Спеціальність 8.05130103 «Технічна електрохімія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-технолог (хімічні технології), інженер-дослідник
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Технічна електрохімія» отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у переробній промисловості.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області:

 • базові уявлення про різноманітність об’єктів хімічної та електрохімічної технології, промисловості, хімічної продукції.
 • сучасні уявлення про принципи структурної організації та типових функціях і механізмах роботи технологічних об’єктів електрохімічних виробництв.
 • сучасні уявлення про механізми і принципи хімічних перетворень речовин і перетворення енергії в них.
 • базові уявлення про основи електрохімічної термодинаміки та закони хімічної і електрохімічної кінетики.
 • базові уявлення про ознаки, параметри, характеристики, властивості гомогенних і гетерогенних систем, розчинів електролітів і неелектролітів.
 • базові уявлення про основи загальної, системної й прикладної екології, принципах оптимального природокористування й охорони природи.
 • базові уявлення про принципи, закони хімічної і фазової рівноваги, взаємопереходу енергії системи в механічну, хімічну, теплову, електричну роботу.
 • сучасні уявлення про перспективи і основи нанотехнологій.
 • володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, об’єктів електрохімічної технології та продукції промисловості.
 • здатність планувати природоохоронну діяльність на виробництві й реалізувати відповідні заходи.
 • знання правових основ промислової діяльності і законодавства України в галузі охорони природи й природокористування.
 • Розробка технологічної документації.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики (математичної статистики) для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів.
 • здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання методів фізико-хімічних і електрохімічних досліджень.
 • здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі загальної, аналітичної, фізичної, органічної хімії, високомолекулярних сполук і колоїдної хімії для оцінювання техніко-економічних показників хімічних та хіміко-технологічних процесів.
 • здатність використовувати знання , уміння і навички в галузі природничо-наукових та професійно-профільованих дисциплін для роботи з автоматизованими системами управління.
 • здатність використовувати знання , уміння і навички в галузі загальної, аналітичної, фізичної, органічної хімії та електрохімії для освоєння фундаментальних розділів екології.
 • здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й навички в галузі природничо-наукових дисциплін, загальної хімічної технології, процесів і апаратів хімічних виробництв для аналізування, оцінювання і проектування технологічних процесів та устаткування.

3. Практичні навички з предметної області:

 • уміння й навички в галузі природничо-наукових дисциплін для теоретичного освоєння електрохімічних дисциплін і рішення практичних завдань хімічної та електрохімічної технології.
 • професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій.
 • володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення. експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.
 • навички в галузі теорії й практики хімічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів хімічної технології
 • Використовуючи наукові положення теоретичної і технічної електрохімії, фізичної і колоїдної хімії, математичний апарат теорії , уміти обрати відповідний фізико-хімічний метод дослідження електрохімічних систем.
 • Використовуючи наукові дані про тенденції розвитку технології галузі, наукові положення електрохімії і технології, обґрунтувати оптимальну технологію.
 • Вміти орієнтуватись у тенденціях і проблемах розвитку сучасних систем електрохімічної енергетики.
 • Вміти використовувати положення теоретичної і технічної електрохімії для розробки і вдосконалення сучасних нанотехнологій, виробів мікроелектроніки , біоелектрохімічних систем тощо.
 • Вміти сформулювати алгоритм вирішення математичної моделі електрохімічного об’єкта, скласти або підібрати відповідну комп’ютерну програму.
 • Вміти користуватись типовим програмним забезпеченням обробки даних для виконання типових операцій наукової та інженерної діяльності (статистична обробка числових даних, побудова графіків, апроксимація та інтерполяція, табличні операції тощо

4. Загальні уміння та навички

 • Володіти теоретичними основами системного управління операційною діяльністю підприємства та методами організації управління якістю продукції.
 • Використовувати організаційні основи підготовки виробництва для реалізації управлінських рішень.
 • Практично застосовувати методи та процеси планування виробничих процесів та запасів в операційному менеджменті.
 • Розуміти природно-наукові основи фізичного виховання, основи здорового способу життя.
 • Використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції.
 • Провести патентно-інформаційні дослідження, визначити аналоги та прототип для винаходу, скласти формулу винаходу на об’єкт промислової власності
 • Вміти обґрунтовувати вибір змісту та методів вивчення учбової дисципліни.
 • Розпізнавати особливості організації та управління навчальною діяльністю у вищій школі
.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
 • професіонали в галузі хімії;
 • професіонали в галузі хімічних технологій;
 • професіонали в інших галузях інженерної справи;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів.
Фахівець може займати такі первинні посади:
 • хімік-аналітик;
 • інженер-дослідник;
 • інженер-технолог (хімічні технології);
 • інженер (хімічні технології);
 • інженер з електрохімічного захисту;
 • інженер-технолог з очищення води;
 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Технічна електрохімія» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор технічних наук, професор Кунтий Орест Іванович