Спеціальність 8.05080101 «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої напряму підготовки Мікро- та наноелектроніка.
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
наявність диплому бакалавра за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніка»; участь у конкурсі через вступне випробовування фахового спрямування та з іноземної мови
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти програми отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих природничих дисциплін у галузі фізичних основ електронної техніки, інформаційних технологій, сенсорів, технології матеріалів та приладних структур, прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів та приладів електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення; необхідні компетенції для проведення наукових досліджень у галузі розроблення, проектування та виробництва матеріалів і мікро- та наноелектронних приладів.
Загальний обсяг навчальної програми складає 90 кредитів ECTS:
 • теоретичне навчання (48 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи; обсяг теоретичного навчання професійного спрямування складає 40 кредитів ECTS.
 • виконання 3 курсових робіт (6 кредитів ЕCTS), в т.ч. 2 курсових робіт (4,5 кредитів ECTS) за спеціальністю;
 • проходження виробничої практики (3 кредити ECTS);
 • проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (6 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (роботи) (16.5 кредитів ECTS);
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчального модуля, захисту курсових робіт, захисту звіту практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для дослідження і прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів і приладів електронної техніки та апаратних засобів інформаційних технологій; проектування (конструювання), розроблення технології виготовлення, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження пристроїв електроніки;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва матеріалів і компонентів електроніки;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень властивостей матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки;
 • розроблення технологій створення матеріалів з наперед заданими властивостями та направленої модифікації їхніх властивостей;
 • проектування схемних та конструкторських рішень напівпровідникових приладів та інтегральних схем (ІС), у тому числі надвеликих IС для мікропроцесорних систем;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на керівних посадах підприємств та організацій, які займаються дослідженнями та комп’ютерним моделюванням властивостей матеріалів, виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, компонентів та пристроїв електронної техніки найрізноманітнішого призначення, зокрема виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010) в галузі електроніки:
 • майстер (керівник) виробничої дільниці,
 • майстер зміни, начальник зміни,
 • інженер електроніки,
 • інженер-технолог,
 • інженер-конструктор,
 • інженер з впровадження нової техніки і технологій,
 • інженер-дослідник,
 • викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: 
випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями: Фізика напівпровідників і діелектриків, Фізика твердого тіла, Твердотільна електроніка, Оптоелектронні системи, Технологія, виробництво і обладнання електронної техніки.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої (успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри напівпровідникової електроніки, д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович