Спеціальність 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за напрямом «Електромеханіка»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Підготовка магістрів за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» відповідає рівню сучасних вимог у галузі електромеханіки, яка є фундаментальною наукою, що вивчає електромеханічне перетворення енергії і відчутно впливає на матеріальну культуру сучасної цивілізації. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних системах автоматизації та електроприводу. За час навчання магістранти, крім спеціальних технічних навичок, отримують глибокі знання з іноземної мови, мікро- і макроекономіки, менеджменту та маркетингу у виробничій сфері, що дозволяє їм працювати в державних і комерційних підприємствах із експлуатації та проектування електромеханічних системах автоматизації та електроприводу; відкривати свою справу відповідно до отриманої спеціальності; орієнтуватися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку технічних об’єктів у галузі електромеханіки.
Загальний обсяг програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної і соціально-економічної підготовки — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру електромеханічних систем (ЕМС).
  • Основи будови та принципи розрахунку сучасних систем автоматизації та електроприводу технологічних установок
  • Програмне забезпечення, яке використовується для розрахунку ЕМС та створення їх математичних моделей..
  • Сучасні знання в області апаратів захисту та керування, які використовують в електромеханічних пристроях та системах.
  • Принципи будови та функціонування систем керування сучасних ЕМС.
  • Сучасні знання в області мікропроцесорних засобів та систем.
  • Інтелектуальне керування в ЕМС
  • Планування та проведення діагностичного контролю та випробувань електротехнічного обладнання. Прийняття рішень за результатами випробувань щодо обслуговування, ремонту та експлуатації електромеханічних пристроїв та систем.
  • Розробка заходів з підвищення надійності експлуатації обладнання ЕМС.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в процесах розроблення, монтажу, налагодження, випробовування та експлуатації електромеханічних систем автоматизації та електроприводу.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання задач аналізу та синтезу електромеханічних пристроїв та систем.
  • Уміння створювати моделі електромеханічних пристроїв та систем.
  • Володіння методами комп’ютерних досліджень електромеханічних пристроїв та систем.
  • Здатність до виконання науково-дослідних робіт з метою створення нових видів електромеханічних систем. Виконання технічних завдань на проектування та виготовлення обладнання з врахуванням досвіду експлуатації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації експлуатації та ремонту електромеханічних систем автоматизації та електроприводу.
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Уміння проектування, монтажу та випробовування електромеханічних систем автоматизації та електроприводу.
  • Здатність забезпечити своєчасний та якісний ремонт ЕМС.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
 • Професійний профіль — Електромеханічні системи автоматизації та електропривід
Проектує складові електромеханічних систем та електроприводів: виконує вибір та перевірку потужності приводного електродвигуна, силового напівпровідникового перетворювача, елементів захисту, сигналізації та інформаційного забезпечення, обґрунтовує тип та структуру і розраховує елементи системи автоматичного керування. Вміє складати математичні та цифрові моделі електромеханічних систем та електроприводів і виконує дослідження їх роботи в нормальних, нештатних та аварійних режимах. Здійснює удосконалення і модернізацію електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасної елементної бази силової частини та системи керування. Розробляє заходи щодо підвищення ефективності та функціональної надійності електромеханічних систем, ЕП та їх елементів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» має можливість продовжити навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений державний іспит (захищена магістерська кваліфікаційна робота)
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Лозинський Орест Юліанович