Спеціальність 8.06010103 «Міське будівництво і господарство»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник в галузі будівництва спеціальності «Міське будівництво і господарство».
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Міське будівництво і господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання, необхідні для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності. Вони володіють знаннями в області: проектування конструкцій будівель і споруд; організації виробництва із зведення будівель і споруд; побудови технічних завдань на проектування; розробки звітної технічної документації; оцінки стану будівель, споруд і інженерних комунікацій житлового господарства; технології ремонту та експлуатації будівель, споруд і інженерних комунікацій житлового господарства.
В процесі навчання студенти засвоюють програмні системи Excel, AutoCAD, ArhiCAD, CОMPAS, Lira, Мономах, SCAD, АВК, використовують комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄСТС, в т. ч.: модулі соціально-гуманітарної підготовки — 6 кр., модулі професійно-орієнтованої та практичної підготовки — 84 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • основні вимоги будівельних норм і правил;
 • основні методи зведення, ремонту і реконструкції окремих будівель, конструкцій і споруд міського господарства;
 • контроль якості робіт по ремонту і посиленню основних будівельних конструкцій;
 • будова і вміння користуватись основними інструментами і приладами для контролю якості різного роду будівельних робіт;
 • оформлення біжучої документації в процесі виконання робіт по посиленню, ремонту і реконструкції будівель і споруд міського господарства;
 • складання документації по прийманню відремонтованих будівель в експлуатацію;
 • принципи організації робіт структурних підрозділів по виконанню виробничих завдань;
 • використання ЕОМ в координації робіт окремих підрозділів;
 • методи визначення витрат і оцінки ефективності будівельних робіт;
 • основні типи будівельної і спеціальної техніки, методи механізації і автоматизації будівельно-монтажних і спеціальних робіт;
 • організація будівельного господарства і будівельного майданчика;
 • оперативне планування та управління. Планування та організація матеріального, технічного і транспортного забезпечення;
 • будівельні конструкції, матеріали, їх механічні характеристики;
 • загальні положення розрахунку, проектування і посилення конструкцій;
 • проектування і розрахунки металевих, залізобетонних, кам’яних і дерев’яних конструкцій;
 • основи механіки ґрунтів, проектування і розрахунки основ і фундаментів, їх підсилення;
 • використовування ЕОМ в розрахунках і проектуванні конструкцій;
 • оформлення патентно-ліцензійної документації;
 • методики проведення лабораторних і практичних занять з фахових дисциплін;
 • науково-методичне забезпечення, участь студентів у науково-дослідний роботі;
 • діюче трудове законодавство, положення кодексів законів про працю;
 • правові основи, документація, що складається при оформленні на роботу, або звільнення з роботи.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність оцінювати технічний стан будівель, споруд і інженерних комунікацій житлового господарства;
 • здатність організувати роботу по своєчасному виконанню виробничої програми;
 • здатність оцінити якість робіт по будівництву нових або відремонтованих будівель і споруд міського господарства, а також інженерних комунікацій;
 • здатність організувати та виконувати контроль якості виробничих процесів та координувати роботу відповідних підрозділів;
 • здатність оцінити та впровадити у виробництво прогресивні технологічні розробки;
 • здатність розробки технологічних рішень, схем та виконання технічних розрахунків усіх рівнів складності та виконання частини проектних робіт;
 • здатність виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту;
 • здатність здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів;
 • здатність постановки задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження;
 • здатність проведення лабораторних та практичних занять з фахових дисциплін, викладання дисциплін, науково-дослідницька діяльність.

3. Практичні навички

 • проведення оцінювання стану будівель, споруд і інженерних комунікацій житлового господарства;
 • проведення експертизи будівлі, споруди на предмет можливості її подальшої експлуатації, а також вміти намітити заходи по запобіганню аварій окремих конструктивних елементів будинків, що ремонтуються;
 • складання графіків виконання робіт по біжучому чи капітальному ремонту, графіків вводу в експлуатацію будівель після їх капремонту;
 • вміння складання необхідної документації з приймання відремонтованих будівель в експлуатацію;
 • координація роботи структурних підрозділів по виконанню виробничих завдань, складання графіків роботи та контролю виконуваних робіт, проведення виробничих нарад;
 • користування необхідною апаратурою, приладами і інструментами, відобразити існуючі дефекти і пошкодження будівельних конструкцій в актах експертизи і звітах;
 • на основі аналізу існуючих навантажень вибрати оптимальні способи посилення конструкцій з проведенням відповідних розрахунків з гідно діючих норм і передбачити заходи по надійній експлуатації будівель в майбутньому;
 • здійснення загального керівництва проектними роботами та документацією, здійснювати технічне і методологічне керівництво напрямками проектування;
 • на основі аналізу, розробити рекомендації щодо впровадження нових технологічних рішень;
 • формулювання задачі досліджень нових технологій, конструкцій, виробів і матеріалів;
 • створення математичних моделей для теоретичних досліджень;
 • створення схем для експериментальних досліджень;
 • володіння методикою проведення лабораторного практикуму з фахових дисциплін та спеціальних курсів, розробка методичного забезпечення.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі цивільного та промислового будівництва, міського господарства та може займати первинні посади:
 • майстер-інженер по біжучому ремонту;
 • майстер-інженер по експлуатації ЖЕК;
 • головний інженер ЖЕК; начальник ЖЕК;
 • інженер по капітальному ремонту відділу житлового господарства міста;
 • начальник відділу житлового господарства;
 • майстер-інженер,
 • виконроб,
 • начальник дільниці,
 • головний інженер,
 • начальник загально-будівельного управління, фірми;
 • майстер-інженер,
 • виконроб,
 • начальник дільниці,
 • головний інженер,
 • начальник ремонтно-будівельного управління, фірми;
 • майстер-інженер,
 • інженер по експлуатації,
 • начальник відділу капітального будівництва промислових заводів, фірм чи акціонерних товариств;
 • інженер-конструктор,
 • начальник відділу,
 • головний інженер проекту,
 • провідний спеціаліст,
 • головний інженер,
 • начальник проектної організації, фірми;
 • інженер,
 • молодший науковий співробітник, н. с. с. н. с. науково-дослідного інституту;
 • викладач спеціальних навчальних закладів різного рівня.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво і господарство» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно проведений захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович