Спеціальність 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
біотехнолог, інженер-дослідник
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
диплом бакалавра або спеціаліста
Профіль програми: 
Підготовка професіонала в галузі біотехнології (з кваліфікацією: біотехнолог, інженер-дослідник) передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку. Науково-дослідницький модуль включає: збір та опрацювання матеріалів за темою магістерського дослідження; підготовка тез на студентську наукову конференцію; підготовка наукової статті до фахового збірника; написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт; узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі магістерської кваліфікаційної роботи.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 8 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки — 10 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 72 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • головні напрямки знань у галузі гуманітарних, соціально-економічних, професійно-практичних наук;
  • поглиблені знання головних теоретичних та практичних технологічних аспектів та біохімічних, фізико-хімічних, фізичних та мікробіологічних основ, засобів та обладнання сучасних біотехнологічних виробництв, шляхи реалізації біопроцесів (біосинтезу, біотрансформації, біоконверсії, біодеградації, біодетекції, біодетоксикації тощо) для отримання біотехнологічної продукції різного призначення (медичного, сільськогосподарського, харчового, екологічного, промислового);
  • знання про перспективи розвитку сировинної бази, типи обладнання та принципи роботи і експлуатації; техніку безпеки та екологічні аспекти виробництва; організацію проектних робіт;
  • принципи і методи комплексного створення та зберігання активних технологічних біооб`єктів, їх ідентифікація, морфологічні і фізіологічні властивості, технологічні характеристики, способи культивування продуцентів та біопродукції з заданими властивостями, в тому числі інтактних та іммобілізованих ферментів і клітин (з урахуванням молекулярно генетичного рівня); їх впровадження для економічної вигоди виробництва конкурентно спроможності продукції,
  • основи законодавства України, правила та галузеві стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції, законодавчу та нормативну базу біотехнологічного виробництва, загальні принципи управління якістю, правила контролю та застосування готової продукції, (в тому числі Державну фармакопею України, основи законодавства України в галузі контролю якості біопродукції, основні принципи системи належної виробничої та лабораторної практики GMP/GLP); засади економіки і організації виробництва, праці та управління біотехнологічними підприємствами; основи підприємництва та менеджменту, маркетингу та товарознавства і зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, враховуючи норми трудового законодавства, правила, та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимоги біобезпеки і біоетики;
  • методологію наукової творчості, інтелектуальної праці та організації і проведення наукових досліджень, відбору інформації та наукового пошуку, створення бази даних біоінженерних та нанобіотехнологічних продуктів та діагностикумів, засади проектування і організації проектних робіт біотехнологічних виробництв, використання лабораторного обладнання і приладів;
  • методики розв’язування розрахункових і експериментальних задач.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
  • володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості;
  • навички ведення первинної облікової документації;
  • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
  • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій;
  • здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області:
  • здатність використовувати теоретичні знання, професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань біотехнології та розроблення методики проведення аналізів продукції біосинтезу і збільшення ефективності біотехнологічних процесів, відповідно до призначення, з впровадженням більш ефективних і економічно вигідних видів сировини, матеріалів, обладнання при виборі технологічних продуцентів з активними показниками на живильних середовищах і тканинах тощо;
  • здатність вибирати оптимальні способи одержання біопродукції належної якості медичного, сільськогосподарського, харчового, екологічного, промислового призначення;
  • здатність застосовувати системний підхід при проведенні чинних та розробленні нових технологій біотехнологічних виробництв; вести моніторинг технології виробництва, методів лабораторного аналізу, випробувань і дослідницьких робіт з розроблення освоєння і запровадження у виробництво нових продуцентів, препаратів, прогресивних технологічних процесів, нових споживацьких форм продукції (в тому числі лікарських форм) і новітнього лабораторного і промислового обладнання;
  • здатність виконувати обчислення та обробку даних шляхом складання матеріальних балансів по витратах компонентів на виробництво одиниці (в прийнятому вимірі) продукції, проведення технологічних розрахунків обладнання, складання планів розміщення обладнання у відповідних будівельних приміщеннях, вибору засобів автоматизації та контролю процесів;
  • здатність організовувати та контролювати безпечне проведення технологічного процесу, проводи інструктажі робітників лабораторії або виробничої ділянки з правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, біологічної безпеки, забезпечуючи утилізацію відходів виробництва та визначаючи ступінь чистоти кінцевої продукції;
  • готовність до зміни виду та характеру своєї професійної діяльності;
  • здатність розробляти нові і вдосконалює чинні технологічні регламенти виробництва продукції, здійснювати необхідний облік і звітність структурного підрозділу, вести наукову, аналітичну і технічну документацію, налагоджувати зв’язок з науково-дослідними закладами з спеціальних питань технологічного процесу, методик і аналізів, робочих інструкцій біобезпеки, статистичне опрацювання експериментальних даних, здійснення та освоювати нові методи комплексного контролю продуцентів, субстанції і готової продукції;
  • здатність презентувати науковий матеріал у вигляді доповідей на конференціях та симпозіумах в усній формі для фахової аудиторії; подавати науковий матеріал та аргументи у письмовій формі для фахових видань.
