Спеціальність 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-технолог (хімічні технології), інженер-дослідник
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин» отримують необхідні знання, вміння та навички для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній промисловості.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Теоретичні основи хімічних технологій неорганічних речовин.
  • Сучасні технології виробництв неорганічних речовин.
  • Проведення науково-дослідних робіт в галузі хімічних технологій.
  • Конструкції та принципи роботи сучасного обладнання виробництв неорганічних речовин.
  • Хімічний і фізико-хімічний аналіз сировини, напівпродуктів та продукції у технології неорганічних речовин.
  • Методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів.
  • Структура, організація і функціонування промислових підприємств технології неорганічних речовин.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі хімічної технології неорганічних речовин.
  • Уміння аналізувати існуючі технології та формувати вимоги для розроблення перспективних технологій неорганічних речовин.
  • Уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим.
  • Здатність застосовувати системний підхід для розроблення технологічних об’єктів одержання неорганічних речовин.
  • Здатність проводити наукові роботи в галузі хімічних технологій неорганічних речовин.
  • Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Уміння проектувати та розробляти сучасні технології синтезу неорганічних речовин.
  • Уміння контролювати і керувати технологічними процесами виробництв неорганічних речовин.
  • Вибір оптимальних параметрів і оптимізація процесів хімічної технології неорганічних речовин.
  • Проведення науково-дослідних робіт в галузі хімічної технології неорганічних речовин.
  • Вміти користуватись програмним забезпеченням обробки даних для виконання типових операцій наукової та інженерної діяльності.
  • Розроблення нормативної документації в галузі хімічної технології неорганічних речовин.
 4. Загальні уміння та навички
  • Володіти теоретичними основами системного управління операційною діяльністю підприємства та методами організації управління якістю продукції.
  • Практично застосовувати методи та процеси планування виробничих процесів в операційному менеджменті.
  • Розуміти природничо-наукові основи фізичного виховання, основи здорового способу життя.
  • Використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції.
  • Провести патентно-інформаційні дослідження, визначити аналоги та прототип для винаходу, скласти формулу винаходу на об’єкт промислової власності.
  • Оцінювати безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками.
  • Вміти планувати та організувати захист хімічних виробництв і населення в умовах надзвичайних ситуацій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003-2010):
 • професіонали в галузі хімії;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі професійно-технічних навчальних закладів;
 • професіонали в галузі хімічних технологій;
 • професіонали в інших галузях інженерної справи.
Фахівець може займати первинні посади:
 • інженер — дослідник;
 • інженер (хімічні технології);
 • інженер — технолог (хімічні технології);
 • інженер із впровадження нової техніки й технологій;
 • інженер — контролер;
 • інженер — лаборант;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • асистент.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Хімічні технології неорганічних речовин» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
кандидат технічних наук, доцент Зозуля Галина Іванівна