Спеціальність 8.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю Технології та засоби телекомунікацій напряму підготовки Телекомунікації.
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Телекомунікації»; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти програми отримують необхідні знання у галузі фізико-математичного аналізу існуючих та нових принципів побудови засобів телекомунікацій та їх складових (пристроїв, термінального устаткування, мережного обладнання тощо).
Одержують навики використання рекомендацій і стандартів ISO, ITU, ETSI та національних стандартів України при освоєнні та впровадженні новітньої апаратури та обладнання інформаційних мереж зв’язку. Ознайомлюються з теоретичними та емпіричними методами різних етапів науково-технічних досліджень з метою модернізації наявних та створення нових технічних засобів в галузі телекомунікацій.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS.
 • гуманітарне та економічне навчання (6 кредитів ECTS);
 • професійно-орієнтована і практична підготовка (84 кредити ECTS);
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчального модуля, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для науково-технічного дослідження з метою вдосконалення технології розробки, виготовлення та експлуатації технічних засобів телекомунікацій, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження засобів телекомунікацій та їх складових (пристроїв, термінального устаткування, мережного обладнання тощо;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології виробництва технічних засобів телекомунікацій;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану розвитку методів передачі інформації та тенденцій розвитку технічних засобів телекомунікацій;
 • аналіз технічної, технологічної та конструкторської документації, рекомендацій і стандартів ISO, ITU, ETSI та національних стандартів України у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень технічних засобів зв’язку;
 • проектування схемних та конструкторських рішень для модернізації та розробки засобів телекомунікацій;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
кваліфікація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах:
 • інженер-дослідник; інженер електрозв’язку;
 • інженер-електронік з експлуатації електронного обладнання електрозв’язку;
 • інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку,
 • інженер із впровадження нової техніки й технології в електрозв’язку,
а також виконувати наступні професійні роботи (за ДК 003-2010):
 • начальник (завідувач) науково-досліднного та науково-технічного підрозділу;
 • науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: 
випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю:05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю «Технології та засоби телекомунікацій», (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри Електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій, к.т.н., проф. Павлиш Володимир Андрійович