Спеціальність 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю Біотехнічні та медичні апарати і системи напряму підготовки Радіоелектронні апарати
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти програми отримують знання необхідні для проведення досліджень, проектування (конструювання), випробувань, виробництва, монтажу та встановлення, ремонту і технічного обслуговування, відновлення електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) медичного призначення; розроблення заходів безпечної експлуатації медичних електронних засобів при конструюванні; виробництва контрольно — вимірювальних приладів.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS, гуманітарне та економічне навчання (6 кредитів ECTS); професійно-орієнтована і практична підготовка (84 кредити ECTS); кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчального модуля, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для дослідження і прогнозування, розроблення і виробництва електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) медичного призначення;проектування (конструювання), розроблення технології виготовлення, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів медичного призначення, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження пристроїв медичної електроніки;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва технічних радіоелектронних засобів медичного призначення;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки медичного призначення, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень властивостей матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки;
 • розроблення заходів безпечної експлуатації медичних електронних засобів при конструюванні;
 • виробництва контрольно-вимірювальних приладів;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
кваліфікація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах:
 • науковий співробітник,
 • інженер — дослідник та інженер-конструктор в галузі біомедичної техніки;
 • начальник (завідувач) науково-досліднного та науково-технічного підрозділу.
Доступ до подальшого навчання: 
випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю: 05.11.17 «Біологічні та медичні апарати і системи»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю «Біологічні та медичні апарати і системи», (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри Електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій, к.т.н., проф. Павлиш Володимир Андрійович