Спеціальність 8.05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» напряму підготовки «Радіотехніка»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Радіотехніка»; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання для проведення теоретичних досліджень і їхньої практичної реалізації при проектуванні, конструюванні, виготовленні, дослідженні і випробовуванні, відновленні та модернізації електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) будь-якого призначення, радіоелектронної та електронно-обчислювальної апаратури включно. Магістри в галузі електроніки та телекомунікацій володіють необхідними знаннями з фундаментальних та професійно-орієнтованих природничих дисциплін, а саме: економіки та управління підприємством, системотехнічного проектування та моделювання радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів, цифрових систем коміркового зв’язку, прикладного математичного моделювання та ін.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 10 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 80 кр..
Ключові результати навчання: 
Знання і розуміння
 • Сучасна елементна база, яка застосовується при розробці радіоелектронних, телекомунікаційних, електронно-обчислювальних засобів;
 • Програмне забезпечення для проектування радіоелектронних пристроїв та систем, системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури (САПР);
 • Схемотехнічне проектування вузлів та пристроїв, призначених для генерування, формування, приймання та підсилення радіосигналів;
 • Сучасні знання в області цифрової обробки сигналів та в цифрових методах реалізації радіотехнічних систем;
 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах розробки та виготовлення радіоелектронних пристроїв;
 • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • Навички схемотехнічного та системотехнічного проектування.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Кваліфікація «Магістр в галузі електроніки та телекомунікацій» дає змогу випускникам працювати на посадах інженерів та інженерів-дослідників на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, комп’ютерним моделюванням та дослідженнями радіоелектронних пристроїв і систем найрізноманітнішого призначення і, зокрема, виконувати таку професійну роботу:
 • начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;
 • головний спеціаліст по електрозв’язку;
 • науковий співробітник в галузі електроніки і телекомунікацій;
 • викладач вищого навчального закладу і професійного навчально-виховного закладу, який здійснює забезпечення та проведення навчального процесу по профільних дисциплінах вищого навчального закладу та професійного навчально-виховного закладу, організує методичне та технічне забезпечення навчального процесу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр в галузі електроніки та телекомунікацій може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальностями «Телекомунікаційні системи та мережі», «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій», «Радіотехнічні та телевізійні системи».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра»
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
завідувач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем , Д.т.н, проф. Прудиус Іван Никифорович