Спеціальність 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю Радіоелектронні апарати та засоби, напряму підготовки 6.0509.02 «Радіоелектронні апарати»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти програми отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих природничих дисциплін у галузі проектування електронних засобів інформаційних технологій. Ознайомлюються з основами електронної техніки, матеріалами та компонентами для виготовлення електронних пристроїв, основами проектування (конструювання), а також технологією виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та установлення електронних пристроїв будь-якого призначення.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS.
 • гуманітарне та економічне навчання (6 кредитів ECTS);
 • професійно-орієнтована і практична підготовка (84 кредити ECTS);
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчального модуля, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють теоретичними та емпіричними методами досліджень з метою розробки та оптимізації параметрів радіоелектронної апаратури різного призначення, в тому числі апаратів інформаційних технологій, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження технічних засобів інформаційних технологій та інших електронних пристроїв ;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва технічних засобів інформаційних технологій: вбудованих мікроелектронних систем, інтелектуальних радіоелектронних систем та комплексів, а також інших електронних пристроїв;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронноїмікропроцесорної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень мікропроцесорних систем та іншої електронної техніки;
 • проектування схемних та конструкторських рішень електронних засобів інформаційних технологій;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на керівних посадах підприємств та організацій, які займаються дослідженнями та комп’ютерним моделюванням мікропроцесорних систем для широкого застосування, можуть займатися виробництвом, ремонтом, обслуговуванням мікропроцесорних систем та інших пристроїв електронної техніки найрізноманітнішого призначення, зокрема виконувати такі професійні роботи в галузі електроніки (за ДК 003-2010):
 • начальник (завідувач) науково-досліднного та науково-технічного підрозділу;
 • адміністратор системи;
 • науковий співробітник;
 • інженер-конструктор.
Доступ до подальшого навчання: 
випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю:05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю «Радіоелектронні апарати та засоби», (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій, к.т.н., проф. Павлиш Володимир Андрійович