Спеціальність 8.05080102 «Фізична та біомедична електроніка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю Фізична та біомедична електроніка напряму підготовки Мікро- та наноелектроніка
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніка»; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти програми отримують необхідні знання з фізичних основ технологічних процесів одержання і створення матеріалів та пристроїв фізичної та біомедичної електроніки, методів контролю характеристик матеріалів та їх структурної досконалості, сучасних систем діагностики, реабілітації та життєзабезпечення, прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів та приладів електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення, ключові компетенції для проведення наукових досліджень у галузі розроблення, проектування та виробництва матеріалів та приладів фізичної та біометричної електроніки.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS.
 • теоретичне навчання (48 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи; обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання кваліфікації магістра електроніки складає 40 кредити ECTS.
 • виконання 3 курсових робіт (6 кредитів ECTS), в т.ч. 2 курсових робіт (4,5 кредити ECTS) за спеціальністю;
 • проходження виробничої практики (3 кредити ECTS);
 • проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (6 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (роботи) (16,5 кредитів ECTS);
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисциплін, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи магістра.
Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для дослідження і прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів і приладів фізичної та біомедичної електроніки та апаратних засобів інформаційних технологій; проектування (конструювання), розроблення технології виготовлення, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження пристроїв фізичної та біомедичної електроніки;
 • аналіз науково-технічної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення прогнозованого пошуку нових матеріалів і фізичних явищ, які можна використати для створення матеріалів і компонентів фізичної та біомедичної електроніки;
 • розрахунок і проектування структури і пристроїв для електронної техніки на сучасній елементній базі з використанням новітніх матеріалів і технологій їх одержання;
 • постановка задач та проведення досліджень у галузі фізики і технології матеріалів та приладів фізичної та біомедичної електроніки;
 • розроблення проектно-конструкторської та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на керівних посадах підприємств та організацій, які займаються дослідженнями та комп’ютерним моделюванням властивостей електронних та біоматеріалів, виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, компонентів та пристроїв електронної техніки фізичного та біомедичного призначення, зокрема виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010) в галузі електроніки:
 • майстер (керівник) виробничої дільниці,
 • майстер зміни, начальник зміни,
 • інженер електроніки,
 • інженер-технолог,
 • інженер-конструктор,
 • інженер з впровадження нової техніки і технологій,
 • інженер-дослідник,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: 
випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями: Фізика напівпровідників і діелектриків, Фізика твердого тіла, Твердотільна електроніка, Оптоелектронні системи, Технологія, виробництво і обладнання електронної техніки.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю Фізична та біомедична електроніка (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри напівпровідникової електроніки, Д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович