Спеціальність 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-технолог, інженер-дослідник
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Наявність диплому бакалавра за напрямом «Харчові технології та інженерія», зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Необхідна наявність диплому бакалавра за напрямом «Хімічна технологія»
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Технології продуктів бродіння та виноробства» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у спиртовій, виноробній, пивоварній та безалкогольній, лікеро-горілчаній галузях харчової промисловості.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • Грунтовні уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
  • Розроблення технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
  • Експлуатація обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами.
  • Планування технологічного процессу у виробництвах продуктів бродіння і виноробства.
  • Методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці.
  • Коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини.
  • Вдосконалення технологічних процесів одержання продуктів бродіння і виноробства.
  • Забезпечення високого рівня якості готової продукції.
  • Принципи розрахунку сировини та готової продукції.
  • Організація технологічного процесу на виробничій дільниці.
  • Методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів.
  • Розроблення технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • Уміння застосовувати наукові знання для розроблення новітніх технологій продуктів бродіння і виноробства.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво інноваційних технологій.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з дисциплін у технологічних процесах.
  • Уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічні режими одержання продуктів бродіння і виноробства.
  • Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.
  • Принципи ведення первинної облікової документації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу.
  • Здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області:
  • Навички розроблення та організації технологічних режимів у виробництвах продуктів бродіння і виноробства.
  • Уміння впроваджувати у виробництво інноваційні технології продуктів бродіння та виноробства.
  • Навички роботи у виробничо-технологічній і науково-дослідній лабораторіях.
  • Уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва продуктів бродіння і виноробства в залежності від наявності та якості сировини.
  • Раціональне використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві продуктів бродіння і виноробства.
  • Уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
 4. Загальні уміння та навички:
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Здатність застосовувати уміння та знання на практиці.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійно-кваліфікаційного розвитку.
  • Уміння спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Уміння та навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010):
 • молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи)
 • інженер із впровадження нової техніки й технології
 • інженер-лаборант
 • інженер-технолог
 • інженер -дослідник
 • інженер -конструктор
 • інженер з якості
 • конструктор (інші галузі інженерної справи)
 • інженер (хімічні технології)
 • викладач професійного навчально-виховного закладу
 • викладач вищого навчального закладу
 • викладач професійно-технічного навчального закладу
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Технології продуктів бродіння та виноробства» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор хімічних наук, професор Піх Зорян Григорович