 4. Загальні уміння та навички:
  • вміння використовувати аналітичні методи мислення, етичні та правові норми у різних видах професійної та соціальної діяльності, враховувати їх при участі в розробці екологічних та соціальних проектів;
  • володіння знаннями основ виробничих відносин та принципами управління з урахуванням технічних, фінансових та людських факторів для організування роботи;
  • розуміння сутності і соціальної значимості професії «біотехнолог»: вміння встановлювати мету та формулювати задачі реалізації професійних функцій і аналізу проблем біотехнології в конкретній галузі діяльності;
  • проведення статистичного контролю обробки експериментальних даних та наукове оцінювання отриманих результатів експерименту, оформлення звітів науково-дослідницьких робіт;
  • розв’язування інтелектуальних завдань, математичне моделювання процесів та масштабування технології, постановка та вирішення конкретних завдань, пов’язані з біопроцесами, генетикою та біоінженерією біооб’єктів;
  • опрацювання літературних первинних та вторинних джерела, в тому числі наукових статей, з використанням комп’ютерного пошуку;
  • виконання наукових доповідей на конференціях, подання повідомлення до науково-популярних журналів, використовуючи факти, погляди, принципи та теорії, інформативні бази даних, пов’язані з напрямами в галузі біотехнології;
  • здатність видавати інноваційне технічне завдання на розробку та проектування біотехнологічного обладнання, ліній та біотехнологічного виробництва;
  • здатність обирати шлях подальшого напрямку підвищення свого професійного рівня;
  • розроблення оптимальних навчальних програм і методичного забезпечення.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Посади (Національний класифікатор професій НКП-2010)
Первинна посада — посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності (стажу роботи) — магістр може займати первинні посади — біотехнолог та біотехнолог ІІ категорії, науковий співробітник, керівник виробництва, майстер ділянки, технолог тощо
 • Біотехнолог бере участь у проведенні технології виробництва препаратів, продуктів і матеріалів методами біологічного синтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екології, надає послуги у підготовці біооб’єктів, контролі біохімічного процесу, біоочистці біосистем охорони довкілля, біоіндикації забруднень, знищенні відходів біотехнологічним (аеробним, анаеробним) методом, тощо (без вимог до стажу роботи).
 • Біотехнолог ІІ категорії керує відділеннями на виробництва біопрепаратів та біопродуктів в установах та закладах одержання продукції і матеріалів методами біосинтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екології, тощо (без вимог до стажу роботи )
 • Біотехнолог І категорії працює на виробництвах біопрепаратів, в установах та закладах дослідження та одержання продуктів і матеріалів методами біосинтезу для потреб медицини та суміжних галузей (кваліфікаційні вимоги — повна вища освіта відповідного напряму підготовки, можливість підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією ІІ категорії не менше 2 років)
 • Провідний біотехнолог працює на виробництвах біопрепаратів, установах та закладах дослідження та одержання продуктів і матеріалів методами біосинтезу для потреб медицини та суміжних галузей (кваліфікаційні вимоги — повна вища освіта відповідного напряму підготовки, можливість підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією І категорії не менше 2 років)
 • Майстер виробничої дільниці.
 • Аналітик—мікробіолог — надає послуги у підготовці біооб’єктів.
 • Викладач-асистент навчальних закладів — викладання фахових дисциплін.
 • Менеджер з продажу біопродукції.
 • Інспектор з контролю (біотехнолог) — контролює технологію виробництва препаратів продуктів і матеріалів методами біосинтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екологічної промисловості, контролює правильне протікання біохімічного процесу, працює на різних стадіях технології виробництва кормових білків, біодобрив, біостимуляторів, біопестицидів, біоетанолу, фармацевтичних біопрепаратів, біодобавок біологічно активних сполук (амінокислот, оксикарбонових кислот, антибіотиків, вітамінів, гормонів, смакових та ароматичних добавок, біостимуляторів, ферментів), здійснює технічний контроль та аналіз роботи технологів за нормативами та стандартами; здійснення вимірів, пов`язаних з чистотою біопродуктів. води та повітря; аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища: газів, стічних вод; діяльність з перевірки та аналізу продуктів харчування (стаж роботи понад 5 років).
 • Інші відповідні посади.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доцент кафедри ТБСФБ, к.х.н. Швед Ольга Василівна