Спеціальність 8.05080201 «Електронні прилади та пристрої»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю Електронні прилади та пристрої напряму підготовки Електронні пристрої та системи
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Електронні пристрої та системи»; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти програми отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих природничих дисциплін у галузі фізичних основ електронної техніки, інформаційних технологій, сенсорів, технології матеріалів та приладних структур, прогнозування, розроблення і виробництва приладів та пристроїв електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення; необхідні компетенції для проведення наукових досліджень у галузі розроблення, проектування та виробництва електронних приладів та пристроїв.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS;
 • теоретичне навчання (48 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи; обсяг теоретичного навчання професійного спрямування складає 40 кредитів ECTS.
 • виконання 3 курсових робіт (6 кредитів ЕCTS), в т.ч. 2 курсових робіт (4,5 кредитів ECTS) за спеціальністю;
 • проходження виробничої практики (3 кредити ECTS);
 • проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (6 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (роботи) (15 кредитів ECTS);
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчального модуля, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для дослідження і прогнозування, розроблення і виробництва приладів електронної техніки та апаратних засобів інформаційних технологій; проектування (конструювання), розроблення технології виготовлення, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • розроблення, налагодження та діагностика електронних приладів та пристроїв;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва електронних приладів та пристроїв;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень властивостей компонентів, приладів та пристроїв електронної техніки;
 • схемотехнічне проектування та комп’ютерне моделювання електронних приладів та пристроїв, в тому числі мiкропроцесорних систем та систем на кристалі;
 • конструкторське проектування та комп’ютерне моделювання електронних приладів та пристроїв, у тому числі мiкропроцесорних систем та систем на кристалі;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на керівних посадах підприємств та організацій, які займаються дослідженнями та комп’ютерним моделюванням електронних приладів та пристроїв, виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, компонентів та пристроїв електронної техніки найрізноманітнішого призначення, зокрема виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010) в галузі електроніки:
 • майстер (керівник) виробничої дільниці,
 • майстер зміни, начальник зміни,
 • інженер електроніки,
 • інженер-технолог,
 • інженер-конструктор,
 • інженер з впровадження нової техніки і технологій,
 • інженер-дослідник,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: 
випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями: Фізика напівпровідників і діелектриків, Фізика твердого тіла, Твердотільна електроніка, Оптоелектронні системи, Технологія, виробництво і обладнання електронної техніки.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю Електронні прилади та пристрої (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри електронних приладів, д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович