Спеціальність 8.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів»

Кваліфікація, що присвоюється: 
інженер-технолог (хімічні технології), інженер-дослідник
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
диплом бакалавра або спеціаліста
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності на заводах, підприємствах і науково-дослідних установах з переробки пластмас.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально- економічної підготовки — 8 кредитів,, модулі професійної та практичної підготовки — 82 кредитів.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
  • Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
  • Основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами.
  • Планування технологічного процесу виробництва.
  • Методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці.
  • Коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини.
  • Вдосконалення технологічних процесів.
  • Забезпечення високого рівня якості готової продукції.
  • Принципи розрахунку сировини та готової продукції.
  • Організація технологічного процесу на виробничій дільниці.
  • Методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів.
  • Розробка технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим.
  • Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.
  • Навички ведення первинної облікової документації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу.
  • Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
  • Здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області
  • На основі аналітичного огляду існуючих можливостей переробки пластичних мас провести теоретичні дослідження.
  • Використовуючи дані аналітичного огляду поставити задачі дослідження в області перероблення пластичних мас
  • Проводити експериментальні дослідження.
  • Використовуючи методи математичного моделювання досліджувати процеси перероблення пластичних мас
  • Використовуючи статистичні методи подати результати досліджень та випробувань
  • Проаналізувати одержані результати досліджень та розробити рекомендації щодо їх впровадження.
  • Враховуючи нові типи обладнання та оснащення оцінювати можливі варіанти здійснення техпроцесу
  • Використовувати методики функціонального аналізу роботи обладнання та засоби для регулювання технологічних параметрів
  • Здійснювати матеріальні, теплові, технологічні, механічні та гідравлічні розрахунки основного та допоміжного обладнання
  • Дослідити варіанти реалізації процесу і вибору найкращого варіанту у відповідності до критеріїв оптимізації
  • Використовувати при проектуванні обчислювальну техніку
  • Розробити текстову і графічну документацію на технологію переробки пластичних мас і композиційних матеріалів
  • На всіх етапах проектування технологічного процесу використовувати засоби САПР
 4. Загальні уміння та навички
  • 3 врахуванням загальних фінансово-економічних та соціальних чинників та конкретних умов виробництва підтримувати організацію роботи окремих ланок виробництва пластмасових та гумових виробів.
  • Аналізувати виробничу ситуацію щодо виконання норм і правил безпеки праці, виправляти дії персоналу і режими роботи обладнання при порушенні правил безпечного проведення технологічного процесу
  • Розробляти рекламні матеріали, консультувати споживачів високомолекулярних сполук, пластичних мас, композитів та лако-фарбової продукції.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу:
 • науковий співробітник (хімія);
 • хімік;
 • науковий співробітник (хімічна технологія);
 • інженер-хімік;
 • викладачі середніх учбових закладів;
 • наукові співробітники (маркетинг, раціоналізація виробництва, ефективність підприємництва)
 • начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • інженери-технологи в області хімічної технології
 • інженери з науково-технічної інформації;
 • інженер з підготовки виробництва;
 • інженери (інші галузі інженерної справи);
і може займати первинні посади:
 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер виробничої лабораторії;
 • майстер цеху;
 • начальник зміни;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-технолог;
 • інженер з впровадження нової техніки і технології;
 • інженер з якості;
 • інженер з підготовки виробництва;
 • інженер з ремонту;
 • інженер-дослідник.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю 8.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальностями 05.17.06 — «Технологія полімерних і композиційних матеріалів», 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович