Спеціальність 8.05100402 «Лазерна і оптоелектронна техніка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю «Лазерна і оптоелектронна техніка»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Оптотехніка»; вступне випробування фахового спрямування та іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з оптики, фотоніки та квантової електроніки, які необхідні для побудови оптичних та оптоелектронних приладів і систем, практичного застосування лазерних оптоелектронних систем, сучасного використання нанофотоніки і біофотоніки. У процесі навчання студенти освоюють оптимальні методи досліджень та вимірювань з вибором технічних засобів та обробкою результатів, розробляють методики та організовують вимірювання, діагностику, дослідження з використанням методів фотонної інженерії, інтерферометрії, лазерної спектроскопії, освоюють проектування та розробку схем та конструкцій оптико-електронних, фотонних та лазерних приладів і систем із встановленням технічних вимог на окремі блоки та вузли, вчаться забезпечувати розв’язання інформаційних задач за допомогою сучасного програмного забезпечення та апаратних засобів, розробляти технологічні процеси в області лазерної індустрійної, мікротехнологічної, фотонної медичної інженерії, розробляти методики складання, юстування та контролю оптико-електронних, фотонних та лазерних блоків і вузлів. Фахівці лазерної і оптоелектронної техніки володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній у фотоніці та лазерних технологіях.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС:
 • модулі гуманітарної та соціальноекономічної підготовки — 12 кр.,
 • модулі професійної та практичної підготовки — 45 кр.
 • модулі професійної та практичної підготовки (варіативні дисципліни університету) — 33 кр.
Ключові результати навчання: 
 • Знання сучасних інформаційних технологій в науці та освіті.
 • Основні тенденції розвитку сфери лазерної, оптоелектронної та фотонної техніки.
 • Особливості проектування та конструювання вузлів приладів та систем оптотехніки, блоків та вузлів з використанням засобів комп’ютерного проектування.
 • Методики проведення проектних розрахунків та техніко-економічних обґрунтувань проектних та конструктивних рішень.
 • Математичні методи числового моделювання та аналітичного опису фізичних процесів та явищ фотоніки і оптотехніки.
 • Знання загальнодержавних стандартів, які стосуються розробки оптоелектронних приладів та лазерних систем.
 • Знання про сучасні технологічні процеси обробки різноманітних матеріалів за допомогою лазерної техніки.
 • Принципи та засоби вимірювань характеристик оптоелектронних пристроїв, а також методи дослідження оптичних властивостей речовин та оптичні випромінювання.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності магістра з лазерної і оптоелектронної техніки є технології проектування, виготовлення та застосування оптичних та оптоелектронних приладів та систем, моделювання технологічних процесів з використанням фотонного інструментарію, розробка методів та технологій в індустрійній, мікро-, інформаційно-діагностичній та медичній інженерії на базі сучасних засобів програмного забезпечення. Кваліфікація випускників дає змогу виконувати професійну роботу (за ДК 003-2010) в галузі оптотехніки:
 • майстер (керівник) виробничої дільниці,
 • майстер зміни, начальник зміни,
 • інженер оптоелектроніки,
 • інженер-технолог,
 • інженер-конструктор,
 • інженер з впровадження нової техніки і технологій,
 • інженер-дослідник,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Лазерна і оптоелектронна техніка» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.12.20 «Оптоелектронні системи»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма підготовки магістра за спеціальністю «Лазерна і оптоелектронна техніка» обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота (проект).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри фотоніки, д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович