науковий співробітник, старший науковий співробітник академічних, науково-дослідних інститутів, галузевих та вузівських науково-дослідних підрозділів; асистент, викладач навчальних закладів різних рівнів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр спеціальності 8.06010104 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно проведений захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович