Спеціальність 8.05130102 «Хімічні технології органічних речовин»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-технолог (хімічні технології), інженер-дослідник
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Наявність диплому бакалавра за напрямом «Хімічна технології», зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Необхідна наявність диплому бакалавра за напрямом «Хімічна технологія»
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Хімічні технології органічних речовин» отримують знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у хімічній галузі промисловості на виробництвах продуктів органічного синтезу.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 8 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 82 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Ґрунтовні уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
  • Розроблення технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
  • Експлуатація обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами.
  • Планування технологічного процесу у виробництвах органічних речовин.
  • Методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці.
  • Коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини.
  • Вдосконалення технологічних процесів одержання органічних продуктів.
  • Забезпечення високого рівня якості готової продукції.
  • Принципи розрахунку сировини та готової продукції.
  • Організація технологічного процесу на виробничій дільниці.
  • Методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів.
  • Розроблення технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з дисциплін у технологічних процесах.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічні режими процесів одержання органічних речовин.
  • Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.
  • Принципи ведення первинної облікової документації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу.
  • Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
  • Здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички розроблення та організації технологічних режимів у виробництвах органічних продуктів.
  • Уміння впроваджувати у виробництво інноваційні технології органічних продуктів.
  • Навички роботи у виробничо-технологічній і науково-дослідній лабораторіях.
  • Уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва органічних продуктів в залежності від наявності та якості сировини.
  • Раціональне використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві органічних продуктів.
  • Уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Здатність застосовувати уміння та знання на практиці.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійно-кваліфікаційного розвитку.
  • Уміння спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Уміння та навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010):
 • інженер (хімічні технології)
 • інженер-технолог
 • інженер -дослідник
 • інженер -лаборант
 • асистент
 • викладач вищого навчального закладу
 • викладач професійно-технічного навчального закладу
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Хімічні технології органічних речовин» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор технічних наук, доцент Дзіняк Богдан Остапович