Спеціальність 8.05130105 «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Наявність диплому бакалавра за напрямом «Хімічна технологія», зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Необхідна наявність диплому бакалавра за напрямом «Хімічна технологія»
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в галузі переробки нафти, газу та твердих горючих копалин, зокрема вугілля.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 7,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82,5 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Знання теоретичних основ та основ технології процесів переробки палив і вуглецевих матеріалів.
  • Принципи проектування об’єктів переробки нафти, газу та вуглецевих матеріалів.
  • Конструкція і особливості експлуатації технологічних процесів переробки палив і вуглецевих матеріалів.
  • Організація технологічних процесів переробки нафти, газу та вуглецевих матеріалів.
  • Вдосконалення технологічних процесів.
  • Забезпечення високого рівня якості готової продукції.
  • Принципи розрахунку технологічних процесів переробки нафти, газу та вуглецевих матеріалів.
  • Розробка технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з спеціальних дисциплін у технологічних процесах.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння керувати технологічними процесами виробництва палив і переробки вуглецевих матеріалів.
  • Уміння проводити наукові дослідження з наступним застосовуванням отриманих результатів та впровадження їх у виробництво.
  • Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.
  • Навички ведення технічної документації на установках переробки палив і вуглецевих матеріалів.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального ведення технологічного процесу.
  • Здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички керівництва персоналом і управління технологічними процесами переробки нафти, газу та інших вуглецевих матеріалів.
  • Уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва в залежності від наявності та якості сировини.
  • Навички проведення науково-досліджних робіт у виробничо-технологічній та науковій лабораторії підприємства або наукового закладу.
  • Уміння впроваджувати у виробництво прогресивні технології.
  • Навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві.
  • Уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010):
 • молодший науковий співробітник (хімічні технології)
 • науковий співробітник (хімічні технології)
 • науковий співробітник-консультант (хімічні технології)
 • інженер (хімічні технології)
 • інженер з паливно-мастильних матеріалів
 • інженер-технолог (хімічні технології)
 • інженер -дослідник
 • інженер із впровадження нової техніки й технології
 • асистент
 • викладач вищого навчального закладу
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор технічних наук, професор Братичак Михайло Миколайович